removing files moved in 2.4.4
authorivan <ivan>
Thu, 18 Nov 2004 05:06:50 +0000 (05:06 +0000)
committerivan <ivan>
Thu, 18 Nov 2004 05:06:50 +0000 (05:06 +0000)
99 files changed:
sql-ledger/doc/copyright [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/COPYING [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/LANGUAGE [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/admin [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/all [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/am [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/ap [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/ar [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/arap [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/ca [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/cp [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/ct [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/gl [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/ic [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/io [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/ir [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/is [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/login [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/menu [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/oe [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/pe [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/rc [deleted file]
sql-ledger/locale/cn/rp [deleted file]
sql-ledger/locale/de/all [deleted file]
sql-ledger/locale/es/COPYING [deleted file]
sql-ledger/locale/es/LANGUAGE [deleted file]
sql-ledger/locale/es/Num2text [deleted file]
sql-ledger/locale/es/admin [deleted file]
sql-ledger/locale/es/all [deleted file]
sql-ledger/locale/es/am [deleted file]
sql-ledger/locale/es/ap [deleted file]
sql-ledger/locale/es/ar [deleted file]
sql-ledger/locale/es/arap [deleted file]
sql-ledger/locale/es/ca [deleted file]
sql-ledger/locale/es/cp [deleted file]
sql-ledger/locale/es/ct [deleted file]
sql-ledger/locale/es/gl [deleted file]
sql-ledger/locale/es/ic [deleted file]
sql-ledger/locale/es/io [deleted file]
sql-ledger/locale/es/ir [deleted file]
sql-ledger/locale/es/is [deleted file]
sql-ledger/locale/es/login [deleted file]
sql-ledger/locale/es/menu [deleted file]
sql-ledger/locale/es/oe [deleted file]
sql-ledger/locale/es/pe [deleted file]
sql-ledger/locale/es/rc [deleted file]
sql-ledger/locale/es/rp [deleted file]
sql-ledger/locale/no/COPYING [deleted file]
sql-ledger/locale/no/LANGUAGE [deleted file]
sql-ledger/locale/no/admin [deleted file]
sql-ledger/locale/no/all [deleted file]
sql-ledger/locale/no/am [deleted file]
sql-ledger/locale/no/ap [deleted file]
sql-ledger/locale/no/ar [deleted file]
sql-ledger/locale/no/arap [deleted file]
sql-ledger/locale/no/ca [deleted file]
sql-ledger/locale/no/cp [deleted file]
sql-ledger/locale/no/ct [deleted file]
sql-ledger/locale/no/gl [deleted file]
sql-ledger/locale/no/ic [deleted file]
sql-ledger/locale/no/io [deleted file]
sql-ledger/locale/no/ir [deleted file]
sql-ledger/locale/no/is [deleted file]
sql-ledger/locale/no/login [deleted file]
sql-ledger/locale/no/menu [deleted file]
sql-ledger/locale/no/oe [deleted file]
sql-ledger/locale/no/pe [deleted file]
sql-ledger/locale/no/rc [deleted file]
sql-ledger/locale/no/rp [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/COPYING [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/LANGUAGE [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/admin [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/all [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/am [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/ap [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/ar [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/arap [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/ca [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/cp [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/ct [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/gl [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/ic [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/io [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/ir [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/is [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/login [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/menu [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/oe [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/pe [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/rc [deleted file]
sql-ledger/locale/tw/rp [deleted file]
sql-ledger/sql/Canada-gifi.sql [deleted file]
sql-ledger/sql/Canada_General-chart.sql [deleted file]
sql-ledger/sql/Czech_Republic-chart.sql [deleted file]
sql-ledger/sql/Italy-chart.sql [deleted file]
sql-ledger/sql/Simplified_Chinese_Default-chart.sql [deleted file]
sql-ledger/sql/Spain-chart.sql [deleted file]
sql-ledger/sql/Traditional_Chinese_Default-chart.sql [deleted file]
sql-ledger/users/members.default [deleted file]

diff --git a/sql-ledger/doc/copyright b/sql-ledger/doc/copyright
deleted file mode 100644 (file)
index d493a3d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-######################################################################
-# SQL-Ledger Accounting
-# Copyright (c) 2003, Dieter Simader
-#
-#  Author: Dieter Simader
-#   Email: dsimader@sql-ledger.org
-#     Web: http://www.sql-ledger.org
-#
-# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-# it under the terms of the GNU General Public License as published by
-# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-# (at your option) any later version.
-#
-# This program is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
-# GNU General Public License for more details.
-# You should have received a copy of the GNU General Public License
-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-#
-#######################################################################
-
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/COPYING b/sql-ledger/locale/cn/COPYING
deleted file mode 100644 (file)
index 784c015..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-######################################################################
-# SQL-Ledger Accounting
-# Copyright (c) 2001
-#
-# Simplified Chinese texts:
-#
-#  Author: Chien Hsin Chang <werther@elixus.org>
-#          Autrijus Tang <autrijus@autrijus.org>
-#
-# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-# it under the terms of the GNU General Public License as published by
-# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-# (at your option) any later version.
-#
-# This program is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
-# GNU General Public License for more details.
-# You should have received a copy of the GNU General Public License
-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-#
-#######################################################################
-
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/LANGUAGE b/sql-ledger/locale/cn/LANGUAGE
deleted file mode 100644 (file)
index 42c3708..0000000
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-Simplified Chinese
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/admin b/sql-ledger/locale/cn/admin
deleted file mode 100644 (file)
index c867787..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,124 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Access Control'              => '?¨ÏÞ¿ØÖ?',
-  'Accounting'                  => '»á¼Æ',
-  'Add User'                    => 'ÐÂÔöʹÓÃÕß',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Administration'              => 'ϵͳ¹ÜÀí',
-  'Administrator'               => 'ϵͳ¹ÜÀíÔ±',
-  'All Datasets up to date!'    => 'ËùÓÐ×ÊÁϽÔÒѸüÐÂ!',
-  'Change Admin Password'       => '¸ü¸Ä¹ÜÀíÔ±ÃÜÂë',
-  'Change Password'             => '¸ü¸ÄÃÜÂë',
-  'Character Set'               => '×ÖÔª¼¯',
-  'Click on login name to edit!' => 'Çë°´µÇ?ëÃ?³ÆÒÔ½øÐÐÐÞ¸Ä!',
-  'Company'                     => '¹«Ë¾Ãû³Æ',
-  'Connect to'                  => 'Á¬½áµ½',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Create Chart of Accounts'    => '½¨Á¢ÕÊ»§Í¼±í',
-  'Create Dataset'              => '½¨Á¢×ÊÁϼ¯',
-  'DBI not installed!'          => 'δ°²×° DBI Ä£×é!',
-  'Database'                    => '×ÊÁÏ¿â',
-  'Database Administration'     => '×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí',
-  'Database Driver not checked!' => 'δѡ¶¨×ÊÁÏ¿â??¶¯³Ìʽ!',
-  'Database User missing!'      => 'δָÃ÷×ÊÁÏ¿âʹÓÃÕß!',
-  'Dataset'                     => '×ÊÁϼ¯',
-  'Dataset missing!'            => 'δָÃ÷×ÊÁϼ¯!',
-  'Dataset updated!'            => '²¹³ä×îÐÂ×ÊÁϼ¯!',
-  'Date Format'                 => 'ÈÕÆÚ¸ñʽ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delete Dataset'              => 'ɾ³ý×ÊÁϼ¯',
-  'Directory'                   => 'Ŀ¼',
-  'Driver'                      => '??¶¯³Ìʽ',
-  'Dropdown Limit'              => 'ÏÞÖÆ×ÊÁÏÏÔʾ¹¦ÄÜ',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'Edit User'                   => '±à¼­Ê¹ÓÃÕß',
-  'Existing Datasets'           => '¼ÈÓеÄ×ÊÁϼ¯',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Host'                        => 'Ö÷»ú',
-  'Hostname missing!'           => 'δָÃ÷Ö÷»úÃû³Æ!',
-  'Incorrect Password!'         => 'ÃÜÂë´íÎó!',
-  'Language'                    => 'Óïϵ',
-  'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => '³ý·ÇÄúÏëÒª½øÐÐÔ¶¶ËÁ¬Ïß, ·ñÔòÇ뽫Ö÷»ú¼°²ººÅÁô°×.',
-  'Login'                       => 'µÇ??',
-  'Multibyte Encoding'          => 'Multibyte Encoding',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'New Templates'               => 'ÐÂÔöÄ£°æ',
-  'No Database Drivers available!' => 'ûÓпÉÓõÄ??¶¯³Ìʽ!',
-  'No Dataset selected!'        => 'δѡ¶¨×ÊÁϼ¯!',
-  'Nothing to delete!'          => 'ûÓпÉɾ³ýµÄÏîÄ¿',
-  'Number Format'               => 'Êý×Ö¸ñʽ',
-  'Oracle Database Administration' => 'Oracle ×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí',
-  'Password'                    => 'ÃÜÂë',
-  'Password changed!'           => 'ÃÜÂëÒѾ­¸ü¸Ä',
-  'Pg Database Administration'  => 'Pg ×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Port'                        => '²ººÅ',
-  'Port missing!'               => 'δָÃ÷²ººÅ!',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-  'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'ÇëÑ¡ÔñÓûɾ³ýµÄ×ÊÁϼ¯, ÔÙ°´ "¼ÌÐø"',
-  'Setup Templates'             => 'É趨ģ°æ',
-  'Ship via'                    => 'º½ÔË·½·¨',
-  'Signature'                   => 'Ç©Ãû',
-  'Stylesheet'                  => 'Ñùʽ±í',
-  'Templates'                   => 'Ä£°æ',
-  'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'ÏÂÁÐ×ÊÁϼ¯²¢Î´Ê¹ÓÃ, ¿ÉÒÔɾ³ý',
-  'The following Datasets need to be updated' => 'ÏÂÁÐ×ÊÁϼ¯ÐèÒª¸üÐÂ',
-  'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'ÕâÊǶԼȴæ×ÊÁÏÀ´Ô´µÄ³õ²½¼ì²é. Ôڴ˽׶Î, ²»»áɾ³ý»òÐÂÔö?κÎ×ÊÁ?!',
-  'To add a user to a group edit a name, change the login name and save.  A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => '?ôÒªÐÂÔöȺ×éÄÚµÄʹÓÃÕ?, Çë±à¼­Ãû³Æ, ¸ü¸ÄµÇ?ëÃ?, ?»ºó´¢´?.  ÕâÑùÒ»À´, ÐÂʹÓÃÕ߻ᱣÁôÏàͬµÄ±äÊý, ²¢ÒÔеĵÇ?ëÃ?´æ??.',
-  'Update Dataset'              => '¸üÐÂ×ÊÁϼ¯',
-  'Use Templates'               => 'ʹÓÃÄ£°æ',
-  'User'                        => 'ʹÓÃÕß',
-  'User deleted!'               => 'ʹÓÃÕßÒÔ±»É¾³ý!',
-  'User saved!'                 => 'ʹÓÃÕßÒÔ±»´¢´æ!',
-  'Version'                     => '°æ±¾',
-  'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Äú±ØÐè¼ü?ëÖ÷»?¼°²ººÅ, ÒÔ½øÐб¾»ú»òÔ¶¶ËÁ¬Ïß!',
-  'does not exist'              => '²»´æÔÚ',
-  'is already a member!'        => 'ÒѾ­ÊdzÉÔ±ÁË!',
-  'localhost'                   => 'localhost',
-  'locked!'                     => 'locked!',
-  'successfully created!'       => '³É¹¦½¨Á¢!',
-  'successfully deleted!'       => '³É¹¦É¾³ý!',
-  'website'                     => 'ÍøÕ¾',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add_user'                    => 'add_user',
-  'adminlogin'                  => 'adminlogin',
-  'change_admin_password'       => 'change_admin_password',
-  'change_password'             => 'change_password',
-  'check_password'              => 'check_password',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_dataset'              => 'create_dataset',
-  'dbcreate'                    => 'dbcreate',
-  'dbdelete'                    => 'dbdelete',
-  'dbdriver_defaults'           => 'dbdriver_defaults',
-  'dbselect_source'             => 'dbselect_source',
-  'dbupdate'                    => 'dbupdate',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_dataset'              => 'delete_dataset',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'get_value'                   => 'get_value',
-  'list_users'                  => 'list_users',
-  'login'                       => 'login',
-  'login_name'                  => 'login_name',
-  'oracle_database_administration' => 'oracle_database_administration',
-  'pg_database_administration'  => 'pg_database_administration',
-  'save'                        => 'save',
-  'update_dataset'              => 'update_dataset',
-  'ÐÂÔöʹÓÃÕß'                  => 'add_user',
-  '¸ü¸Ä¹ÜÀíÔ±ÃÜÂë'              => 'change_admin_password',
-  '¸ü¸ÄÃÜÂë'                    => 'change_password',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  '½¨Á¢×ÊÁϼ¯'                  => 'create_dataset',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  'ɾ³ý×ÊÁϼ¯'                  => 'delete_dataset',
-  'µÇ??'                        => 'login',
-  'oracle_×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí'           => 'oracle_database_administration',
-  'pg_×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí'               => 'pg_database_administration',
-  '´¢´æ'                        => 'save',
-  '¸üÐÂ×ÊÁϼ¯'                  => 'update_dataset',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/all b/sql-ledger/locale/cn/all
deleted file mode 100644 (file)
index 6b01f15..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,495 +0,0 @@
-# These are all the texts to build the translations files.
-# The file has the form of 'english text'  => 'foreign text',
-# you can add the translation in this file or in the 'missing' file
-# run locales.pl from this directory to rebuild the translation files
-
-$self{texts} = {
-  'AP'                          => 'Ó¦¸¶ÕÊ¿î',
-  'AP Aging'                    => 'Ó¦¸¶ÕÊÁä·ÖÎö',
-  'AP Transaction'              => 'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'AP Transactions'             => 'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'AR'                          => 'Ó¦ÊÕÕÊ¿î',
-  'AR Aging'                    => 'Ó¦ÊÕÕÊÁä·ÖÎö',
-  'AR Transaction'              => 'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'AR Transactions'             => 'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'About'                       => '¹Øì¶',
-  'Access Control'              => '?¨ÏÞ¿ØÖ?',
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Account Number'              => '¿ÆÄ¿±àºÅ',
-  'Account Number missing!'     => '©Ìî¿ÆÄ¿±àºÅ!',
-  'Account Type'                => '¿ÆÄ¿Àà±ð',
-  'Account Type missing!'       => '©Ìî¿ÆÄ¿Àà±ð!',
-  'Account deleted!'            => '¿ÆÄ¿ÒÔ±»É¾³ý!',
-  'Account saved!'              => '¿ÆÄ¿ÒÔ±»´¢´æ!',
-  'Accounting'                  => '»á¼Æ',
-  'Accounting Menu'             => '»á¼ÆÑ¡µ¥',
-  'Accounts'                    => 'ÕÊ»§',
-  'Active'                      => '»îÔ¾',
-  'Add'                         => 'ÐÂÔö',
-  'Add Account'                 => 'ÐÂÔö¿ÆÄ¿',
-  'Add Accounts Payables Transaction' => 'ÐÂÔöÓ¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'Add Accounts Receivables Transaction' => 'ÐÂÔöÓ¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'Add Assembly'                => 'ÐÂÔöÉÌÆ·',
-  'Add Customer'                => 'ÐÂÔö¿Í»§',
-  'Add GIFI'                    => 'ÐÂÔö GIFI',
-  'Add General Ledger Transaction' => 'ÐÂÔö×ÜÕÊ',
-  'Add Part'                    => 'ÐÂÔöÔ­ÁÏ',
-  'Add Project'                 => 'ÐÂÔö¹¤³Ì',
-  'Add Purchase Invoice'        => 'ÐÂÔö²É¹º·¢Æ±',
-  'Add Purchase Order'          => 'ÐÂÔö²É¹ºµ¥',
-  'Add Sales Invoice'           => 'ÐÂÔöÏú»õ·¢Æ±',
-  'Add Sales Order'             => 'ÐÂÔöÏú»õµ¥',
-  'Add Service'                 => 'ÐÂÔö·þÎñ',
-  'Add Transaction'             => 'ÐÂÔöÕÊÄ¿',
-  'Add User'                    => 'ÐÂÔöʹÓÃÕß',
-  'Add Vendor'                  => 'ÐÂÔö³§ÉÌ',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Administration'              => 'ϵͳ¹ÜÀí',
-  'Administrator'               => 'ϵͳ¹ÜÀíÔ±',
-  'All'                         => 'È«²¿',
-  'All Datasets up to date!'    => 'ËùÓÐ×ÊÁϽÔÒѸüÐÂ!',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Amount Due'                  => 'µ½ÆÚµÄ×ܼÆ',
-  'Amount does not equal applied!' => '×ܶÏàµÈ!',
-  'Amount missing!'             => 'δָÃ÷×ܶî!',
-  'Applied'                     => 'Ö§¸¶',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý·¢Æ±±àºÅ',
-  'Are you sure you want to delete Order Number' => 'ÄúÊÇ·ñ?·¶¨ÒªÉ¾³?¶©µ¥',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕÊÄ¿',
-  'Assemblies'                  => 'ÉÌÆ·',
-  'Assemblies restocked!'       => '×°ÅäÖØнø»õ!',
-  'Assembly Number missing!'    => '²éÎÞ´ËÉÌÆ·!',
-  'Asset'                       => '×ʲú',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Audit Control'               => '»üºË¿ØÖÆ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'BOM'                         => '²ÄÁÏÕʵ¥',
-  'Backup'                      => '±¸·Ý',
-  'Backup sent to'              => '±¸·Ý¼ÄË͵½',
-  'Balance'                     => '²î¶î',
-  'Balance Sheet'               => '×ʲú¸ºÕ®±í',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Ïä',
-  'Books are open'              => 'Õʲ¾ÒÑ¿ªÆô',
-  'Bought'                      => 'ÒѹºÂò',
-  'Business Number'             => 'ͳһ±àºÅ',
-  'C'                           => 'C',
-  'COGS'                        => '»õÏú³É±¾',
-  'Cannot delete account!'      => 'ÎÞ·¨É¾³ý¿ÆÄ¿!',
-  'Cannot delete customer!'     => '²»ÄÜɾ³ý¿Í»§!',
-  'Cannot delete default account!' => 'ÎÞ·¨É¾³ýÔ¤ÉèÕʺÅ',
-  'Cannot delete invoice!'      => 'ÎÞ·¨É¾³ý·¢Æ±!',
-  'Cannot delete item already invoiced!' => 'ÎÞ·¨É¾³ý±¾Ïî',
-  'Cannot delete item on order!' => 'ÎÞ·¨É¾³ýµ¥ÉϵÄÏîÄ¿!',
-  'Cannot delete item which is part of an assembly!' => 'ÎÞ·¨É¾³ýÓÃì¶ÉÌÆ·ÖеÄÔ­ÁÏ',
-  'Cannot delete item!'         => 'ÎÞ·¨É¾³ýÏîÄ¿!',
-  'Cannot delete order!'        => 'ÎÞ·¨É¾³ý¶©µ¥!',
-  'Cannot delete transaction!'  => 'ÎÞ·¨É¾³ýÕÊÄ¿!',
-  'Cannot delete vendor!'       => '²»ÄÜɾ³ý³§ÉÌ!',
-  'Cannot have a value in both Debit and Credit!' => '²»µÃͬʱÌîÈëÊýֵ춽跽Óë´û·½À¸Î»',
-  'Cannot post a transaction without a value!' => 'ÎÞ·¨È·ÈÏû¼Û¸ñÕÊÄ¿!',
-  'Cannot post invoice for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚÈ·ÈÏ·¢Æ±?ë½»Ò!',
-  'Cannot post invoice!'        => 'ÎÞ·¨È·ÈÏ·¢Æ±!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cannot post payment!'        => 'ÎÞ·¨´¦Àí¸¶¿î!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cannot post transaction!'    => 'ÎÞ·¨È·ÈÏÕÊÄ¿!',
-  'Cannot process payment for a closed period!' => 'ÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ´¦Àí¸¶¿î!',
-  'Cannot save account!'        => 'ÎÞ·¨´¢´æ¿ÆÄ¿!',
-  'Cannot save order!'          => 'ÎÞ·¨´¢´æÇåµ¥!',
-  'Cannot save preferences!'    => 'ÎÞ·¨´¢´æÉ趨!',
-  'Cannot stock assemblies!'    => 'ÎÞ·¨É¾³ý×°ÅäÉÌÆ·!',
-  'Cash'                        => 'ÏÖ½ð',
-  'Cash based'                  => 'ÏÖ½ð½»Ò×',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Change Admin Password'       => '¸ü¸Ä¹ÜÀíÔ±ÃÜÂë',
-  'Change Password'             => '¸ü¸ÄÃÜÂë',
-  'Character Set'               => '×ÖÔª¼¯',
-  'Chart of Accounts'           => '»á¼Æ¿ÆÄ¿±í',
-  'Check'                       => '֧Ʊ',
-  'Check printed!'              => 'ӡˢ֧Ʊ!',
-  'Check printing failed!'      => 'ÎÞ·¨Ó¡Ë¢Ö§Æ±!',
-  'Cleared Balance'             => 'Ö§¸¶²î¶î×ÜÊý',
-  'Click on login name to edit!' => 'Çë°´µÇ?ëÃ?³ÆÒÔ½øÐÐÐÞ¸Ä!',
-  'Close Books up to'           => '¹Ø±Õµ½´ËΪֹµÄÕʲ¾',
-  'Closed'                      => 'ÒѹرÕ',
-  'Company'                     => '¹«Ë¾Ãû³Æ',
-  'Compare to'                  => '¶ÔÕÕ',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Connect to'                  => 'Á¬½áµ½',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Copy to COA'                 => '¸´ÖƵ½ COA',
-  'Create Chart of Accounts'    => '½¨Á¢ÕÊ»§Í¼±í',
-  'Create Dataset'              => '½¨Á¢×ÊÁϼ¯',
-  'Credit'                      => '´û·½',
-  'Credit Limit'                => 'ÐÅÓöî¶È',
-  'Curr'                        => 'Ŀǰ',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Current'                     => 'ÏÖÔÚ',
-  'Customer'                    => '¿Í»§',
-  'Customer deleted!'           => '¿Í»§¼Ç¼ɾ³ý!',
-  'Customer missing!'           => 'δָÃ÷¿Í»§!',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Customer saved!'             => '¿Í»§¼Ç¼±£´æ!',
-  'Customers'                   => '¿Í»§',
-  'DBI not installed!'          => 'δ°²×° DBI Ä£×é!',
-  'Database'                    => '×ÊÁÏ¿â',
-  'Database Administration'     => '×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí',
-  'Database Driver not checked!' => 'δѡ¶¨×ÊÁÏ¿â??¶¯³Ìʽ!',
-  'Database Host'               => '×ÊÁÏ¿âÖ÷»ú',
-  'Database User missing!'      => 'δָÃ÷×ÊÁÏ¿âʹÓÃÕß!',
-  'Dataset'                     => '×ÊÁϼ¯',
-  'Dataset missing!'            => 'δָÃ÷×ÊÁϼ¯!',
-  'Dataset updated!'            => '²¹³ä×îÐÂ×ÊÁϼ¯!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Date Due'                    => 'Ó¦¸¶ÈÕÆÚ',
-  'Date Format'                 => 'ÈÕÆÚ¸ñʽ',
-  'Date Paid'                   => '¸¶¿îÈÕÆÚ',
-  'Date missing!'               => 'δָÃ÷ÈÕÆÚ',
-  'Debit'                       => '½è·½',
-  'Debit and credit out of balance!' => '½è´û²»Æ½ºâ!',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Decimalplaces'               => 'СÊýµÄÊýÄ¿',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delete Account'              => 'ɾ³ý¿ÆÄ¿',
-  'Delete Dataset'              => 'ɾ³ý×ÊÁϼ¯',
-  'Delivery Date'               => 'µÝËÍÈÕÆÚ',
-  'Department'                  => '',
-  'Deposit'                     => '´¢´æ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Difference'                  => '²îÒì',
-  'Directory'                   => 'Ŀ¼',
-  'Discount'                    => 'ÕÛ¿Û',
-  'Done'                        => 'Íê³É',
-  'Drawing'                     => 'ͼ',
-  'Driver'                      => '??¶¯³Ìʽ',
-  'Dropdown Limit'              => 'ÏÞÖÆ×ÊÁÏÏÔʾ¹¦ÄÜ',
-  'Due'                         => 'µ½ÆÚ',
-  'Due Date'                    => 'µ½ÆÚÈÕ',
-  'Due Date missing!'           => '©Ìîµ½ÆÚÈÕ!',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail Statement to'         => 'µç×ÓÓʼþÕÊÄ¿³ÂÊöµ½',
-  'E-mail address missing!'     => '©Ìîµç×ÓÓʼþλַ!',
-  'Edit'                        => '±à¼­',
-  'Edit Account'                => '±à¼­¿ÆÄ¿',
-  'Edit Accounts Payables Transaction' => '¸ü»»Ó¦¸¶ÕÊ¿îÕÊÄ¿',
-  'Edit Accounts Receivables Transaction' => '¸ü»»Ó¦ÊÕÕÊ¿îÕÊÄ¿',
-  'Edit Assembly'               => '±à¼­ÉÌÆ·',
-  'Edit Customer'               => '±à¼­¿Í»§',
-  'Edit GIFI'                   => '±à¼­ GIFI',
-  'Edit General Ledger Transaction' => '±à¼­×ÜÕÊ',
-  'Edit Part'                   => '±à¼­Ô­ÁÏ',
-  'Edit Preferences for'        => 'É趨ʹÓÃÕß',
-  'Edit Project'                => '¸ü¸Ä¹¤³Ì',
-  'Edit Purchase Invoice'       => '±à¼­²É¹º·¢Æ±',
-  'Edit Purchase Order'         => '±à¼­²É¹ºµ¥',
-  'Edit Sales Invoice'          => '±à¼­Ïú»õ·¢Æ±',
-  'Edit Sales Order'            => '±à¼­Ïú»õµ¥',
-  'Edit Service'                => '±à¼­·þÎñ',
-  'Edit Template'               => '±à¼­Ä£°æ',
-  'Edit User'                   => '±à¼­Ê¹ÓÃÕß',
-  'Edit Vendor'                 => '±à¼­³§ÉÌ',
-  'Employee'                    => 'ְԱ',
-  'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Ç¿ÖÆËùÓÐ?ÕÆڵĽ»Ò׻ظ?',
-  'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Çë¼ü?ëÒÔðºÅ·Ö¸ôµÄÓ?ÎÄ×Öĸ, Ã¿Ïî²»³¬¹ý??¸ö×Ö (?? CAD:USD:EUR), ×÷ΪÄúµÄ±¾¹ú¼°Íâ¹ú»õ±Ò',
-  'Equity'                      => '¹ÉȨ',
-  'Exch'                        => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate Difference'     => '»ãÂʲîÒì',
-  'Exchangerate for payment missing!' => 'δָÃ÷¸¶¿î»ãÂÊ!',
-  'Exchangerate missing!'       => 'δָÃ÷»ãÂÊ!',
-  'Existing Datasets'           => '¼ÈÓеÄ×ÊÁϼ¯',
-  'Expense'                     => '·ÑÓÃ',
-  'Expense Account'             => '·ÑÓÿÆÄ¿',
-  'Expense/Asset'               => '·ÑÓÃ/×ʲú',
-  'Extended'                    => '¼ÆËãÁÐ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'Foreign Exchange Gain'       => 'Íâ»ãÊÕÒæ',
-  'Foreign Exchange Loss'       => 'Íâ»ãËðʧ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'GIFI'                        => 'GIFI',
-  'GIFI deleted!'               => 'GIFI ¼Ç¼ɾ³ý',
-  'GIFI missing!'               => 'δָÃ÷ GIFI!',
-  'GIFI saved!'                 => 'GIFI ¼Ç¼±£´æ',
-  'GL Transaction'              => '×ÜÕÊ',
-  'General Ledger'              => '×ÜÕÊ',
-  'Goods & Services'            => '',
-  'HTML Templates'              => 'HTML ±íµ¥',
-  'Heading'                     => '±íÍ·',
-  'Host'                        => 'Ö÷»ú',
-  'Hostname missing!'           => 'δָÃ÷Ö÷»úÃû³Æ!',
-  'ID'                          => '±àºÅ',
-  'Image'                       => 'ͼÏó',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Include in drop-down menus'  => '°üº¬ÔÚÏÂÀ­Ê½Ñ¡µ¥ÖÐ',
-  'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Òª½«Õâ¸ö¿Í»§/³§É̼ÓÈëÓ¦¼ÓË°Çåµ¥?',
-  'Income'                      => 'ÊÕÒæ',
-  'Income Account'              => 'ËðÒæ¿ÆÄ¿',
-  'Income Statement'            => 'ËðÒæ±í',
-  'Incorrect Dataset version!'  => '×ÊÁϼ¯°æ±¾´íÎó!',
-  'Incorrect Password!'         => 'ÃÜÂë´íÎó!',
-  'Individual Items'            => '×é³ÉÏîÄ¿',
-  'Inventory'                   => '¿â´æ',
-  'Inventory Account'           => '´æ»õ¿ÆÄ¿',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'ÔÚÍ£ÓôËÏî×éºÏƷ֮ǰ, ´æ»õÊýÁ¿±ØÐèΪÁã!',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Í£ÓôËÏîÁã¼þ֮ǰ, ´æ»õÊýÁ¿±ØÐèΪÁã!',
-  'Inventory quantity must be zero!' => '´æ»õÊýÁ¿±ØÐèΪÁã!',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date'                => '·¢Æ±ÈÕÆÚ',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number'              => '·¢Æ±±àºÅ',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Invoice deleted!'            => '·¢Æ±É¾³ý!',
-  'Invoice posted!'             => '·¢Æ±È·ÈÏ!',
-  'Invoices'                    => '·¢Æ±',
-  'Is this a summary account to record' => '´ËΪ×ܽá¿ÆÄ¿Âð?',
-  'Item deleted!'               => 'ÏîĿɾ³ý!',
-  'Item not on file!'           => '²éÎÞ´ËÏîÄ¿',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'LaTeX Templates'             => 'LaTex Ä£°æ',
-  'Language'                    => 'Óïϵ',
-  'Last Cost'                   => 'ÉÏÒ»±Ê³É±¾',
-  'Last Invoice Number'         => 'ÉÏÒ»±Ê·¢Æ±±àºÅ',
-  'Last Numbers & Default Accounts' => 'ÉÏÒ»±Ê±àºÅ¼°Ô¤Éè¿ÆÄ¿',
-  'Last Purchase Order Number'  => 'Ç°´Î²É¹ºµ¥ºÅ',
-  'Last Sales Order Number'     => 'Ç°´ÎÏú',
-  'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => '³ý·ÇÄúÏëÒª½øÐÐÔ¶¶ËÁ¬Ïß, ·ñÔòÇ뽫Ö÷»ú¼°²ººÅÁô°×.',
-  'Liability'                   => '¸ºÕ®',
-  'Licensed to'                 => 'ÊÚȨÓè',
-  'Line Total'                  => '×ÜÁÐÊý',
-  'Link'                        => 'Á¬½á',
-  'Link Accounts'               => 'Á¬½á¿ÆÄ¿',
-  'List Accounts'               => 'ÁгöÕʺÅ',
-  'List GIFI'                   => 'Áгö GIFI',
-  'List Price'                  => '',
-  'List Transactions'           => 'ÁгöÕÊÄ¿',
-  'Login'                       => 'µÇ??',
-  'Logout'                      => 'µÇ³ö',
-  'Make'                        => 'ÖÆÔì',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'Microfiche'                  => 'Ëõ΢½ºÆ¬',
-  'Model'                       => 'ÐͺÅ',
-  'Multibyte Encoding'          => '',
-  'N/A'                         => '²»ÊÊÓÃ',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'Name missing!'               => 'ȱÉÙÃû³Æ!',
-  'New Templates'               => 'ÐÂÔöÄ£°æ',
-  'No'                          => '·ñ',
-  'No Database Drivers available!' => 'ûÓпÉÓõÄ??¶¯³Ìʽ!',
-  'No Dataset selected!'        => 'δѡ¶¨×ÊÁϼ¯!',
-  'No email address for'        => 'δָÃ÷µç×ÓÓʼþλÖÃ',
-  'No.'                         => '±àºÅ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nothing applied!'            => 'δָÃ÷Ö§¸¶×ܶî!',
-  'Nothing selected!'           => 'δѡ¶¨×Ê!',
-  'Nothing to delete!'          => 'ûÓпÉɾ³ýµÄÏîÄ¿',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number Format'               => 'Êý×Ö¸ñʽ',
-  'Number missing in Row'       => 'δָÃ÷ºÅÂë',
-  'O'                           => 'O',
-  'Obsolete'                    => 'Í£ÓÃ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'On Hand'                     => '´æÁ¿',
-  'On Order'                    => 'ÒÑϵ¥¶©¹º',
-  'Open'                        => '¿ªÆô',
-  'Oracle Database Administration' => 'Oracle ×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Date'                  => 'ϵ¥?ÕÆ?',
-  'Order Date missing!'         => 'δָÃ÷ϵ¥?ÕÆ?!',
-  'Order Entry'                 => 'ϵ¥ÏîÄ¿',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Order Number missing!'       => 'δָÃ÷¶©µ¥±àºÅ!',
-  'Order deleted!'              => 'ɾ³ý¶©µ¥!',
-  'Order saved!'                => '´¢´æ¶©µ¥!',
-  'Ordered'                     => 'ÒÑ϶©¹º',
-  'Orphaned'                    => 'ÎÞÖ÷',
-  'Out of balance!'             => '³öÓÚ²î¶î!',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Packing List Date missing!'  => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥?ÕÆ?!',
-  'Packing List Number missing!' => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥±àºÅ!',
-  'Paid'                        => 'ÒѸ¶',
-  'Paid in full'                => 'Ö§¸¶È«²¿×ܶî',
-  'Part'                        => 'Ô­ÁÏ',
-  'Part Number missing!'        => '©ÌîÔ­ÁϱàºÅ!',
-  'Parts'                       => 'Ô­ÁÏ',
-  'Parts Inventory'             => '¿â´æÔ­ÁÏ',
-  'Password'                    => 'ÃÜÂë',
-  'Password changed!'           => 'ÃÜÂëÒѾ­¸ü¸Ä',
-  'Payables'                    => 'Ó¦¸¶¿ÆÄ¿',
-  'Payment'                     => '¸¶¿î·½Ê½',
-  'Payment date missing!'       => 'δָÃ÷¸¶¿î?ÕÆ?!',
-  'Payment posted!'             => '',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Pg Database Administration'  => 'Pg ×ÊÁÏ¿â¹ÜÀí',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Port'                        => '²ººÅ',
-  'Port missing!'               => 'δָÃ÷²ººÅ!',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Post as new'                 => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Preferences'                 => '¸öÈËÉ趨',
-  'Preferences saved!'          => '¸öÈËÉ趨ÒÑ´¢´æ!',
-  'Price'                       => '¼Û¸ñ',
-  'Print'                       => 'ӡˢ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project Number'              => '',
-  'Project Number missing!'     => 'δָÃ÷¹¤³ÌºÅÂë!',
-  'Project deleted!'            => '¹¤³ÌÒÔ±»É¾³ý!',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Project saved!'              => '¹¤³ÌÒÔ±»´¢´æ!',
-  'Projects'                    => '¹¤³Ì',
-  'Purchase Invoice'            => '²É¹º·¢Æ±',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Purchase Orders'             => '²É¹ºµ¥',
-  'Qty'                         => 'ÊýÁ¿',
-  'ROP'                         => 'ÔÙ¶©µã',
-  'Rate'                        => 'Ë°ÂÊ',
-  'Recd'                        => 'Recd',
-  'Receipt'                     => 'ÊÕ¾Ý',
-  'Receipt printed!'            => '',
-  'Receipt printing failed!'    => '',
-  'Receipts'                    => 'ÊÕ¾Ý',
-  'Receivables'                 => 'Ó¦ÊÕ¿ÆÄ¿',
-  'Reconciliation'              => 'µ÷Í£',
-  'Record in'                   => '¼Ç¼ì¶',
-  'Reference'                   => '²Î¿¼ºÅÂë',
-  'Reference missing!'          => 'δָÃ÷²Î¿¼ºÅÂë!',
-  'Remaining'                   => 'ÉÐâÅ',
-  'Report for'                  => '±¨±íÀ´Ô´',
-  'Reports'                     => '±¨±í',
-  'Required by'                 => '×ÓÏîÄ¿',
-  'Retained Earnings'           => '±£ÁôÓ¯âÅ',
-  'Sales'                       => 'ÒµÎñ',
-  'Sales Invoice'               => 'Ïú»õ·¢Æ±',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Sales Orders'                => 'Ïú»õµ¥',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-  'Save as new'                 => '´¢´æ',
-  'Save to File'                => '´¢´æÖÁµµ°¸',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'ÇëÑ¡ÔñÓûɾ³ýµÄ×ÊÁϼ¯, ÔÙ°´ "¼ÌÐø"',
-  'Select all'                  => 'Ñ¡ÔñÈ«²¿',
-  'Select from one of the items below' => 'ì¶ÏÂÁÐÏîÄ¿ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sell Price'                  => 'ÊÛ¼Û',
-  'Send by E-Mail'              => 'ÒÔµç×ÓÓʼþ¼ÄËÍ',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Service'                     => '·þÎñ',
-  'Service Items'               => '·þÎñÏîÄ¿',
-  'Service Number missing!'     => '©Ìî·þÎñ±àºÅ!',
-  'Services'                    => '·þÎñ',
-  'Setup Templates'             => 'É趨ģ°æ',
-  'Ship'                        => 'º½ÔË',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Ship via'                    => 'º½ÔË·½·¨',
-  'Short'                       => '¶Ì',
-  'Signature'                   => 'Ç©Ãû',
-  'Sold'                        => 'ÒÑÂô³ö',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Standard'                    => '±ê×¼',
-  'Statement'                   => 'ÕÊÄ¿³ÂÊö',
-  'Statement Balance'           => 'ÕÊÄ¿³ÂÊö²î¶î',
-  'Statement sent to'           => 'ÕÊÄ¿³ÂÊöË͵½',
-  'Statements sent to printer!' => 'ÕÊÄ¿³ÂÊöË͵½Ó¡±í»ú!',
-  'Stock Assembly'              => 'Å̵ã',
-  'Stylesheet'                  => 'Ñùʽ±í',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'System'                      => 'ϵͳ',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'Tax Accounts'                => 'Ë°½ð¿ÆÄ¿',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'Tax collected'               => 'ÊÕµ½µÄË°',
-  'Tax paid'                    => 'Ö§¸¶µÄË°',
-  'Taxable'                     => 'Ӧ˰',
-  'Template saved!'             => 'Ä£°æÒÑ´¢´æ',
-  'Templates'                   => 'Ä£°æ',
-  'Terms: Net'                  => 'ƱÆÚ¾»¼Æ',
-  'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'ÏÂÁÐ×ÊÁϼ¯²¢Î´Ê¹ÓÃ, ¿ÉÒÔɾ³ý',
-  'The following Datasets need to be updated' => 'ÏÂÁÐ×ÊÁϼ¯ÐèÒª¸üÐÂ',
-  'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'ÕâÊǶԼȴæ×ÊÁÏÀ´Ô´µÄ³õ²½¼ì²é. Ôڴ˽׶Î, ²»»áɾ³ý»òÐÂÔö?κÎ×ÊÁ?!',
-  'To'                          => 'ÖÁ',
-  'To add a user to a group edit a name, change the login name and save.  A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => '?ôÒªÐÂÔöȺ×éÄÚµÄʹÓÃÕ?, Çë±à¼­Ãû³Æ, ¸ü¸ÄµÇ?ëÃ?, ?»ºó´¢´?.  ÕâÑùÒ»À´, ÐÂʹÓÃÕ߻ᱣÁôÏàͬµÄ±äÊý, ²¢ÒÔеĵÇ?ëÃ?´æ??.',
-  'Top Level'                   => '×î¸ßµÈ¼¶',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Transaction Date missing!'   => '©ÌîÕÊÄ¿ÈÕÆÚ!',
-  'Transaction deleted!'        => 'ÕÊĿɾ³ý!',
-  'Transaction posted!'         => 'ÕÊÄ¿È·ÈÏ!',
-  'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Ç¿Öƻظ´ËùÓÐ?ÕÆڵĽ»Ò?',
-  'Transaction reversal enforced up to' => 'Ç¿Öƻظ´½»Ò×Ö±µ½',
-  'Transactions'                => 'ÕÊÄ¿',
-  'Transactions exist, cannot delete customer!' => '´Ë¿Í»§ÒÑÓÐÕÊÄ¿, ²»ÄÜɾ³ý!',
-  'Transactions exist, cannot delete vendor!' => '´Ë³§ÉÌÒÑÓÐÕÊÄ¿, ²»ÄÜɾ³ý!',
-  'Transactions exist; cannot delete account!' => 'ÉÐÓн»Ò×´æÔÚ; ÎÞ·¨É¾³ýÕÊ»§!',
-  'Trial Balance'               => 'ÊÔËã±í',
-  'Unit'                        => 'µ¥Î»',
-  'Unit of measure'             => '¶ÈÁ¿µ¥Î»',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Update Dataset'              => '¸üÐÂ×ÊÁϼ¯',
-  'Updated'                     => 'ÒѸüÐÂ',
-  'Use Templates'               => 'ʹÓÃÄ£°æ',
-  'User'                        => 'ʹÓÃÕß',
-  'User deleted!'               => 'ʹÓÃÕßÒÔ±»É¾³ý!',
-  'User saved!'                 => 'ʹÓÃÕßÒÔ±»´¢´æ!',
-  'Vendor'                      => '³§ÉÌ',
-  'Vendor deleted!'             => '³§ÉÌɾ³ý!',
-  'Vendor missing!'             => 'δָÃ÷³§ÉÌ!',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'Vendor saved!'               => '³§É̱£´æ!',
-  'Vendors'                     => '³§ÉÌ',
-  'Version'                     => '°æ±¾',
-  'Weight'                      => 'ÖØÁ¿',
-  'Weight Unit'                 => 'ÖØÁ¿µ¥Î»',
-  'What type of item is this?'  => '´ËÏîÄ¿µÄÐÍ̬?',
-  'Year End'                    => '»á¼ÆÄê¶È',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'You are logged out!'         => 'ÄãÒԵdzö!',
-  'You did not enter a name!'   => 'Äú²¢Î´¼ü?ëÃ?³Æ!',
-  'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Äú±ØÐè¼ü?ëÖ÷»?¼°²ººÅ, ÒÔ½øÐб¾»ú»òÔ¶¶ËÁ¬Ïß!',
-  'as at'                       => '¸ù¾Ý',
-  'collected on sales'          => 'ÔÚÏú»õʱ½áÇå',
-  'days'                        => 'ÈÕ',
-  'does not exist'              => '²»´æÔÚ',
-  'ea'                          => '',
-  'emailed to'                  => 'ÒѼÄÖÁ',
-  'for Period'                  => 'ÆÚ¼ä',
-  'hr'                          => 'hr',
-  'is already a member!'        => 'ÒѾ­ÊdzÉÔ±ÁË!',
-  'is not a member!'            => '²¢²»ÊdzÉÔ±!',
-  'localhost'                   => 'localhost',
-  'locked!'                     => '',
-  'paid on purchases'           => 'ÔڲɹºÊ±½áÇå',
-  'sent to printer'             => 'ËÍÖÁÓ¡±í»ú',
-  'successfully created!'       => '³É¹¦½¨Á¢!',
-  'successfully deleted!'       => '³É¹¦É¾³ý!',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-  'website'                     => 'ÍøÕ¾',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/am b/sql-ledger/locale/cn/am
deleted file mode 100644 (file)
index 610d7dd..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP'                          => 'Ó¦¸¶ÕÊ¿î',
-  'AR'                          => 'Ó¦ÊÕÕÊ¿î',
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Account Number'              => '¿ÆÄ¿±àºÅ',
-  'Account Number missing!'     => '©Ìî¿ÆÄ¿±àºÅ!',
-  'Account Type'                => '¿ÆÄ¿Àà±ð',
-  'Account Type missing!'       => '©Ìî¿ÆÄ¿Àà±ð!',
-  'Account deleted!'            => '¿ÆÄ¿ÒÔ±»É¾³ý!',
-  'Account saved!'              => '¿ÆÄ¿ÒÔ±»´¢´æ!',
-  'Add Account'                 => 'ÐÂÔö¿ÆÄ¿',
-  'Add GIFI'                    => 'ÐÂÔö GIFI',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Asset'                       => '×ʲú',
-  'Audit Control'               => '»üºË¿ØÖÆ',
-  'Backup sent to'              => '±¸·Ý¼ÄË͵½',
-  'Books are open'              => 'Õʲ¾ÒÑ¿ªÆô',
-  'Business Number'             => 'ͳһ±àºÅ',
-  'COGS'                        => '»õÏú³É±¾',
-  'Cannot delete account!'      => 'ÎÞ·¨É¾³ý¿ÆÄ¿!',
-  'Cannot delete default account!' => 'ÎÞ·¨É¾³ýÔ¤ÉèÕʺÅ',
-  'Cannot save account!'        => 'ÎÞ·¨´¢´æ¿ÆÄ¿!',
-  'Cannot save preferences!'    => 'ÎÞ·¨´¢´æÉ趨!',
-  'Character Set'               => '×ÖÔª¼¯',
-  'Chart of Accounts'           => '»á¼Æ¿ÆÄ¿±í',
-  'Close Books up to'           => '¹Ø±Õµ½´ËΪֹµÄÕʲ¾',
-  'Company'                     => '¹«Ë¾Ãû³Æ',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copy to COA'                 => '¸´ÖƵ½ COA',
-  'Credit'                      => '´û·½',
-  'Date Format'                 => 'ÈÕÆÚ¸ñʽ',
-  'Debit'                       => '½è·½',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delete Account'              => 'ɾ³ý¿ÆÄ¿',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Dropdown Limit'              => 'ÏÞÖÆ×ÊÁÏÏÔʾ¹¦ÄÜ',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'Edit'                        => '±à¼­',
-  'Edit Account'                => '±à¼­¿ÆÄ¿',
-  'Edit GIFI'                   => '±à¼­ GIFI',
-  'Edit Preferences for'        => 'É趨ʹÓÃÕß',
-  'Edit Template'               => '±à¼­Ä£°æ',
-  'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Ç¿ÖÆËùÓÐ?ÕÆڵĽ»Ò׻ظ?',
-  'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Çë¼ü?ëÒÔðºÅ·Ö¸ôµÄÓ?ÎÄ×Öĸ, Ã¿Ïî²»³¬¹ý??¸ö×Ö (?? CAD:USD:EUR), ×÷ΪÄúµÄ±¾¹ú¼°Íâ¹ú»õ±Ò',
-  'Equity'                      => '¹ÉȨ',
-  'Expense'                     => '·ÑÓÃ',
-  'Expense Account'             => '·ÑÓÿÆÄ¿',
-  'Expense/Asset'               => '·ÑÓÃ/×ʲú',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Foreign Exchange Gain'       => 'Íâ»ãÊÕÒæ',
-  'Foreign Exchange Loss'       => 'Íâ»ãËðʧ',
-  'GIFI'                        => 'GIFI',
-  'GIFI deleted!'               => 'GIFI ¼Ç¼ɾ³ý',
-  'GIFI missing!'               => 'δָÃ÷ GIFI!',
-  'GIFI saved!'                 => 'GIFI ¼Ç¼±£´æ',
-  'Heading'                     => '±íÍ·',
-  'Include in drop-down menus'  => '°üº¬ÔÚÏÂÀ­Ê½Ñ¡µ¥ÖÐ',
-  'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Òª½«Õâ¸ö¿Í»§/³§É̼ÓÈëÓ¦¼ÓË°Çåµ¥?',
-  'Income'                      => 'ÊÕÒæ',
-  'Income Account'              => 'ËðÒæ¿ÆÄ¿',
-  'Inventory'                   => '¿â´æ',
-  'Inventory Account'           => '´æ»õ¿ÆÄ¿',
-  'Is this a summary account to record' => '´ËΪ×ܽá¿ÆÄ¿Âð?',
-  'Language'                    => 'Óïϵ',
-  'Last Invoice Number'         => 'ÉÏÒ»±Ê·¢Æ±±àºÅ',
-  'Last Numbers & Default Accounts' => 'ÉÏÒ»±Ê±àºÅ¼°Ô¤Éè¿ÆÄ¿',
-  'Last Purchase Order Number'  => 'Ç°´Î²É¹ºµ¥ºÅ',
-  'Last Sales Order Number'     => 'Ç°´ÎÏú',
-  'Liability'                   => '¸ºÕ®',
-  'Link'                        => 'Á¬½á',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'No'                          => '·ñ',
-  'No email address for'        => 'δָÃ÷µç×ÓÓʼþλÖÃ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number Format'               => 'Êý×Ö¸ñʽ',
-  'Parts Inventory'             => '¿â´æÔ­ÁÏ',
-  'Password'                    => 'ÃÜÂë',
-  'Payables'                    => 'Ó¦¸¶¿ÆÄ¿',
-  'Payment'                     => '¸¶¿î·½Ê½',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Preferences saved!'          => '¸öÈËÉ趨ÒÑ´¢´æ!',
-  'Rate'                        => 'Ë°ÂÊ',
-  'Receivables'                 => 'Ó¦ÊÕ¿ÆÄ¿',
-  'Sales'                       => 'ÒµÎñ',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-  'Service Items'               => '·þÎñÏîÄ¿',
-  'Ship via'                    => 'º½ÔË·½·¨',
-  'Signature'                   => 'Ç©Ãû',
-  'Stylesheet'                  => 'Ñùʽ±í',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'Tax Accounts'                => 'Ë°½ð¿ÆÄ¿',
-  'Template saved!'             => 'Ä£°æÒÑ´¢´æ',
-  'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Ç¿Öƻظ´ËùÓÐ?ÕÆڵĽ»Ò?',
-  'Transaction reversal enforced up to' => 'Ç¿Öƻظ´½»Ò×Ö±µ½',
-  'Transactions exist; cannot delete account!' => 'ÉÐÓн»Ò×´æÔÚ; ÎÞ·¨É¾³ýÕÊ»§!',
-  'Weight Unit'                 => 'ÖØÁ¿µ¥Î»',
-  'Year End'                    => '»á¼ÆÄê¶È',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'does not exist'              => '²»´æÔÚ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_gifi'                    => 'add_gifi',
-  'audit_control'               => 'audit_control',
-  'backup'                      => 'backup',
-  'config'                      => 'config',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'copy_to_coa'                 => 'copy_to_coa',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_account'              => 'delete_account',
-  'delete_gifi'                 => 'delete_gifi',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_stylesheet'          => 'display_stylesheet',
-  'doclose'                     => 'doclose',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'edit_gifi'                   => 'edit_gifi',
-  'edit_template'               => 'edit_template',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gifi_footer'                 => 'gifi_footer',
-  'gifi_header'                 => 'gifi_header',
-  'list'                        => 'list',
-  'list_gifi'                   => 'list_gifi',
-  'save'                        => 'save',
-  'save_account'                => 'save_account',
-  'save_gifi'                   => 'save_gifi',
-  'save_preferences'            => 'save_preferences',
-  'save_template'               => 'save_template',
-  'ÐÂÔö¿ÆÄ¿'                    => 'add_account',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  '¸´ÖƵ½_coa'                  => 'copy_to_coa',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '±à¼­'                        => 'edit',
-  '±à¼­¿ÆÄ¿'                    => 'edit_account',
-  '´¢´æ'                        => 'save',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/ap b/sql-ledger/locale/cn/ap
deleted file mode 100644 (file)
index 03dc72c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,133 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP Transaction'              => 'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'AP Transactions'             => 'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Add Accounts Payables Transaction' => 'ÐÂÔöÓ¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Amount Due'                  => 'µ½ÆÚµÄ×ܼÆ',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕÊÄ¿',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Cannot delete transaction!'  => 'ÎÞ·¨É¾³ýÕÊÄ¿!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cannot post transaction!'    => 'ÎÞ·¨È·ÈÏÕÊÄ¿!',
-  'Closed'                      => 'ÒѹرÕ',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Date Paid'                   => '¸¶¿îÈÕÆÚ',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Due Date'                    => 'µ½ÆÚÈÕ',
-  'Due Date missing!'           => '©Ìîµ½ÆÚÈÕ!',
-  'Edit Accounts Payables Transaction' => '¸ü»»Ó¦¸¶ÕÊ¿îÕÊÄ¿',
-  'Employee'                    => 'ְԱ',
-  'Exch'                        => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate for payment missing!' => 'δָÃ÷¸¶¿î»ãÂÊ!',
-  'Exchangerate missing!'       => 'δָÃ÷»ãÂÊ!',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'ID'                          => '±àºÅ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date'                => '·¢Æ±ÈÕÆÚ',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number'              => '·¢Æ±±àºÅ',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Open'                        => '¿ªÆô',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Paid'                        => 'ÒѸ¶',
-  'Payment date missing!'       => 'δָÃ÷¸¶¿î?ÕÆ?!',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Post as new'                 => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Purchase Invoice'            => '²É¹º·¢Æ±',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Transaction deleted!'        => 'ÕÊĿɾ³ý!',
-  'Transaction posted!'         => 'ÕÊÄ¿È·ÈÏ!',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor'                      => '³§ÉÌ',
-  'Vendor missing!'             => 'δָÃ÷³§ÉÌ!',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_subtotal'                 => 'ap_subtotal',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ap_transactions'             => 'ap_transactions',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_links'                => 'create_links',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿'                    => 'ap_transaction',
-  'ÐÂÔöÓ¦¸¶ÕÊÄ¿'                => 'add_accounts_payables_transaction',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '¸ü»»Ó¦¸¶ÕÊ¿îÕÊÄ¿'            => 'edit_accounts_payables_transaction',
-  'È·ÈÏ'                        => 'post',
-  'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿'              => 'post_as_new',
-  '²É¹º·¢Æ±'                    => 'purchase_invoice',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-  'ÊÇ'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/ar b/sql-ledger/locale/cn/ar
deleted file mode 100644 (file)
index f6fb3ff..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,133 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AR Transaction'              => 'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'AR Transactions'             => 'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Add Accounts Receivables Transaction' => 'ÐÂÔöÓ¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Amount Due'                  => 'µ½ÆÚµÄ×ܼÆ',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕÊÄ¿',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Cannot delete transaction!'  => 'ÎÞ·¨É¾³ýÕÊÄ¿!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cannot post transaction!'    => 'ÎÞ·¨È·ÈÏÕÊÄ¿!',
-  'Closed'                      => 'ÒѹرÕ',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Credit Limit'                => 'ÐÅÓöî¶È',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Customer'                    => '¿Í»§',
-  'Customer missing!'           => 'δָÃ÷¿Í»§!',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Date Paid'                   => '¸¶¿îÈÕÆÚ',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Due Date'                    => 'µ½ÆÚÈÕ',
-  'Due Date missing!'           => '©Ìîµ½ÆÚÈÕ!',
-  'Edit Accounts Receivables Transaction' => '¸ü»»Ó¦ÊÕÕÊ¿îÕÊÄ¿',
-  'Employee'                    => 'ְԱ',
-  'Exch'                        => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate for payment missing!' => 'δָÃ÷¸¶¿î»ãÂÊ!',
-  'Exchangerate missing!'       => 'δָÃ÷»ãÂÊ!',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'ID'                          => '±àºÅ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date'                => '·¢Æ±ÈÕÆÚ',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number'              => '·¢Æ±±àºÅ',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Open'                        => '¿ªÆô',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Paid'                        => 'ÒѸ¶',
-  'Payment date missing!'       => 'δָÃ÷¸¶¿î?ÕÆ?!',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Post as new'                 => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Remaining'                   => 'ÉÐâÅ',
-  'Sales Invoice'               => 'Ïú»õ·¢Æ±',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Transaction deleted!'        => 'ÕÊĿɾ³ý!',
-  'Transaction posted!'         => 'ÕÊÄ¿È·ÈÏ!',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_subtotal'                 => 'ar_subtotal',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'ar_transactions'             => 'ar_transactions',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_links'                => 'create_links',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿'                    => 'ar_transaction',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  'È·ÈÏ'                        => 'post',
-  'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿'              => 'post_as_new',
-  'Ïú»õ·¢Æ±'                    => 'sales_invoice',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-  'ÊÇ'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/arap b/sql-ledger/locale/cn/arap
deleted file mode 100644 (file)
index a6a3975..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/ca b/sql-ledger/locale/cn/ca
deleted file mode 100644 (file)
index 91587fb..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Balance'                     => '²î¶î',
-  'Chart of Accounts'           => '»á¼Æ¿ÆÄ¿±í',
-  'Credit'                      => '´û·½',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Debit'                       => '½è·½',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'GIFI'                        => 'GIFI',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'List Transactions'           => 'ÁгöÕÊÄ¿',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Reference'                   => '²Î¿¼ºÅÂë',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'ca_subtotal'                 => 'ca_subtotal',
-  'chart_of_accounts'           => 'chart_of_accounts',
-  'list'                        => 'list',
-  'list_transactions'           => 'list_transactions',
-  'ÁгöÕÊÄ¿'                    => 'list_transactions',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/cp b/sql-ledger/locale/cn/cp
deleted file mode 100644 (file)
index fb357dc..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Amount does not equal applied!' => '×ܶÏàµÈ!',
-  'Amount missing!'             => 'δָÃ÷×ܶî!',
-  'Applied'                     => 'Ö§¸¶',
-  'Cannot post payment!'        => 'ÎÞ·¨´¦Àí¸¶¿î!',
-  'Cannot process payment for a closed period!' => 'ÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ´¦Àí¸¶¿î!',
-  'Check'                       => '֧Ʊ',
-  'Check printed!'              => 'ӡˢ֧Ʊ!',
-  'Check printing failed!'      => 'ÎÞ·¨Ó¡Ë¢Ö§Æ±!',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Customer'                    => '¿Í»§',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Date missing!'               => 'δָÃ÷ÈÕÆÚ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Due'                         => 'µ½ÆÚ',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoices'                    => '·¢Æ±',
-  'Nothing applied!'            => 'δָÃ÷Ö§¸¶×ܶî!',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Paid in full'                => 'Ö§¸¶È«²¿×ܶî',
-  'Payment'                     => '¸¶¿î·½Ê½',
-  'Payment posted!'             => 'Payment posted!',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Print'                       => 'ӡˢ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Receipt'                     => 'ÊÕ¾Ý',
-  'Receipt printed!'            => 'Receipt printed!',
-  'Receipt printing failed!'    => 'Receipt printing failed!',
-  'Reference'                   => '²Î¿¼ºÅÂë',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor'                      => '³§ÉÌ',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'list_invoices'               => 'list_invoices',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'payment'                     => 'payment',
-  'post'                        => 'post',
-  'print'                       => 'print',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'È·ÈÏ'                        => 'post',
-  'ӡˢ'                        => 'print',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/ct b/sql-ledger/locale/cn/ct
deleted file mode 100644 (file)
index 7793fea..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Add'                         => 'ÐÂÔö',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'All'                         => 'È«²¿',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Cannot delete customer!'     => '²»ÄÜɾ³ý¿Í»§!',
-  'Cannot delete vendor!'       => '²»ÄÜɾ³ý³§ÉÌ!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Credit Limit'                => 'ÐÅÓöî¶È',
-  'Customer deleted!'           => '¿Í»§¼Ç¼ɾ³ý!',
-  'Customer saved!'             => '¿Í»§¼Ç¼±£´æ!',
-  'Customers'                   => '¿Í»§',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Discount'                    => 'ÕÛ¿Û',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'Edit Customer'               => '±à¼­¿Í»§',
-  'Edit Vendor'                 => '±à¼­³§ÉÌ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'Name missing!'               => 'ȱÉÙÃû³Æ!',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Orphaned'                    => 'ÎÞÖ÷',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'Taxable'                     => 'Ӧ˰',
-  'Terms: Net'                  => 'ƱÆÚ¾»¼Æ',
-  'Transactions exist, cannot delete customer!' => '´Ë¿Í»§ÒÑÓÐÕÊÄ¿, ²»ÄÜɾ³ý!',
-  'Transactions exist, cannot delete vendor!' => '´Ë³§ÉÌÒÑÓÐÕÊÄ¿, ²»ÄÜɾ³ý!',
-  'Vendor deleted!'             => '³§ÉÌɾ³ý!',
-  'Vendor saved!'               => '³§É̱£´æ!',
-  'Vendors'                     => '³§ÉÌ',
-  'days'                        => 'ÈÕ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_invoice'            => 'customer_invoice',
-  'customer_order'              => 'customer_order',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_customer'             => 'delete_customer',
-  'delete_vendor'               => 'delete_vendor',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'invoice'                     => 'invoice',
-  'list_names'                  => 'list_names',
-  'order'                       => 'order',
-  'save'                        => 'save',
-  'save_customer'               => 'save_customer',
-  'save_vendor'                 => 'save_vendor',
-  'search'                      => 'search',
-  'vendor_invoice'              => 'vendor_invoice',
-  'vendor_order'                => 'vendor_order',
-  'ÐÂÔö'                        => 'add',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '·¢Æ±'                        => 'invoice',
-  '¶©µ¥'                        => 'order',
-  '´¢´æ'                        => 'save',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/gl b/sql-ledger/locale/cn/gl
deleted file mode 100644 (file)
index df81370..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,124 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP Transaction'              => 'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿',
-  'AR Transaction'              => 'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿',
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Add General Ledger Transaction' => 'ÐÂÔö×ÜÕÊ',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'All'                         => 'È«²¿',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕÊÄ¿',
-  'Asset'                       => '×ʲú',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Balance'                     => '²î¶î',
-  'Cannot delete transaction!'  => 'ÎÞ·¨É¾³ýÕÊÄ¿!',
-  'Cannot have a value in both Debit and Credit!' => '²»µÃͬʱÌîÈëÊýֵ춽跽Óë´û·½À¸Î»',
-  'Cannot post a transaction without a value!' => 'ÎÞ·¨È·ÈÏû¼Û¸ñÕÊÄ¿!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Credit'                      => '´û·½',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Debit'                       => '½è·½',
-  'Debit and credit out of balance!' => '½è´û²»Æ½ºâ!',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Edit General Ledger Transaction' => '±à¼­×ÜÕÊ',
-  'Equity'                      => '¹ÉȨ',
-  'Expense'                     => '·ÑÓÃ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'GIFI'                        => 'GIFI',
-  'GL Transaction'              => '×ÜÕÊ',
-  'General Ledger'              => '×ÜÕÊ',
-  'ID'                          => '±àºÅ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Income'                      => 'ÊÕÒæ',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Liability'                   => '¸ºÕ®',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Post as new'                 => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Purchase Invoice'            => '²É¹º·¢Æ±',
-  'Reference'                   => '²Î¿¼ºÅÂë',
-  'Reference missing!'          => 'δָÃ÷²Î¿¼ºÅÂë!',
-  'Reports'                     => '±¨±í',
-  'Sales Invoice'               => 'Ïú»õ·¢Æ±',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Transaction Date missing!'   => '©ÌîÕÊÄ¿ÈÕÆÚ!',
-  'Transaction deleted!'        => 'ÕÊĿɾ³ý!',
-  'Transaction posted!'         => 'ÕÊÄ¿È·ÈÏ!',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'form_row'                    => 'form_row',
-  'generate_report'             => 'generate_report',
-  'gl_subtotal'                 => 'gl_subtotal',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'Ó¦¸¶ÕÊÄ¿'                    => 'ap_transaction',
-  'Ó¦ÊÕÕÊÄ¿'                    => 'ar_transaction',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '×ÜÕÊ'                        => 'gl_transaction',
-  'È·ÈÏ'                        => 'post',
-  'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿'              => 'post_as_new',
-  '²É¹º·¢Æ±'                    => 'purchase_invoice',
-  'Ïú»õ·¢Æ±'                    => 'sales_invoice',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-  'ÊÇ'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/ic b/sql-ledger/locale/cn/ic
deleted file mode 100644 (file)
index e9bc870..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,206 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Active'                      => '»îÔ¾',
-  'Add'                         => 'ÐÂÔö',
-  'Add Assembly'                => 'ÐÂÔöÉÌÆ·',
-  'Add Part'                    => 'ÐÂÔöÔ­ÁÏ',
-  'Add Purchase Order'          => 'ÐÂÔö²É¹ºµ¥',
-  'Add Sales Order'             => 'ÐÂÔöÏú»õµ¥',
-  'Add Service'                 => 'ÐÂÔö·þÎñ',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Assemblies'                  => 'ÉÌÆ·',
-  'Assemblies restocked!'       => '×°ÅäÖØнø»õ!',
-  'Assembly Number missing!'    => '²éÎÞ´ËÉÌÆ·!',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'BOM'                         => '²ÄÁÏÕʵ¥',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Ïä',
-  'Bought'                      => 'ÒѹºÂò',
-  'COGS'                        => '»õÏú³É±¾',
-  'Cannot delete item already invoiced!' => 'ÎÞ·¨É¾³ý±¾Ïî',
-  'Cannot delete item on order!' => 'ÎÞ·¨É¾³ýµ¥ÉϵÄÏîÄ¿!',
-  'Cannot delete item which is part of an assembly!' => 'ÎÞ·¨É¾³ýÓÃì¶ÉÌÆ·ÖеÄÔ­ÁÏ',
-  'Cannot delete item!'         => 'ÎÞ·¨É¾³ýÏîÄ¿!',
-  'Cannot stock assemblies!'    => 'ÎÞ·¨É¾³ý×°ÅäÉÌÆ·!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delivery Date'               => 'µÝËÍÈÕÆÚ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Drawing'                     => 'ͼ',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail address missing!'     => '©Ìîµç×ÓÓʼþλַ!',
-  'Edit Assembly'               => '±à¼­ÉÌÆ·',
-  'Edit Part'                   => '±à¼­Ô­ÁÏ',
-  'Edit Service'                => '±à¼­·þÎñ',
-  'Expense'                     => '·ÑÓÃ',
-  'Extended'                    => '¼ÆËãÁÐ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'Image'                       => 'ͼÏó',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Income'                      => 'ÊÕÒæ',
-  'Individual Items'            => '×é³ÉÏîÄ¿',
-  'Inventory'                   => '¿â´æ',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'ÔÚÍ£ÓôËÏî×éºÏƷ֮ǰ, ´æ»õÊýÁ¿±ØÐèΪÁã!',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Í£ÓôËÏîÁã¼þ֮ǰ, ´æ»õÊýÁ¿±ØÐèΪÁã!',
-  'Inventory quantity must be zero!' => '´æ»õÊýÁ¿±ØÐèΪÁã!',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number'              => '·¢Æ±±àºÅ',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Item deleted!'               => 'ÏîĿɾ³ý!',
-  'Item not on file!'           => '²éÎÞ´ËÏîÄ¿',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Last Cost'                   => 'ÉÏÒ»±Ê³É±¾',
-  'Line Total'                  => '×ÜÁÐÊý',
-  'Link Accounts'               => 'Á¬½á¿ÆÄ¿',
-  'List Price'                  => 'List Price',
-  'Make'                        => 'ÖÆÔì',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'Microfiche'                  => 'Ëõ΢½ºÆ¬',
-  'Model'                       => 'ÐͺÅ',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'No.'                         => '±àºÅ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number missing in Row'       => 'δָÃ÷ºÅÂë',
-  'Obsolete'                    => 'Í£ÓÃ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'On Hand'                     => '´æÁ¿',
-  'On Order'                    => 'ÒÑϵ¥¶©¹º',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Date missing!'         => 'δָÃ÷ϵ¥?ÕÆ?!',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Order Number missing!'       => 'δָÃ÷¶©µ¥±àºÅ!',
-  'Ordered'                     => 'ÒÑ϶©¹º',
-  'Orphaned'                    => 'ÎÞÖ÷',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Packing List Date missing!'  => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥?ÕÆ?!',
-  'Packing List Number missing!' => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥±àºÅ!',
-  'Part'                        => 'Ô­ÁÏ',
-  'Part Number missing!'        => '©ÌîÔ­ÁϱàºÅ!',
-  'Parts'                       => 'Ô­ÁÏ',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Price'                       => '¼Û¸ñ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Qty'                         => 'ÊýÁ¿',
-  'ROP'                         => 'ÔÙ¶©µã',
-  'Recd'                        => 'Recd',
-  'Required by'                 => '×ÓÏîÄ¿',
-  'Sales'                       => 'ÒµÎñ',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select from one of the items below' => 'ì¶ÏÂÁÐÏîÄ¿ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sell Price'                  => 'ÊÛ¼Û',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Service'                     => '·þÎñ',
-  'Service Number missing!'     => '©Ìî·þÎñ±àºÅ!',
-  'Services'                    => '·þÎñ',
-  'Ship'                        => 'º½ÔË',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Short'                       => '¶Ì',
-  'Sold'                        => 'ÒÑÂô³ö',
-  'Stock Assembly'              => 'Å̵ã',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'To'                          => 'ÖÁ',
-  'Top Level'                   => '×î¸ßµÈ¼¶',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Unit'                        => 'µ¥Î»',
-  'Unit of measure'             => '¶ÈÁ¿µ¥Î»',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Updated'                     => 'ÒѸüÐÂ',
-  'Weight'                      => 'ÖØÁ¿',
-  'What type of item is this?'  => '´ËÏîÄ¿µÄÐÍ̬?',
-  'ea'                          => 'ea',
-  'emailed to'                  => 'ÒѼÄÖÁ',
-  'hr'                          => 'hr',
-  'sent to printer'             => 'ËÍÖÁÓ¡±í»ú',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'assembly_row'                => 'assembly_row',
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_assembly'             => 'delete_assembly',
-  'delete_item'                 => 'delete_item',
-  'delete_part'                 => 'delete_part',
-  'delete_service'              => 'delete_service',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_row'                 => 'display_row',
-  'e_mail'                      => 'e_mail',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'generate_report'             => 'generate_report',
-  'invoicetotal'                => 'invoicetotal',
-  'item_selected'               => 'item_selected',
-  'link_part'                   => 'link_part',
-  'list_assemblies'             => 'list_assemblies',
-  'makemodel_row'               => 'makemodel_row',
-  'new_item'                    => 'new_item',
-  'order'                       => 'order',
-  'parts_subtotal'              => 'parts_subtotal',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'print'                       => 'print',
-  'print_form'                  => 'print_form',
-  'print_options'               => 'print_options',
-  'restock_assemblies'          => 'restock_assemblies',
-  'save'                        => 'save',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_item'                 => 'select_item',
-  'send_email'                  => 'send_email',
-  'ship_to'                     => 'ship_to',
-  'stock_assembly'              => 'stock_assembly',
-  'update'                      => 'update',
-  'validate_items'              => 'validate_items',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  'ÐÂÔö'                        => 'add',
-  'ÐÂÔöÉÌÆ·'                    => 'add_assembly',
-  'ÐÂÔöÔ­ÁÏ'                    => 'add_part',
-  'ÐÂÔö·þÎñ'                    => 'add_service',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '±à¼­ÉÌÆ·'                    => 'edit_assembly',
-  '±à¼­Ô­ÁÏ'                    => 'edit_part',
-  '±à¼­·þÎñ'                    => 'edit_service',
-  '´¢´æ'                        => 'save',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/io b/sql-ledger/locale/cn/io
deleted file mode 100644 (file)
index fb68738..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Add Purchase Order'          => 'ÐÂÔö²É¹ºµ¥',
-  'Add Sales Order'             => 'ÐÂÔöÏú»õµ¥',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Ïä',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delivery Date'               => 'µÝËÍÈÕÆÚ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail address missing!'     => '©Ìîµç×ÓÓʼþλַ!',
-  'Extended'                    => '¼ÆËãÁÐ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Item not on file!'           => '²éÎÞ´ËÏîÄ¿',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'No.'                         => '±àºÅ',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number missing in Row'       => 'δָÃ÷ºÅÂë',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Date missing!'         => 'δָÃ÷ϵ¥?ÕÆ?!',
-  'Order Number missing!'       => 'δָÃ÷¶©µ¥±àºÅ!',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Packing List Date missing!'  => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥?ÕÆ?!',
-  'Packing List Number missing!' => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥±àºÅ!',
-  'Part'                        => 'Ô­ÁÏ',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Price'                       => '¼Û¸ñ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Qty'                         => 'ÊýÁ¿',
-  'Recd'                        => 'Recd',
-  'Required by'                 => '×ÓÏîÄ¿',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select from one of the items below' => 'ì¶ÏÂÁÐÏîÄ¿ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Service'                     => '·þÎñ',
-  'Ship'                        => 'º½ÔË',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'To'                          => 'ÖÁ',
-  'Unit'                        => 'µ¥Î»',
-  'What type of item is this?'  => '´ËÏîÄ¿µÄÐÍ̬?',
-  'emailed to'                  => 'ÒѼÄÖÁ',
-  'sent to printer'             => 'ËÍÖÁÓ¡±í»ú',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_row'                 => 'display_row',
-  'e_mail'                      => 'e_mail',
-  'invoicetotal'                => 'invoicetotal',
-  'item_selected'               => 'item_selected',
-  'new_item'                    => 'new_item',
-  'order'                       => 'order',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'print'                       => 'print',
-  'print_form'                  => 'print_form',
-  'print_options'               => 'print_options',
-  'select_item'                 => 'select_item',
-  'send_email'                  => 'send_email',
-  'ship_to'                     => 'ship_to',
-  'validate_items'              => 'validate_items',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/ir b/sql-ledger/locale/cn/ir
deleted file mode 100644 (file)
index 321d812..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,178 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Add Purchase Invoice'        => 'ÐÂÔö²É¹º·¢Æ±',
-  'Add Purchase Order'          => 'ÐÂÔö²É¹ºµ¥',
-  'Add Sales Order'             => 'ÐÂÔöÏú»õµ¥',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý·¢Æ±±àºÅ',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Ïä',
-  'Cannot delete invoice!'      => 'ÎÞ·¨É¾³ý·¢Æ±!',
-  'Cannot post invoice for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚÈ·ÈÏ·¢Æ±?ë½»Ò!',
-  'Cannot post invoice!'        => 'ÎÞ·¨È·ÈÏ·¢Æ±!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Date Due'                    => 'Ó¦¸¶ÈÕÆÚ',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delivery Date'               => 'µÝËÍÈÕÆÚ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail address missing!'     => '©Ìîµç×ÓÓʼþλַ!',
-  'Edit Purchase Invoice'       => '±à¼­²É¹º·¢Æ±',
-  'Exch'                        => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate for payment missing!' => 'δָÃ÷¸¶¿î»ãÂÊ!',
-  'Exchangerate missing!'       => 'δָÃ÷»ãÂÊ!',
-  'Extended'                    => '¼ÆËãÁÐ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date'                => '·¢Æ±ÈÕÆÚ',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number'              => '·¢Æ±±àºÅ',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Invoice deleted!'            => '·¢Æ±É¾³ý!',
-  'Invoice posted!'             => '·¢Æ±È·ÈÏ!',
-  'Item not on file!'           => '²éÎÞ´ËÏîÄ¿',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'No.'                         => '±àºÅ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number missing in Row'       => 'δָÃ÷ºÅÂë',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Date missing!'         => 'δָÃ÷ϵ¥?ÕÆ?!',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Order Number missing!'       => 'δָÃ÷¶©µ¥±àºÅ!',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Packing List Date missing!'  => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥?ÕÆ?!',
-  'Packing List Number missing!' => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥±àºÅ!',
-  'Part'                        => 'Ô­ÁÏ',
-  'Payment date missing!'       => 'δָÃ÷¸¶¿î?ÕÆ?!',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Post as new'                 => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Price'                       => '¼Û¸ñ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Qty'                         => 'ÊýÁ¿',
-  'Recd'                        => 'Recd',
-  'Record in'                   => '¼Ç¼ì¶',
-  'Required by'                 => '×ÓÏîÄ¿',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select from one of the items below' => 'ì¶ÏÂÁÐÏîÄ¿ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Service'                     => '·þÎñ',
-  'Ship'                        => 'º½ÔË',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'To'                          => 'ÖÁ',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Unit'                        => 'µ¥Î»',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor'                      => '³§ÉÌ',
-  'Vendor missing!'             => 'δָÃ÷³§ÉÌ!',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'What type of item is this?'  => '´ËÏîÄ¿µÄÐÍ̬?',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'ea'                          => 'ea',
-  'emailed to'                  => 'ÒѼÄÖÁ',
-  'sent to printer'             => 'ËÍÖÁÓ¡±í»ú',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_row'                 => 'display_row',
-  'e_mail'                      => 'e_mail',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'invoice_links'               => 'invoice_links',
-  'invoicetotal'                => 'invoicetotal',
-  'item_selected'               => 'item_selected',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'new_item'                    => 'new_item',
-  'order'                       => 'order',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'prepare_invoice'             => 'prepare_invoice',
-  'print'                       => 'print',
-  'print_form'                  => 'print_form',
-  'print_options'               => 'print_options',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'select_item'                 => 'select_item',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'send_email'                  => 'send_email',
-  'ship_to'                     => 'ship_to',
-  'update'                      => 'update',
-  'validate_items'              => 'validate_items',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  'yes'                         => 'yes',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '¶©µ¥'                        => 'order',
-  'È·ÈÏ'                        => 'post',
-  'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿'              => 'post_as_new',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-  'ÊÇ'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/is b/sql-ledger/locale/cn/is
deleted file mode 100644 (file)
index d55c467..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,185 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Add Purchase Order'          => 'ÐÂÔö²É¹ºµ¥',
-  'Add Sales Invoice'           => 'ÐÂÔöÏú»õ·¢Æ±',
-  'Add Sales Order'             => 'ÐÂÔöÏú»õµ¥',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý·¢Æ±±àºÅ',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Ïä',
-  'Cannot delete invoice!'      => 'ÎÞ·¨É¾³ý·¢Æ±!',
-  'Cannot post invoice for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚÈ·ÈÏ·¢Æ±?ë½»Ò!',
-  'Cannot post invoice!'        => 'ÎÞ·¨È·ÈÏ·¢Æ±!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => 'ÎÞ·¨ÔÚÒѹرյÄʱ¶ÎÄÚ¼Ó?ë½»Ò?!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Credit Limit'                => 'ÐÅÓöî¶È',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Customer'                    => '¿Í»§',
-  'Customer missing!'           => 'δָÃ÷¿Í»§!',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Date Due'                    => 'Ó¦¸¶ÈÕÆÚ',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delivery Date'               => 'µÝËÍÈÕÆÚ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail address missing!'     => '©Ìîµç×ÓÓʼþλַ!',
-  'Edit Sales Invoice'          => '±à¼­Ïú»õ·¢Æ±',
-  'Exch'                        => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate for payment missing!' => 'δָÃ÷¸¶¿î»ãÂÊ!',
-  'Exchangerate missing!'       => 'δָÃ÷»ãÂÊ!',
-  'Extended'                    => '¼ÆËãÁÐ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date'                => '·¢Æ±ÈÕÆÚ',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number'              => '·¢Æ±±àºÅ',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Invoice deleted!'            => '·¢Æ±É¾³ý!',
-  'Invoice posted!'             => '·¢Æ±È·ÈÏ!',
-  'Item not on file!'           => '²éÎÞ´ËÏîÄ¿',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'No.'                         => '±àºÅ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number missing in Row'       => 'δָÃ÷ºÅÂë',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Date missing!'         => 'δָÃ÷ϵ¥?ÕÆ?!',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Order Number missing!'       => 'δָÃ÷¶©µ¥±àºÅ!',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Packing List Date missing!'  => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥?ÕÆ?!',
-  'Packing List Number missing!' => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥±àºÅ!',
-  'Part'                        => 'Ô­ÁÏ',
-  'Payment date missing!'       => 'δָÃ÷¸¶¿î?ÕÆ?!',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Post'                        => 'È·ÈÏ',
-  'Post as new'                 => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Price'                       => '¼Û¸ñ',
-  'Print'                       => 'ӡˢ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Qty'                         => 'ÊýÁ¿',
-  'Recd'                        => 'Recd',
-  'Record in'                   => '¼Ç¼ì¶',
-  'Remaining'                   => 'ÉÐâÅ',
-  'Required by'                 => '×ÓÏîÄ¿',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select from one of the items below' => 'ì¶ÏÂÁÐÏîÄ¿ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Service'                     => '·þÎñ',
-  'Ship'                        => 'º½ÔË',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Ship via'                    => 'º½ÔË·½·¨',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'To'                          => 'ÖÁ',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Unit'                        => 'µ¥Î»',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'What type of item is this?'  => '´ËÏîÄ¿µÄÐÍ̬?',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'ea'                          => 'ea',
-  'emailed to'                  => 'ÒѼÄÖÁ',
-  'sent to printer'             => 'ËÍÖÁÓ¡±í»ú',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_row'                 => 'display_row',
-  'e_mail'                      => 'e_mail',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'invoice_links'               => 'invoice_links',
-  'invoicetotal'                => 'invoicetotal',
-  'item_selected'               => 'item_selected',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'new_item'                    => 'new_item',
-  'order'                       => 'order',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'prepare_invoice'             => 'prepare_invoice',
-  'print'                       => 'print',
-  'print_form'                  => 'print_form',
-  'print_options'               => 'print_options',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'select_item'                 => 'select_item',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'send_email'                  => 'send_email',
-  'ship_to'                     => 'ship_to',
-  'update'                      => 'update',
-  'validate_items'              => 'validate_items',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  'yes'                         => 'yes',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  'µç×ÓÓʼþ'                    => 'e_mail',
-  '¶©µ¥'                        => 'order',
-  'È·ÈÏ'                        => 'post',
-  'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿'              => 'post_as_new',
-  'ӡˢ'                        => 'print',
-  'ÏúÊÛ´ú±í'                    => 'ship_to',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-  'ÊÇ'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/login b/sql-ledger/locale/cn/login
deleted file mode 100644 (file)
index e22cfe3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'About'                       => '¹Øì¶',
-  'Database Host'               => '×ÊÁÏ¿âÖ÷»ú',
-  'Dataset'                     => '×ÊÁϼ¯',
-  'Incorrect Dataset version!'  => '×ÊÁϼ¯°æ±¾´íÎó!',
-  'Incorrect Password!'         => 'ÃÜÂë´íÎó!',
-  'Licensed to'                 => 'ÊÚȨÓè',
-  'Login'                       => 'µÇ??',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'Password'                    => 'ÃÜÂë',
-  'User'                        => 'ʹÓÃÕß',
-  'Version'                     => '°æ±¾',
-  'You are logged out!'         => 'ÄãÒԵdzö!',
-  'You did not enter a name!'   => 'Äú²¢Î´¼ü?ëÃ?³Æ!',
-  'is not a member!'            => '²¢²»ÊdzÉÔ±!',
-  'localhost'                   => 'localhost',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'company_logo'                => 'company_logo',
-  'login'                       => 'login',
-  'login_screen'                => 'login_screen',
-  'logout'                      => 'logout',
-  'µÇ??'                        => 'login',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/menu b/sql-ledger/locale/cn/menu
deleted file mode 100644 (file)
index c1d4657..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,71 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP'                          => 'Ó¦¸¶ÕÊ¿î',
-  'AP Aging'                    => 'Ó¦¸¶ÕÊÁä·ÖÎö',
-  'AR'                          => 'Ó¦ÊÕÕÊ¿î',
-  'AR Aging'                    => 'Ó¦ÊÕÕÊÁä·ÖÎö',
-  'Accounting Menu'             => '»á¼ÆÑ¡µ¥',
-  'Add Account'                 => 'ÐÂÔö¿ÆÄ¿',
-  'Add Assembly'                => 'ÐÂÔöÉÌÆ·',
-  'Add Customer'                => 'ÐÂÔö¿Í»§',
-  'Add GIFI'                    => 'ÐÂÔö GIFI',
-  'Add Part'                    => 'ÐÂÔöÔ­ÁÏ',
-  'Add Project'                 => 'ÐÂÔö¹¤³Ì',
-  'Add Service'                 => 'ÐÂÔö·þÎñ',
-  'Add Transaction'             => 'ÐÂÔöÕÊÄ¿',
-  'Add Vendor'                  => 'ÐÂÔö³§ÉÌ',
-  'Assemblies'                  => 'ÉÌÆ·',
-  'Audit Control'               => '»üºË¿ØÖÆ',
-  'Backup'                      => '±¸·Ý',
-  'Balance Sheet'               => '×ʲú¸ºÕ®±í',
-  'Cash'                        => 'ÏÖ½ð',
-  'Chart of Accounts'           => '»á¼Æ¿ÆÄ¿±í',
-  'Check'                       => '֧Ʊ',
-  'Customers'                   => '¿Í»§',
-  'General Ledger'              => '×ÜÕÊ',
-  'Goods & Services'            => 'Goods & Services',
-  'HTML Templates'              => 'HTML ±íµ¥',
-  'Income Statement'            => 'ËðÒæ±í',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'LaTeX Templates'             => 'LaTex Ä£°æ',
-  'List Accounts'               => 'ÁгöÕʺÅ',
-  'List GIFI'                   => 'Áгö GIFI',
-  'Logout'                      => 'µÇ³ö',
-  'Order Entry'                 => 'ϵ¥ÏîÄ¿',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Parts'                       => 'Ô­ÁÏ',
-  'Payment'                     => '¸¶¿î·½Ê½',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Preferences'                 => '¸öÈËÉ趨',
-  'Projects'                    => '¹¤³Ì',
-  'Purchase Invoice'            => '²É¹º·¢Æ±',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Purchase Orders'             => '²É¹ºµ¥',
-  'Receipt'                     => 'ÊÕ¾Ý',
-  'Receipts'                    => 'ÊÕ¾Ý',
-  'Reconciliation'              => 'µ÷Í£',
-  'Reports'                     => '±¨±í',
-  'Sales Invoice'               => 'Ïú»õ·¢Æ±',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Sales Orders'                => 'Ïú»õµ¥',
-  'Save to File'                => '´¢´æÖÁµµ°¸',
-  'Send by E-Mail'              => 'ÒÔµç×ÓÓʼþ¼ÄËÍ',
-  'Services'                    => '·þÎñ',
-  'Statement'                   => 'ÕÊÄ¿³ÂÊö',
-  'Stock Assembly'              => 'Å̵ã',
-  'Stylesheet'                  => 'Ñùʽ±í',
-  'System'                      => 'ϵͳ',
-  'Tax collected'               => 'ÊÕµ½µÄË°',
-  'Tax paid'                    => 'Ö§¸¶µÄË°',
-  'Transactions'                => 'ÕÊÄ¿',
-  'Trial Balance'               => 'ÊÔËã±í',
-  'Vendors'                     => '³§ÉÌ',
-  'Version'                     => '°æ±¾',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'acc_menu'                    => 'acc_menu',
-  'display'                     => 'display',
-  'section_menu'                => 'section_menu',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/oe b/sql-ledger/locale/cn/oe
deleted file mode 100644 (file)
index 5054b9b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,200 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Add'                         => 'ÐÂÔö',
-  'Add Purchase Invoice'        => 'ÐÂÔö²É¹º·¢Æ±',
-  'Add Purchase Order'          => 'ÐÂÔö²É¹ºµ¥',
-  'Add Sales Invoice'           => 'ÐÂÔöÏú»õ·¢Æ±',
-  'Add Sales Order'             => 'ÐÂÔöÏú»õµ¥',
-  'Address'                     => 'µØÖ·',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Are you sure you want to delete Order Number' => 'ÄúÊÇ·ñ?·¶¨ÒªÉ¾³?¶©µ¥',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Ïä',
-  'C'                           => 'C',
-  'Cannot delete order!'        => 'ÎÞ·¨É¾³ý¶©µ¥!',
-  'Cannot save order!'          => 'ÎÞ·¨´¢´æÇåµ¥!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Closed'                      => 'ÒѹرÕ',
-  'Confirm!'                    => 'ÈëÕʳɹ¦!',
-  'Contact'                     => 'Á¬ÂçÈË',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Credit Limit'                => 'ÐÅÓöî¶È',
-  'Curr'                        => 'Ŀǰ',
-  'Currency'                    => '±Ò±ð',
-  'Customer'                    => '¿Í»§',
-  'Customer missing!'           => 'δָÃ÷¿Í»§!',
-  'Customer not on file!'       => '¿Í»§¼Ç¼ûÔÚµµ°¸!',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Delivery Date'               => 'µÝËÍÈÕÆÚ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail address missing!'     => '©Ìîµç×ÓÓʼþλַ!',
-  'Edit Purchase Order'         => '±à¼­²É¹ºµ¥',
-  'Edit Sales Order'            => '±à¼­Ïú»õµ¥',
-  'Exchangerate'                => '»ãÂÊ',
-  'Exchangerate missing!'       => 'δָÃ÷»ãÂÊ!',
-  'Extended'                    => '¼ÆËãÁÐ',
-  'Fax'                         => '´«Õæ',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'ID'                          => '±àºÅ',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Invoice Date missing!'       => '·¢Æ±ÈÕÆÚ´íÎó!',
-  'Invoice Number missing!'     => '·¢Æ±±àºÅ´íÎó!',
-  'Item not on file!'           => '²éÎÞ´ËÏîÄ¿',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'Name'                        => 'Ãû³Æ',
-  'No.'                         => '±àºÅ',
-  'Notes'                       => '±¸×¢',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Number missing in Row'       => 'δָÃ÷ºÅÂë',
-  'O'                           => 'O',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'Open'                        => '¿ªÆô',
-  'Order'                       => '¶©µ¥',
-  'Order Date'                  => 'ϵ¥?ÕÆ?',
-  'Order Date missing!'         => 'δָÃ÷ϵ¥?ÕÆ?!',
-  'Order Number'                => '¶©µ¥±àºÅ',
-  'Order Number missing!'       => 'δָÃ÷¶©µ¥±àºÅ!',
-  'Order deleted!'              => 'ɾ³ý¶©µ¥!',
-  'Order saved!'                => '´¢´æ¶©µ¥!',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => '³ö»õµ¥',
-  'Packing List Date missing!'  => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥?ÕÆ?!',
-  'Packing List Number missing!' => 'δָÃ÷°ü×°Çåµ¥±àºÅ!',
-  'Part'                        => 'Ô­ÁÏ',
-  'Phone'                       => 'µç»°ºÅÂë',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Price'                       => '¼Û¸ñ',
-  'Print'                       => 'ӡˢ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project not on file!'        => 'È·ÈϳÉΪÐÂÕÊÄ¿',
-  'Purchase Order'              => '²É¹ºµ¥',
-  'Purchase Orders'             => '²É¹ºµ¥',
-  'Qty'                         => 'ÊýÁ¿',
-  'Recd'                        => 'Recd',
-  'Remaining'                   => 'ÉÐâÅ',
-  'Required by'                 => '×ÓÏîÄ¿',
-  'Sales Order'                 => 'Ïú»õµ¥',
-  'Sales Orders'                => 'Ïú»õµ¥',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-  'Save as new'                 => '´¢´æ',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select from one of the items below' => 'ì¶ÏÂÁÐÏîÄ¿ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the names below' => 'ì¶ÏÂÁÐÃû×ÖÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select from one of the projects below' => 'ì¶ÏÂÁй¤³ÌÖÐÑ¡ÔñÒ»Ïî',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Service'                     => '·þÎñ',
-  'Ship'                        => 'º½ÔË',
-  'Ship to'                     => 'ÏúÊÛ´ú±í',
-  'Ship via'                    => 'º½ÔË·½·¨',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'Tax Included'                => '²»ÊÕ·þÎñ·Ñ',
-  'Terms: Net'                  => 'ƱÆÚ¾»¼Æ',
-  'To'                          => 'ÖÁ',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Unit'                        => 'µ¥Î»',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'Vendor'                      => '³§ÉÌ',
-  'Vendor missing!'             => 'δָÃ÷³§ÉÌ!',
-  'Vendor not on file!'         => '´Ë³§ÉÌδÔÚµµ°¸!',
-  'What type of item is this?'  => '´ËÏîÄ¿µÄÐÍ̬?',
-  'Yes'                         => 'ÊÇ',
-  'days'                        => 'ÈÕ',
-  'ea'                          => 'ea',
-  'emailed to'                  => 'ÒѼÄÖÁ',
-  'sent to printer'             => 'ËÍÖÁÓ¡±í»ú',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_backorder'            => 'create_backorder',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_row'                 => 'display_row',
-  'e_mail'                      => 'e_mail',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'invoice'                     => 'invoice',
-  'invoicetotal'                => 'invoicetotal',
-  'item_selected'               => 'item_selected',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'new_item'                    => 'new_item',
-  'order'                       => 'order',
-  'order_links'                 => 'order_links',
-  'orders'                      => 'orders',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'prepare_order'               => 'prepare_order',
-  'print'                       => 'print',
-  'print_form'                  => 'print_form',
-  'print_options'               => 'print_options',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'save'                        => 'save',
-  'save_as_new'                 => 'save_as_new',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_item'                 => 'select_item',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'send_email'                  => 'send_email',
-  'ship_to'                     => 'ship_to',
-  'subtotal'                    => 'subtotal',
-  'update'                      => 'update',
-  'validate_items'              => 'validate_items',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'ÐÂÔö'                        => 'add',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  'µç×ÓÓʼþ'                    => 'e_mail',
-  '·¢Æ±'                        => 'invoice',
-  'ӡˢ'                        => 'print',
-  '´¢´æ'                        => 'save',
-  '´¢´æ'                        => 'save_as_new',
-  'ÏúÊÛ´ú±í'                    => 'ship_to',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-  'ÊÇ'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/pe b/sql-ledger/locale/cn/pe
deleted file mode 100644 (file)
index 35372d3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Add'                         => 'ÐÂÔö',
-  'Add Project'                 => 'ÐÂÔö¹¤³Ì',
-  'All'                         => 'È«²¿',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Delete'                      => 'ɾ³ý',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Edit Project'                => '¸ü¸Ä¹¤³Ì',
-  'Number'                      => '±àºÅ',
-  'Orphaned'                    => 'ÎÞÖ÷',
-  'Project'                     => '¹¤³Ì',
-  'Project Number missing!'     => 'δָÃ÷¹¤³ÌºÅÂë!',
-  'Project deleted!'            => '¹¤³ÌÒÔ±»É¾³ý!',
-  'Project saved!'              => '¹¤³ÌÒÔ±»´¢´æ!',
-  'Projects'                    => '¹¤³Ì',
-  'Save'                        => '´¢´æ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'generate_report'             => 'generate_report',
-  'save'                        => 'save',
-  'search'                      => 'search',
-  'ÐÂÔö'                        => 'add',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'ɾ³ý'                        => 'delete',
-  '´¢´æ'                        => 'save',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/rc b/sql-ledger/locale/cn/rc
deleted file mode 100644 (file)
index 31f35f2..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Balance'                     => '²î¶î',
-  'Cleared Balance'             => 'Ö§¸¶²î¶î×ÜÊý',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Deposit'                     => '´¢´æ',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Difference'                  => '²îÒì',
-  'Done'                        => 'Íê³É',
-  'Exchangerate Difference'     => '»ãÂʲîÒì',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'Out of balance!'             => '³öÓÚ²î¶î!',
-  'Payment'                     => '¸¶¿î·½Ê½',
-  'Reconciliation'              => 'µ÷Í£',
-  'Select all'                  => 'Ñ¡ÔñÈ«²¿',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Statement Balance'           => 'ÕÊÄ¿³ÂÊö²î¶î',
-  'Update'                      => '¸üÐÂ',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'continue'                    => 'continue',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'done'                        => 'done',
-  'get_payments'                => 'get_payments',
-  'reconciliation'              => 'reconciliation',
-  'select_all'                  => 'select_all',
-  'update'                      => 'update',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'Íê³É'                        => 'done',
-  'Ñ¡ÔñÈ«²¿'                    => 'select_all',
-  '¸üÐÂ'                        => 'update',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/cn/rp b/sql-ledger/locale/cn/rp
deleted file mode 100644 (file)
index 6d80cf8..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,120 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP Aging'                    => 'Ó¦¸¶ÕÊÁä·ÖÎö',
-  'AR Aging'                    => 'Ó¦ÊÕÕÊÁä·ÖÎö',
-  'Account'                     => '¿ÆÄ¿',
-  'Accounts'                    => 'ÕÊ»§',
-  'Amount'                      => '×ܼÆ',
-  'Apr'                         => 'ËÄÔÂ',
-  'April'                       => 'ËÄÔÂ',
-  'Attachment'                  => '¸½µµ',
-  'Aug'                         => '°ËÔÂ',
-  'August'                      => '°ËÔÂ',
-  'Balance'                     => '²î¶î',
-  'Balance Sheet'               => '×ʲú¸ºÕ®±í',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Cash based'                  => 'ÏÖ½ð½»Ò×',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Compare to'                  => '¶ÔÕÕ',
-  'Continue'                    => '¼ÌÐø',
-  'Copies'                      => '¿½±´',
-  'Credit'                      => '´û·½',
-  'Current'                     => 'ÏÖÔÚ',
-  'Customer'                    => '¿Í»§',
-  'Date'                        => 'ÈÕÆÚ',
-  'Debit'                       => '½è·½',
-  'Dec'                         => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'December'                    => 'Ê®¶þÔÂ',
-  'Decimalplaces'               => 'СÊýµÄÊýÄ¿',
-  'Department'                  => 'Department',
-  'Description'                 => '˵Ã÷',
-  'Due'                         => 'µ½ÆÚ',
-  'E-mail'                      => 'µç×ÓÓʼþ',
-  'E-mail Statement to'         => 'µç×ÓÓʼþÕÊÄ¿³ÂÊöµ½',
-  'Feb'                         => '¶þÔÂ',
-  'February'                    => '¶þÔÂ',
-  'From'                        => '´Ó',
-  'GIFI'                        => 'GIFI',
-  'Heading'                     => '±íÍ·',
-  'ID'                          => '±àºÅ',
-  'In-line'                     => 'ÐÐÄÚ',
-  'Include in Report'           => 'Ò»²¢ÏÔʾ',
-  'Income Statement'            => 'ËðÒæ±í',
-  'Invoice'                     => '·¢Æ±',
-  'Jan'                         => 'Ò»ÔÂ',
-  'January'                     => 'Ò»ÔÂ',
-  'Jul'                         => 'ÆßÔÂ',
-  'July'                        => 'ÆßÔÂ',
-  'Jun'                         => 'ÁùÔÂ',
-  'June'                        => 'ÁùÔÂ',
-  'Mar'                         => 'ÈýÔÂ',
-  'March'                       => 'ÈýÔÂ',
-  'May'                         => 'ÎåÔÂ',
-  'May '                        => 'ÎåÔÂ',
-  'Message'                     => 'ѶϢ',
-  'N/A'                         => '²»ÊÊÓÃ',
-  'Nothing selected!'           => 'δѡ¶¨×Ê!',
-  'Nov'                         => 'ʮһÔÂ',
-  'November'                    => 'ʮһÔÂ',
-  'Oct'                         => 'Ê®ÔÂ',
-  'October'                     => 'Ê®ÔÂ',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Payments'                    => '¸¶¿î',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Print'                       => 'ӡˢ',
-  'Printer'                     => 'Ó¡±í»ú',
-  'Project Number'              => 'Project Number',
-  'Receipts'                    => 'ÊÕ¾Ý',
-  'Report for'                  => '±¨±íÀ´Ô´',
-  'Retained Earnings'           => '±£ÁôÓ¯âÅ',
-  'Screen'                      => 'өĻ',
-  'Select all'                  => 'Ñ¡ÔñÈ«²¿',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Ñ¡Ôñ postscript »ò PDF!',
-  'Sep'                         => '¾ÅÔÂ',
-  'September'                   => '¾ÅÔÂ',
-  'Source'                      => 'À´Ô´',
-  'Standard'                    => '±ê×¼',
-  'Statement'                   => 'ÕÊÄ¿³ÂÊö',
-  'Statement sent to'           => 'ÕÊÄ¿³ÂÊöË͵½',
-  'Statements sent to printer!' => 'ÕÊÄ¿³ÂÊöË͵½Ó¡±í»ú!',
-  'Subject'                     => '±êÌâ',
-  'Subtotal'                    => 'С¼Æ',
-  'Tax'                         => 'Ë°½ð',
-  'Tax collected'               => 'ÊÕµ½µÄË°',
-  'Tax paid'                    => 'Ö§¸¶µÄË°',
-  'Total'                       => '×ܼÆ',
-  'Trial Balance'               => 'ÊÔËã±í',
-  'Vendor'                      => '³§ÉÌ',
-  'as at'                       => '¸ù¾Ý',
-  'collected on sales'          => 'ÔÚÏú»õʱ½áÇå',
-  'for Period'                  => 'ÆÚ¼ä',
-  'paid on purchases'           => 'ÔڲɹºÊ±½áÇå',
-  'to'                          => 'ÖÁ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'aging'                       => 'aging',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'e_mail'                      => 'e_mail',
-  'generate_ap_aging'           => 'generate_ap_aging',
-  'generate_ar_aging'           => 'generate_ar_aging',
-  'generate_balance_sheet'      => 'generate_balance_sheet',
-  'generate_income_statement'   => 'generate_income_statement',
-  'generate_tax_report'         => 'generate_tax_report',
-  'generate_trial_balance'      => 'generate_trial_balance',
-  'list_accounts'               => 'list_accounts',
-  'list_payments'               => 'list_payments',
-  'print'                       => 'print',
-  'print_form'                  => 'print_form',
-  'print_options'               => 'print_options',
-  'report'                      => 'report',
-  'select_all'                  => 'select_all',
-  'send_email'                  => 'send_email',
-  'statement_details'           => 'statement_details',
-  'tax_subtotal'                => 'tax_subtotal',
-  '¼ÌÐø'                        => 'continue',
-  'µç×ÓÓʼþ'                    => 'e_mail',
-  'ӡˢ'                        => 'print',
-  'Ñ¡ÔñÈ«²¿'                    => 'select_all',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/de/all b/sql-ledger/locale/de/all
deleted file mode 100644 (file)
index 7e1d9b4..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,499 +0,0 @@
-# These are all the texts to build the translations files.
-# The file has the form of 'english text'  => 'foreign text',
-# you can add the translation in this file or in the 'missing' file
-# run locales.pl from this directory to rebuild the translation files
-
-$self{texts} = {
-  'AP'                          => 'Verbindlichkeiten',
-  'AP Aging'                    => 'Offene Verbindl.',
-  'AP Transaction'              => 'Eingangsbuchung',
-  'AP Transactions'             => 'Eingangsbuchungen',
-  'AR'                          => 'Forderungen',
-  'AR Aging'                    => 'Offene Forderungen',
-  'AR Transaction'              => 'Ausgangsbuchung',
-  'AR Transactions'             => 'Ausgangsbuchungen',
-  'About'                       => 'Über',
-  'Access Control'              => 'Zugriffkontrolle',
-  'Account'                     => 'Konto',
-  'Account Number'              => 'Kontonummer',
-  'Account Number missing!'     => 'Kontonummer fehlt!',
-  'Account Type'                => 'Kontoart',
-  'Account Type missing!'       => 'Kontoart fehlt!',
-  'Account deleted!'            => 'Konto gelöscht!',
-  'Account saved!'              => 'Konto gespeichert!',
-  'Accounting'                  => 'Buchhaltung',
-  'Accounting Menu'             => 'Kontoverwaltung',
-  'Accounts'                    => 'Konten',
-  'Active'                      => 'Aktiv',
-  'Add'                         => 'Hinzufügen',
-  'Add Account'                 => 'Konto anlegen',
-  'Add Accounts Payables Transaction' => 'Eingangsbuchung anlegen',
-  'Add Accounts Receivables Transaction' => 'Ausgangsbuchung anlegen',
-  'Add Assembly'                => 'Erzeugnis anlegen',
-  'Add Customer'                => 'Kunde anlegen',
-  'Add GIFI'                    => 'GIFI anlegen',
-  'Add General Ledger Transaction' => 'Hinzufügen einer Buchung zum Hauptbuch',
-  'Add Group'                   => 'Gruppe anlegen',
-  'Add Part'                    => 'Ware anlegen',
-  'Add Project'                 => 'Projekt anlegen',
-  'Add Purchase Order'          => 'Einkaufsbeleg anlegen',
-  'Add Sales Invoice'           => 'Ausgangsrechnung anlegen',
-  'Add Sales Order'             => 'Verkaufsbeleg anlegen',
-  'Add Service'                 => 'Dienstleistung anlegen',
-  'Add Transaction'             => 'Buchung anlegen',
-  'Add User'                    => 'Benutzer anlegen',
-  'Add Vendor'                  => 'Lieferant anlegen',
-  'Add Vendor Invoice'          => 'Einkaufsrechnung anlegen',
-  'Address'                     => 'Adresse',
-  'Administration'              => 'Administration',
-  'Administrator'               => 'Verwalter',
-  'All'                         => 'Alle',
-  'All Datasets up to date!'    => 'Alle Datenbanken sind auf aktuellem Stand.',
-  'Amount'                      => 'Betrag',
-  'Amount Due'                  => 'Betrag fällig',
-  'Amount does not equal applied!' => 'Betrag stimmt nicht überein!',
-  'Amount missing!'             => 'Betrag fehlt!',
-  'Applied'                     => 'Ausgewählt',
-  'Apr'                         => 'Apr',
-  'April'                       => 'April',
-  'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'Soll die Rechnung mit folgender Nummer wirklich gelöscht werden:',
-  'Are you sure you want to delete Order Number' => 'Soll die Bestellung mit folgender Nummer wirklich gelöscht werden:',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => 'Buchung wirklich löschen?',
-  'Assemblies'                  => 'Erzeugnisse',
-  'Assemblies restocked!'       => 'Erzeugnisse sind im Lager!',
-  'Assembly Number missing!'    => 'Erzeugnisnummer fehlt!',
-  'Asset'                       => 'Aktiva/Mittelverwendung',
-  'Attachment'                  => 'als Anhang',
-  'Audit Control'               => 'Bücherkontrolle',
-  'Aug'                         => 'Aug',
-  'August'                      => 'August',
-  'BOM'                         => 'Stückliste',
-  'Backup'                      => 'Sicherung',
-  'Backup sent to'              => 'Eine Sicherungskopie wurde gesandt an',
-  'Balance'                     => 'Bilanz',
-  'Balance Sheet'               => 'Bilanz',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Stellage',
-  'Books are open'              => 'Die Bücher sind geöffnet.',
-  'Bought'                      => 'Gekauft',
-  'Business Number'             => 'Firmennummer',
-  'C'                           => 'G',
-  'COGS'                        => 'Umsatzkosten',
-  'Cannot delete account!'      => 'Konto kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete customer!'     => 'Kunde kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete default account!' => 'Das Standard-Konto kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete invoice!'      => 'Rechnung kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete item!'         => 'Artikel kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete order!'        => 'Bestellung kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete transaction!'  => 'Buchung kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot delete vendor!'       => 'Lieferant kann nicht gelöscht werden!',
-  'Cannot have a value in both Debit and Credit!' => 'Es kann nicht gleichzeitig Soll und Haben gebucht werden!',
-  'Cannot post a transaction without a value!' => 'Eine Buchung ohne Betrag kann nicht verbucht werden!',
-  'Cannot post invoice for a closed period!' => 'Das Rechnungsdatum fällt in einen abgeschlossen Zeitraum!',
-  'Cannot post invoice!'        => 'Rechnung kann nicht gebucht werden!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => 'Es können keine Zahlungen für abgeschlossene Bücher gebucht werden!',
-  'Cannot post payment!'        => 'Zahlung kann nicht gebucht werden!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => 'Für einen bereits abgeschlossenen Zeitraum kann keine Buchung angelegt werden!',
-  'Cannot post transaction!'    => 'Rechnung kann nicht gebucht werden!',
-  'Cannot process payment for a closed period!' => 'Es kann keine Zahlung in einem abgeschlossenen Zeitraum verbucht werden!',
-  'Cannot save account!'        => 'Konto kann nicht gespeichert werden!',
-  'Cannot save order!'          => 'Bestellung kann nicht gespeichert werden!',
-  'Cannot save preferences!'    => 'Benutzereinstellungen können nicht gespeichert werden!',
-  'Cannot stock assemblies!'    => 'Erzeugnisse können nicht ins Lager!',
-  'Cash'                        => 'Kasse',
-  'Cash based'                  => 'basierend auf Barzahlung',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Change Admin Password'       => 'Administratorpasswort ändern',
-  'Change Password'             => 'Passwort ändern',
-  'Character Set'               => 'Zeichensatz',
-  'Chart of Accounts'           => 'Kontenübersicht',
-  'Check'                       => 'Scheck',
-  'Check printed!'              => 'Scheck ist gedruckt!',
-  'Check printing failed!'      => 'Scheck drucken ist fehlgeschlagen!',
-  'Cleared Balance'             => 'Abgeschlossen',
-  'Click on login name to edit!' => 'Zum Bearbeiten den Zugriffs-Namen anklicken!',
-  'Close Books up to'           => 'Die Bücher abschließen bis zum',
-  'Closed'                      => 'Geschlossen',
-  'Company'                     => 'Firma',
-  'Compare to'                  => 'Gegenüberstellen zu',
-  'Confirm!'                    => 'Bestätigen Sie!',
-  'Connect to'                  => 'Als Vorlage verwenden',
-  'Contact'                     => 'Kontakt',
-  'Continue'                    => 'Weiter',
-  'Copies'                      => 'Kopien',
-  'Copy to COA'                 => 'In Kontenplan kopieren',
-  'Create Chart of Accounts'    => 'Kontenplan anlegen',
-  'Create Dataset'              => 'Datenbank anlegen',
-  'Credit'                      => 'Haben',
-  'Credit Limit'                => 'Kreditlimit',
-  'Curr'                        => 'Währung',
-  'Currency'                    => 'Währung',
-  'Current'                     => 'Betrag',
-  'Customer'                    => 'Kunde',
-  'Customer deleted!'           => 'Kunde gelöscht!',
-  'Customer missing!'           => 'Kundenname fehlt!',
-  'Customer not on file!'       => 'Kunde ist nicht in der Datenbank!',
-  'Customer saved!'             => 'Kunde gespeichert!',
-  'Customers'                   => 'Kunden',
-  'DBI not installed!'          => 'DBI ist nicht installiert!',
-  'Database'                    => 'Datenbank',
-  'Database Administration'     => 'Datenbank Administration',
-  'Database Driver not checked!' => 'Kein Datenbank-Treiber ausgewählt!',
-  'Database Host'               => 'Datenbank-Rechner',
-  'Database User missing!'      => 'Datenbank Benutzer fehlt!',
-  'Dataset'                     => 'Datenbank',
-  'Dataset missing!'            => 'Datenbank fehlt!',
-  'Dataset updated!'            => 'Datenbank erneuert!',
-  'Date'                        => 'Datum',
-  'Date Format'                 => 'Datumsformat',
-  'Date Paid'                   => 'Zahlungsdatum',
-  'Date missing!'               => 'Datum fehlt!',
-  'Debit'                       => 'Soll',
-  'Debit and credit out of balance!' => 'Soll und Haben müssen gleich sein.',
-  'Dec'                         => 'Dez',
-  'December'                    => 'Dezember',
-  'Decimalplaces'               => 'Dezimalstellen',
-  'Delete'                      => 'Löschen',
-  'Delete Account'              => 'Konto löschen',
-  'Delete Dataset'              => 'Datenbank löschen',
-  'Delivery Date'               => 'Lieferung',
-  'Deposit'                     => 'Gutschrift',
-  'Description'                 => 'Beschreibung',
-  'Difference'                  => 'Differenz',
-  'Directory'                   => 'Verzeichnis',
-  'Discount'                    => 'Rabatt',
-  'Done'                        => 'Fertig',
-  'Drawing'                     => 'Zeichnung',
-  'Driver'                      => 'Treiber',
-  'Dropdown Limit'              => 'Auswahllistenbegrenzung',
-  'Due'                         => 'Fällig',
-  'Due Date'                    => 'Fälligkeitsdatum',
-  'Due Date missing!'           => 'Fälligkeitsdatum fehlt!',
-  'E-mail'                      => 'eMail',
-  'E-mail Statement to'         => 'eMail Fälligkeitsabrechnung an',
-  'E-mail address missing!'     => 'eMail-Adresse fehlt!',
-  'Edit'                        => 'Bearbeiten',
-  'Edit Account'                => 'Kontodaten bearbeiten',
-  'Edit Accounts Payables Transaction' => 'Einkaufsbuchung bearbeiten',
-  'Edit Accounts Receivables Transaction' => 'Ausgangsbuchung bearbeiten',
-  'Edit Assembly'               => 'Erzeugnis bearbeiten',
-  'Edit Customer'               => 'Kunde editieren',
-  'Edit GIFI'                   => 'GIFI editieren',
-  'Edit General Ledger Transaction' => 'Buchung im Hauptbuch bearbeiten',
-  'Edit Group'                  => 'Gruppe editieren',
-  'Edit Part'                   => 'Ware bearbeiten',
-  'Edit Preferences for'        => 'Benutzereinstellungen für',
-  'Edit Project'                => 'Projekt bearbeiten',
-  'Edit Purchase Order'         => 'Einkaufsbeleg bearbeiten',
-  'Edit Sales Invoice'          => 'Ausgangsrechnung bearbeiten',
-  'Edit Sales Order'            => 'Verkaufsbeleg bearbeiten',
-  'Edit Service'                => 'Dienstleistung bearbeiten',
-  'Edit Template'               => 'Vorlage bearbeiten',
-  'Edit User'                   => 'Benutzerdaten bearbeiten',
-  'Edit Vendor'                 => 'Lieferant editieren',
-  'Edit Vendor Invoice'         => 'Einkaufsrechnung bearbeiten',
-  'Employee'                    => 'Bearbeiter',
-  'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Kontraeintragungen für jeden Zeitraum aktualisieren',
-  'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Durch Doppelpunkte getrennte Währungskürzel mit maximal 3 Buchstaben aufführen; Ihre eigene Landeswährung zuerst (z.B. EUR:USD:CAD)',
-  'Equity'                      => 'Passiva/Eigenkapital',
-  'Exch'                        => 'Wkurs.',
-  'Exchangerate'                => 'Wechselkurs',
-  'Exchangerate Difference'     => 'Wechselkursunterschied',
-  'Exchangerate for payment missing!' => 'Es fehlt der Wechselkurs für die Bezahlung!',
-  'Exchangerate missing!'       => 'Es fehlt der Wechselkurs!',
-  'Existing Datasets'           => 'Existierende Datenbanken',
-  'Expense'                     => 'Aufwand',
-  'Expense Account'             => 'Aufwandskonto',
-  'Expense/Asset'               => 'Aufwand/Anlagen',
-  'Extended'                    => 'Total',
-  'Fax'                         => 'Fax',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Februar',
-  'Foreign Exchange Gain'       => 'Wechselkurserträge',
-  'Foreign Exchange Loss'       => 'Wechselkursaufwendungen',
-  'From'                        => 'Von',
-  'GIFI'                        => 'GIFI',
-  'GIFI deleted!'               => 'GIFI gelöscht!',
-  'GIFI missing!'               => 'GIFI fehlt!',
-  'GIFI saved!'                 => 'GIFI gespeichert!',
-  'GL Transaction'              => 'Hauptbucheintragung',
-  'General Ledger'              => 'Hauptbuch',
-  'Goods & Services'            => 'Waren und Dienstleistungen',
-  'Group'                       => 'Gruppe',
-  'Group Items'                 => 'Waren gruppieren',
-  'Group deleted!'              => 'Gruppe gelöscht!',
-  'Group missing!'              => 'Gruppe fehlt!',
-  'Group saved!'                => 'Gruppe gespeichert!',
-  'Groups'                      => 'Gruppen',
-  'HTML Templates'              => 'HTML Vorlagen',
-  'Heading'                     => 'Überschrift',
-  'Host'                        => 'Datenbank-Rechner',
-  'Hostname missing!'           => 'Rechnername fehlt!',
-  'ID'                          => 'Nr.',
-  'Image'                       => 'Grafik',
-  'In-line'                     => 'im Textkörper (Inline)',
-  'Include in Report'           => 'In Bericht aufnehmen',
-  'Include in drop-down menus'  => 'In Aufklapp-Menü aufnehmen',
-  'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Soll dieses Konto auf dem Kunden- und Lieferantenformular angezeigt werden, um den Kunden/Lieferanten als steuerpflichtig zu markieren?',
-  'Income'                      => 'Einkommen',
-  'Income Account'              => 'Einkommenkonto',
-  'Income Statement'            => 'G & V',
-  'Incorrect Dataset version!'  => 'Datenbankversion stimmt nicht überein!',
-  'Incorrect Password!'         => 'Ungültiges Passwort!',
-  'Individual Items'            => 'Einzelteile',
-  'Inventory'                   => 'Inventar',
-  'Inventory Account'           => 'Warenbestand',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'Bevor dieses Erzeugnis als ungültig markiert werden kann, muß das Inventar auf Null sein!',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Bevor diese Ware als ungültig markiert werden kann, muß das Inventar Null sein!',
-  'Invoice'                     => 'Rechnung',
-  'Invoice Date'                => 'Rechnungsdatum',
-  'Invoice Date missing!'       => 'Rechnungsdatum fehlt!',
-  'Invoice Number'              => 'Rechnungsnummer',
-  'Invoice Number missing!'     => 'Rechnungsnummer fehlt!',
-  'Invoice deleted!'            => 'Rechnung gelöscht!',
-  'Invoice posted!'             => 'Rechnung verbucht!',
-  'Invoices'                    => 'Rechnungen',
-  'Is this a summary account to record' => 'Summenkonto für',
-  'Item deleted!'               => 'Artikel gelöscht!',
-  'Item not on file!'           => 'Dieser Artikel ist nicht in der Datenbank!',
-  'Jan'                         => 'Jan',
-  'January'                     => 'Januar',
-  'Jul'                         => 'Jul',
-  'July'                        => 'Juli',
-  'Jun'                         => 'Jun',
-  'June'                        => 'Juni',
-  'LaTeX Templates'             => 'LaTeX Vorlagen',
-  'Language'                    => 'Sprache',
-  'Last Cost'                   => 'Letzte Kosten',
-  'Last Invoice Number'         => 'Letzte Rechnungsnummer',
-  'Last Numbers & Default Accounts' => 'Laufende Zähler und Standardkonten',
-  'Last Purchase Order Number'  => 'Letzte Enkaufsbelegnummer',
-  'Last Sales Order Number'     => 'Letzte Verkaufsbelegnummer',
-  'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => 'Für lokale Verbindungen "Rechner" und "Port" freilassen.',
-  'Liability'                   => 'Passiva/Mittelherkunft',
-  'Licensed to'                 => 'Lizensiert für',
-  'Line Total'                  => 'Zeilensumme',
-  'Link'                        => 'Verknüpfungen',
-  'Link Accounts'               => 'Konten verknüpfen',
-  'List Accounts'               => 'Kontenliste',
-  'List GIFI'                   => 'GIFI aufzeigen',
-  'List Price'                  => 'Listenpreis',
-  'List Transactions'           => 'Buchungsliste',
-  'Login'                       => 'Anmelden',
-  'Logout'                      => 'Abmelden',
-  'Make'                        => 'Hersteller',
-  'Mar'                         => 'Mär',
-  'March'                       => 'März',
-  'May'                         => 'Mai',
-  'May '                        => 'Mai',
-  'Message'                     => 'Nachricht',
-  'Microfiche'                  => 'Mikrofilm',
-  'Model'                       => 'Modell',
-  'Multibyte Encoding'          => 'Muiltibyte Encoding',
-  'N/A'                         => 'N.Z.',
-  'Name'                        => 'Name',
-  'Name missing!'               => 'Name fehlt!',
-  'New Templates'               => 'Neue Vorlagen',
-  'No'                          => 'Nein',
-  'No Database Drivers available!' => 'Kein Datenbank-Treiber verfügbar!',
-  'No Dataset selected!'        => 'Keine Datenbank ausgewählt!',
-  'No email address for'        => 'Keine eMail-Addresse für',
-  'No.'                         => 'Nr.',
-  'Notes'                       => 'Bemerkungen',
-  'Nothing applied!'            => 'Sie haben nichts ausgewählt',
-  'Nothing selected!'           => 'Es wurde nichts ausgewählt!',
-  'Nothing to delete!'          => 'Es konnte nichts gelöscht werden!',
-  'Nov'                         => 'Nov',
-  'November'                    => 'November',
-  'Number'                      => 'Nummer',
-  'Number Format'               => 'Zahlenformat',
-  'Number missing in Row'       => 'Nummer fehlt in Zeile',
-  'O'                           => 'O',
-  'Obsolete'                    => 'Ungültig',
-  'Oct'                         => 'Okt',
-  'October'                     => 'Oktober',
-  'On Hand'                     => 'auf Lager',
-  'On Order'                    => 'auf Bestellung',
-  'Open'                        => 'Offen',
-  'Oracle Database Administration' => 'Oracle Datenbank Administration',
-  'Order'                       => 'Auftrag',
-  'Order Date'                  => 'Auftragsdatum',
-  'Order Date missing!'         => 'Auftragsdatum fehlt!',
-  'Order Entry'                 => 'Aufträge',
-  'Order Number'                => 'Auftragsnummer',
-  'Order Number missing!'       => 'Auftragsnummer fehlt!',
-  'Order deleted!'              => 'Auftrag gelöscht!',
-  'Order saved!'                => 'Auftrag gespeichert!',
-  'Ordered'                     => 'Vom Kunde bestellt',
-  'Orphaned'                    => 'nie benutzt',
-  'Out of balance!'             => 'Summen stimmen nicht überein!',
-  'PDF'                         => 'PDF',
-  'Packing List'                => 'Verpackungsliste',
-  'Packing List Date missing!'  => 'Datum für Verpackungsliste fehlt!',
-  'Packing List Number missing!' => 'Verpackungslistennummer fehlt!',
-  'Paid'                        => 'Bezahlt',
-  'Paid in full'                => 'Voll bezahlt',
-  'Part'                        => 'Ware',
-  'Part Number missing!'        => 'Warennummer fehlt!',
-  'Parts'                       => 'Waren',
-  'Parts Inventory'             => 'Warenliste',
-  'Password'                    => 'Passwort',
-  'Password changed!'           => 'Passwort geändert!',
-  'Payables'                    => 'Verbindlichkeiten',
-  'Payment'                     => 'Zahlung',
-  'Payment date missing!'       => 'Tag der Zahlung fehlt!',
-  'Payment posted!'             => 'Zahlung gebucht!',
-  'Payments'                    => 'Zahlungen',
-  'Pg Database Administration'  => 'Pg Datenbank Administration',
-  'Phone'                       => 'Tel.',
-  'Port'                        => 'Port',
-  'Port missing!'               => 'Portangabe fehlt!',
-  'Post'                        => 'Buchen',
-  'Post as new'                 => 'Neu buchen',
-  'Postscript'                  => 'Postscript',
-  'Preferences'                 => 'Benutzereinstellungen',
-  'Preferences saved!'          => 'Einstellungen gespeichert!',
-  'Price'                       => 'Preis',
-  'Print'                       => 'Drucken',
-  'Printer'                     => 'Drucker',
-  'Project'                     => 'Projekt',
-  'Project Number'              => 'Projektnummer',
-  'Project Number missing!'     => 'Projektnummer fehlt!',
-  'Project deleted!'            => 'Projekt gelöscht!',
-  'Project not on file!'        => 'Dieses Projekt ist nicht in der Datenbank!',
-  'Project saved!'              => 'Projekt gespeichert!',
-  'Projects'                    => 'Projekte',
-  'Purchase Order'              => 'Einkaufsbeleg',
-  'Purchase Orders'             => 'Einkaufsbelege',
-  'Qty'                         => 'Anz',
-  'ROP'                         => 'UAB',
-  'Rate'                        => 'Rate',
-  'Recd'                        => 'Erh',
-  'Receipt'                     => 'Quittung',
-  'Receipt printed!'            => 'Quittung gedruckt!',
-  'Receipt printing failed!'    => 'Quittung konnte nicht gedruckt werden!',
-  'Receipts'                    => 'Quittungen',
-  'Receivables'                 => 'Forderungen',
-  'Reconciliation'              => 'Abgleichung',
-  'Record in'                   => 'Buchen auf',
-  'Reference'                   => 'Referenz',
-  'Reference missing!'          => 'Referenz fehlt!',
-  'Remaining'                   => 'Rest',
-  'Report for'                  => 'Bericht für',
-  'Reports'                     => 'Berichte',
-  'Required by'                 => 'Erforderlich am',
-  'Retained Earnings'           => 'Verbliebenes Einkommen',
-  'Sales'                       => 'Warenverkauf',
-  'Sales Invoice'               => 'Ausgangsrechnung',
-  'Sales Order'                 => 'Verkaufsbeleg',
-  'Sales Orders'                => 'Verkaufsbelege',
-  'Salesperson'                 => 'Verkaufsperson',
-  'Save'                        => 'Speichern',
-  'Save as new'                 => 'als neu speichern',
-  'Save to File'                => 'Auf Festplatte speichern',
-  'Screen'                      => 'Bildschirm',
-  'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'Wählen Sie eine Datenbank und klicken Sie auf "Weiter"',
-  'Select all'                  => 'Alle auswählen',
-  'Select from one of the items below' => 'Wählen Sie einen der untenstehenden Einträge',
-  'Select from one of the names below' => 'Wählen Sie einen der untenstehenden Namen',
-  'Select from one of the projects below' => 'Wählen Sie eines der untenstehenden Projekte',
-  'Select postscript or PDF!'   => 'Postscript oder PDF auswählen!',
-  'Sell Price'                  => 'Verkaufspreis',
-  'Send by E-Mail'              => 'Per eMail schicken',
-  'Sep'                         => 'Sep',
-  'September'                   => 'September',
-  'Service'                     => 'Dienstleistung',
-  'Service Items'               => 'Dienstleistungen',
-  'Service Number missing!'     => 'Dienstleistungsnummer fehlt!',
-  'Services'                    => 'Leistungen',
-  'Setup Templates'             => 'Vorlagen auswählen',
-  'Ship'                        => 'Versand',
-  'Ship to'                     => 'Verschicken an',
-  'Ship via'                    => 'Transportmittel',
-  'Short'                       => 'Kurz',
-  'Signature'                   => 'Unterschrift',
-  'Sold'                        => 'Verkauft',
-  'Source'                      => 'Beleg',
-  'Standard'                    => 'Standard',
-  'Statement'                   => 'Sammelrechnung',
-  'Statement Balance'           => 'Sammelrechnungsbilanz',
-  'Statement sent to'           => 'Sammelrechnung verschickt an',
-  'Statements sent to printer!' => 'Sammelrechnungen an Drucker geschickt!',
-  'Stock'                       => 'einlagern',
-  'Stock Assembly'              => 'Erzeugnis einlagern',
-  'Stylesheet'                  => 'Stilvorlage',
-  'Subject'                     => 'Betreff',
-  'Subtotal'                    => 'Zwischensumme',
-  'System'                      => 'System',
-  'Tax'                         => 'Steuer',
-  'Tax Accounts'                => 'Steuerkonto',
-  'Tax Included'                => 'Steuer im Preis inbegriffen',
-  'Tax collected'               => 'vereinnahmte Steuer',
-  'Tax paid'                    => 'Vorsteuer',
-  'Taxable'                     => 'Steuerpflichtig',
-  'Template saved!'             => 'Schablone gespeichert!',
-  'Templates'                   => 'Vorlagen',
-  'Terms: Net'                  => 'Zahlungsziel',
-  'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'Die folgenden Datenbanken sind nicht in Verwendung und können gelöscht werden',
-  'The following Datasets need to be updated' => 'Folgende Datenbanken müssen aktualisiert werden',
-  'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'In diesem Schritt werden bestehende Datenbanken gesucht. Es werden noch keine Änderungen vorgenommen!',
-  'To'                          => 'An',
-  'To add a user to a group edit a name, change the login name and save.  A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => 'Um einer Gruppe einen neuen Benutzer hinzuzufügen, ändern und speichern Sie am einfachsten einen bestehenden Zugriffsnamen. Unter dem neuen Namen wird dann ein Benutzer mit denselben Einstellungen angelegt.',
-  'Top Level'                   => 'Hauptbeschreibung',
-  'Total'                       => 'Summe',
-  'Transaction Date missing!'   => 'Buchungsdatum fehlt!',
-  'Transaction deleted!'        => 'Buchung gelöscht!',
-  'Transaction posted!'         => 'Buchung verbucht!',
-  'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Fehleintragungen müssen für jeden Zeitraum mit einer Kontraeintragung ausgebessert werden',
-  'Transaction reversal enforced up to' => 'Fehleintragungen können bis zu dem angenebenen Zeitraum nur mit einer Kontraeintragung ausgebessert werden',
-  'Transactions'                => 'Buchungen',
-  'Transactions exist, cannot delete customer!' => 'Der Kunde kann nicht gelöscht werden, da Buchungen vorhanden sind!',
-  'Transactions exist, cannot delete vendor!' => 'Der Lieferant kann nicht gelöscht werden, da Buchungen vorhanden sind!',
-  'Transactions exist; cannot delete account!' => 'Das Konto kann nicht gelöscht werden, da es Buchungen enthält!',
-  'Trial Balance'               => 'Vergleichsbilanz',
-  'Unit'                        => 'Einh',
-  'Unit of measure'             => 'Maßeinheit',
-  'Update'                      => 'Erneuern',
-  'Update Dataset'              => 'Datenbank aktualisieren',
-  'Updated'                     => 'Erneuert am',
-  'Use Templates'               => 'Benutze Vorlagen',
-  'User'                        => 'Benutzer',
-  'User deleted!'               => 'Benutzer gelöscht!',
-  'User saved!'                 => 'Benutzer gespeichert!',
-  'Vendor'                      => 'Lieferant',
-  'Vendor Invoice'              => 'Einkaufsrechnung',
-  'Vendor deleted!'             => 'Lieferant gelöscht!',
-  'Vendor missing!'             => 'Lieferant fehlt!',
-  'Vendor not on file!'         => 'Lieferant ist nicht in der Datenbank!',
-  'Vendor saved!'               => 'Lieferant gespeichert!',
-  'Vendors'                     => 'Lieferanten',
-  'Version'                     => 'Version',
-  'Weight'                      => 'Gewicht',
-  'Weight Unit'                 => 'Gewichtseinh.',
-  'What type of item is this?'  => 'Was ist dieser Artikel?',
-  'Year End'                    => 'Jahresende',
-  'Yes'                         => 'Ja',
-  'You are logged out!'         => 'Auf wiedersehen!',
-  'You did not enter a name!'   => 'Sie haben keinen Namen eingegeben!',
-  'You must enter a host and port for local and remote connections!' => '"Rechner" und "Port" müssen für lokale und externe Verbindungen eingetragen werden!',
-  'as at'                       => 'zum Stand',
-  'collected on sales'          => 'erhalten durch Verkäufe',
-  'days'                        => 'Tage',
-  'does not exist'              => 'existiert nicht',
-  'ea'                          => 'pro',
-  'emailed to'                  => 'gemailt an',
-  'for Period'                  => 'für den Zeitraum',
-  'hr'                          => 'Std',
-  'is already a member!'        => 'ist bereits ein Mitglied!',
-  'is not a member!'            => 'ist kein Mitglied!',
-  'localhost'                   => 'lokaler Rechner',
-  'locked!'                     => 'gesperrt!',
-  'paid on purchases'           => 'gezahlt durch Einkäufe',
-  'sent to printer'             => 'an Drucker geschickt',
-  'successfully created!'       => 'wurde erfolgreich erstellt',
-  'successfully deleted!'       => 'wurde erfolgreich gelöscht',
-  'to'                          => 'bis',
-  'website'                     => 'Website',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/COPYING b/sql-ledger/locale/es/COPYING
deleted file mode 100644 (file)
index bf7ca4b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-######################################################################
-# SQL-Ledger Accounting
-# Copyright (c) 2002
-#
-# Spanish texts:
-#
-#  Author: Maria Gabriela Fong <mgfong@maga.tzo.org>
-#          John Stoddart <jstypo@imagencolor.com.ve>
-#          Federico Montesino Pouzols <fedemp@arrok.com>
-#          Tomás Pereira <topec@percar.com>
-#
-# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-# it under the terms of the GNU General Public License as published by
-# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-# (at your option) any later version.
-#
-# This program is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
-# GNU General Public License for more details.
-# You should have received a copy of the GNU General Public License
-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-#
-#######################################################################
-
diff --git a/sql-ledger/locale/es/LANGUAGE b/sql-ledger/locale/es/LANGUAGE
deleted file mode 100644 (file)
index c1a0de2..0000000
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-Spanish
diff --git a/sql-ledger/locale/es/Num2text b/sql-ledger/locale/es/Num2text
deleted file mode 100644 (file)
index a5424ff..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,195 +0,0 @@
-#=====================================================================
-# SQL-Ledger Accounting
-# Copyright (C) 2002
-#
-#  Author: Dieter Simader
-#   Email: dsimader@sql-ledger.org
-#     Web: http://www.sql-ledger.org
-#
-#  Contributors:
-#
-# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-# it under the terms of the GNU General Public License as published by
-# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-# (at your option) any later version.
-#
-# This program is distributed in the hope that it will be useful,
-# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
-# GNU General Public License for more details.
-# You should have received a copy of the GNU General Public License
-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
-#======================================================================
-
-
-sub init {
-  my $self = shift;
-
-  %{ $self->{numbername} } =
-                   (0 => 'cero',
-                    1 => 'un',
-                '1o' => 'uno',
-                    2 => 'dos',
-                   3 => 'tres',
-                   4 => 'cuatro',
-                   5 => 'cinco',
-                   6 => 'seis',
-                   7 => 'siete',
-                   8 => 'ocho',
-                   9 => 'nueve',
-                  10 => 'diez',
-                  11 => 'once',
-                  12 => 'doce',
-                  13 => 'trece',
-                  14 => 'catorce',
-                  15 => 'quince',
-                  16 => 'dieciséis',
-                  17 => 'diecisiete',
-                  18 => 'dieciocho',
-                  19 => 'diecinueve',
-                  20 => 'veinte',
-                  21 => 'veintiún',
-               '21o' => 'veintiuno',
-                  22 => 'veintidós',
-                  23 => 'veintitrés',
-                  24 => 'veinticuatro',
-                  25 => 'veinticinco',
-                  26 => 'veintiséis',
-                  27 => 'veintisiete',
-                  28 => 'veintiocho',
-                  29 => 'veintinueve',
-                  30 => 'treinta',
-                  40 => 'cuarenta',
-                  50 => 'cincuenta',
-                  60 => 'sesenta',
-                  70 => 'setenta',
-                  80 => 'ochenta',
-                  90 => 'noventa',
-                10**2 => 'ciento',
-                10**3 => 'mil',
-               10**6 => 'millón',
-               10**9 => 'millardo',
-              10**12 => 'billón',
-               );
-
-}
-
-
-sub num2text {
-  my ($self, $amount) = @_;
-
-  return $self->{numbername}{0} unless $amount;
-
-  my @textnumber = ();
-
-  # split amount into chunks of 3
-  my @num = reverse split //, $amount;
-  my @numblock = ();
-  my $stripun = 0;
-  my @a = ();
-  my $i;
-
-  while (@num) {
-    @a = ();
-    for (1 .. 3) {
-      push @a, shift @num;
-    }
-    push @numblock, join / /, reverse @a;
-  }
-  
-  # special case for 1000
-  if ($numblock[1] eq '1' && $numblock[0] gt '000') {
-    # remove first array element from textnumber
-    $stripun = 1;
-  }
-
-  while (@numblock) {
-
-    $i = $#numblock;
-    @num = split //, $numblock[$i];
-    
-    $numblock[$i] *= 1;
-
-    if ($numblock[$i] == 0) {
-      pop @numblock;
-      next;
-    }
-    
-    if ($numblock[$i] > 99) {
-      if ($num[0] == 1) {
-       push @textnumber, $self->{numbername}{10**2};
-      } else {
-       # the one from hundreds, append cientos
-       push @textnumber, $self->{numbername}{$num[0]}.$self->{numbername}{10**2}.'s';
-      }
-     
-      # reduce numblock
-      $numblock[$i] -= $num[0] * 100;
-    }
-    
-    if ($numblock[$i] > 9) {
-      # tens
-      push @textnumber, $self->format_ten($numblock[$i], $i);
-    } elsif ($numblock[$i] > 0) {
-      # ones
-      $num = $numblock[$i];
-      $num .= 'o' if ($num == 1 && $i == 0);
-      push @textnumber, $self->{numbername}{$num};
-    }
-    
-    # add thousand, million
-    if ($i) {
-      $num = 10**($i * 3);
-      if ($numblock[$i] > 1) {
-       if ($i == 2 || $i == 4) {
-         $a = $self->{numbername}{$num}."es";
-         $a =~ s/ó/o/;
-         push @textnumber, $a;
-       } else {
-         if ($i == 1) {
-           push @textnumber, $self->{numbername}{$num};
-         } else {
-           push @textnumber, $self->{numbername}{$num}.'s';
-         }
-       }
-      } else {
-       push @textnumber, $self->{numbername}{$num};
-      }
-    }
-      
-    pop @numblock;
-    
-  }
-
-  shift @textnumber if $stripun;
-
-  join ' ', @textnumber;
-
-}
-
-
-sub format_ten {
-  my ($self, $amount, $i) = @_;
-  
-  my $textnumber = "";
-  my @num = split //, $amount;
-
-  if ($amount > 30) {
-    $textnumber = $self->{numbername}{$num[0]*10};
-    $amount = $num[1];
-  } else {
-    $amount .= 'o' if ($num[1] == 1 && $i == 0);
-    $textnumber = $self->{numbername}{$amount};
-    $amount = 0;
-  }
-
-  $textnumber .= " y ".$self->{numbername}{$amount} if $amount;
-
-  $textnumber;
-  
-}
-
-
-1;
-
diff --git a/sql-ledger/locale/es/admin b/sql-ledger/locale/es/admin
deleted file mode 100644 (file)
index a78f755..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,124 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Access Control'              => 'Control de Acceso',
-  'Accounting'                  => 'Contabilidad',
-  'Add User'                    => 'Añadir usuario',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Administration'              => 'Administración',
-  'Administrator'               => 'Administrador',
-  'All Datasets up to date!'    => 'Todas las bases de datos están actualizadas',
-  'Change Admin Password'       => 'Cambiar la contraseña del administrador',
-  'Change Password'             => 'Cambiar contraseña',
-  'Character Set'               => 'Conjunto de caracteres',
-  'Click on login name to edit!' => 'Haga clic en el nombre de usuario por
-editar',
-  'Company'                     => 'Compañía',
-  'Connect to'                  => 'Conectar a',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Create Chart of Accounts'    => 'Crear catálogo de cuentas',
-  'Create Dataset'              => 'Crear base de datos',
-  'DBI not installed!'          => 'No se ha instalado DBI',
-  'Database'                    => 'Base de datos',
-  'Database Administration'     => 'Administración de las bases de datos',
-  'Database Driver not checked!' => 'No se ha podido verificar el gestor de la base de datos',
-  'Database User missing!'      => 'No se ha definido el usuario de la base de datos',
-  'Dataset'                     => 'Base de datos',
-  'Dataset missing!'            => 'No se ha definido la base de datos',
-  'Dataset updated!'            => 'Base de datos actualizada',
-  'Date Format'                 => 'Formato de fecha',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Delete Dataset'              => 'Borrar base de datos',
-  'Directory'                   => 'Directorio',
-  'Driver'                      => 'Gestor',
-  'Dropdown Limit'              => 'Límite de efectivo',
-  'E-mail'                      => 'Correo electrónico',
-  'Edit User'                   => 'Editar usuario',
-  'Existing Datasets'           => 'Bases de datos existentes',
-  'Fax'                         => 'Fax',
-  'File locked!'                => 'File locked!',
-  'Host'                        => 'Máquina servidor de base de datos',
-  'Hostname missing!'           => 'No se ha definido la máquina servidor de base de datos',
-  'Incorrect Password!'         => 'Contraseña incorrecta',
-  'Language'                    => 'Lenguaje',
-  'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => 'Deje los campos de máquina servidor de base de datos y puerto vacíos al menos que quiera hacer una conexión remota',
-  'Login'                       => 'Entrar',
-  'Name'                        => 'Nombre',
-  'New Templates'               => 'Nuevas plantillas',
-  'No Database Drivers available!' => 'No hay ningún gestor de base de datos disponible',
-  'No Dataset selected!'        => 'No se ha seleccionado ninguna base de datos',
-  'Nothing to delete!'          => '¡No hay nada para borrar!',
-  'Number Format'               => 'Formato de número',
-  'Oracle Database Administration' => 'Administración de la base de datos Oracle',
-  'Password'                    => 'Contraseña',
-  'Password changed!'           => '¡Contraseña cambiada!',
-  'Pg Database Administration'  => 'Administración de la base de datos PostgreSQL',
-  'Phone'                       => 'Teléfono',
-  'Port'                        => 'Puerto',
-  'Port missing!'               => 'No se ha definido  el puerto',
-  'Printer'                     => 'Impresora',
-  'Save'                        => 'Guardar',
-  'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'Seleccione una base de datos para borrar y presione "Continuar"',
-  'Setup Templates'             => 'Configurar plantillas',
-  'Ship via'                    => 'Envio por',
-  'Signature'                   => 'Firma',
-  'Stylesheet'                  => 'Hoja de estilo',
-  'Templates'                   => 'Plantillas',
-  'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'Las siguientes bases de datos no están en uso y se pueden borrar',
-  'The following Datasets need to be updated' => 'Es necesario actualizar las siguientes bases de datos',
-  'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'Esta es una verificacion preliminar de fuentes existentes.  No se creará ni borrará nada durante esta etapa',
-  'To add a user to a group edit a name, change the login name and save.  A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => 'Para añadir un usuario a un grupo, edite un nombre, cambie el nombre de usuario (login) y guarde los cambios.  Un nuevo usuario, con las mismas propiedades se guardará bajo el nuevo nombre de usuario (login).',
-  'Update Dataset'              => 'Actualizar base de datos',
-  'Use Templates'               => 'Plantillas de usuarios',
-  'User'                        => 'Usuario',
-  'User deleted!'               => '¡Usuario borrado!',
-  'User saved!'                 => '¡Usuario guardado!',
-  'Version'                     => 'Versión',
-  'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Debe introducir una máquina servidor de bases de datos y un puerto para conexiones locales y remotas',
-  'does not exist'              => 'no existe',
-  'is already a member!'        => 'ya es actualmente un miembro',
-  'localhost'                   => 'máquina local',
-  'successfully created!'       => 'creado satisfactoriamente',
-  'successfully deleted!'       => 'borrado satisfactoriamente',
-  'website'                     => 'sitio web',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add_user'                    => 'add_user',
-  'adminlogin'                  => 'adminlogin',
-  'change_admin_password'       => 'change_admin_password',
-  'change_password'             => 'change_password',
-  'check_password'              => 'check_password',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_dataset'              => 'create_dataset',
-  'dbcreate'                    => 'dbcreate',
-  'dbdelete'                    => 'dbdelete',
-  'dbdriver_defaults'           => 'dbdriver_defaults',
-  'dbselect_source'             => 'dbselect_source',
-  'dbupdate'                    => 'dbupdate',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_dataset'              => 'delete_dataset',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'get_value'                   => 'get_value',
-  'list_users'                  => 'list_users',
-  'login'                       => 'login',
-  'login_name'                  => 'login_name',
-  'oracle_database_administration' => 'oracle_database_administration',
-  'pg_database_administration'  => 'pg_database_administration',
-  'save'                        => 'save',
-  'update_dataset'              => 'update_dataset',
-  'añadir_usuario'              => 'add_user',
-  'cambiar_la_contraseña_del_administrador' => 'change_admin_password',
-  'cambiar_contraseña'          => 'change_password',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'crear_base_de_datos'         => 'create_dataset',
-  'borrar'                      => 'delete',
-  'borrar_base_de_datos'        => 'delete_dataset',
-  'entrar'                      => 'login',
-  'administración_de_la_base_de_datos_oracle' => 'oracle_database_administration',
-  'administración_de_la_base_de_datos_postgresql' => 'pg_database_administration',
-  'guardar'                     => 'save',
-  'actualizar_base_de_datos'    => 'update_dataset',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/all b/sql-ledger/locale/es/all
deleted file mode 100644 (file)
index 5e33b01..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,490 +0,0 @@
-# These are all the texts to build the translations files.
-# The file has the form of 'english text'  => 'foreign text',
-# you can add the translation in this file or in the 'missing' file
-# run locales.pl from this directory to rebuild the translation files
-
-$self{texts} = {
-  'AP'                          => 'Cartera de pagos',
-  'AP Aging'                    => 'Diario resumido de pagos',
-  'AP Transaction'              => 'Gestión se pago',
-  'AP Transactions'             => 'Gestiones de pagos',
-  'AR'                          => 'Cartera de cobros',
-  'AR Aging'                    => 'Diario resumido de cobros ',
-  'AR Transaction'              => 'Gestión de cobro',
-  'AR Transactions'             => 'Gestiones de cobros',
-  'About'                       => 'Acerca de',
-  'Access Control'              => 'Control de Acceso',
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Account Number'              => 'Número de cuenta',
-  'Account Number missing!'     => 'No se ha definido el número de la cuenta',
-  'Account Type'                => 'Categoría de cuenta',
-  'Account Type missing!'       => 'No se ha definido el tipo de la cuenta',
-  'Account deleted!'            => '¡Cuenta borraba!',
-  'Account saved!'              => '¡Cuenta guardada!',
-  'Accounting'                  => 'Contabilidad',
-  'Accounting Menu'             => 'Menú general',
-  'Accounts'                    => 'Cuentas',
-  'Active'                      => 'Activo',
-  'Add'                         => 'Añadir',
-  'Add Account'                 => 'Añadir cuenta',
-  'Add Accounts Payables Transaction' => 'Añadir cuenta de transacciones a pagar',
-  'Add Accounts Receivables Transaction' => 'Añadir cuenta de transacciones a cobrar',
-  'Add Assembly'                => 'Añadir compuesto',
-  'Add Customer'                => 'Añadir cliente',
-  'Add GIFI'                    => 'Añadir código GIFI',
-  'Add General Ledger Transaction' => 'Añadir transacción al libro mayor general',
-  'Add Part'                    => 'Añadir artículo',
-  'Add Project'                 => 'Añadir proyecto',
-  'Add Purchase Invoice'        => 'Añadir factura de compra',
-  'Add Purchase Order'          => 'Añadir pedido',
-  'Add Sales Invoice'           => 'Añadir factura',
-  'Add Sales Order'             => 'Añadir presupuesto',
-  'Add Service'                 => 'Añadir servicio',
-  'Add Transaction'             => 'Añadir',
-  'Add User'                    => 'Añadir usuario',
-  'Add Vendor'                  => 'Añadir proveedor',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Administration'              => 'Administración',
-  'Administrator'               => 'Administrador',
-  'All'                         => 'Todos',
-  'All Datasets up to date!'    => 'Todas las bases de datos están actualizadas',
-  'Amount'                      => 'Total',
-  'Amount Due'                  => 'Cantidad adeudada',
-  'Amount does not equal applied!' => '¡La cantidad no es igual a lo aplicado!',
-  'Amount missing!'             => '¡Falta la cantidad!',
-  'Applied'                     => 'Aplicado',
-  'Apr'                         => 'Abr',
-  'April'                       => 'Abril',
-  'Are you sure you want to delete Invoice Number' => '¿Esta seguro de que desea borrar la factura número',
-  'Are you sure you want to delete Order Number' => '¿Esta seguro de que desea
-borrar la orden número?',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => '¿Está seguro de que desea borrar la transacción?',
-  'Assemblies'                  => 'Compuestos',
-  'Assemblies restocked!'       => '¡Compuestos actualizados en almacen!',
-  'Assembly Number missing!'    => 'No se ha definido el número de compuesto',
-  'Asset'                       => 'Activo',
-  'Attachment'                  => 'Adjunto',
-  'Audit Control'               => 'Control de auditoría',
-  'Aug'                         => 'Ago',
-  'August'                      => 'Agosto',
-  'BOM'                         => 'Listado de piezas',
-  'Backup'                      => 'Copia de seguridad de los datos',
-  'Backup sent to'              => 'Copia de seguridad enviada a',
-  'Balance'                     => 'Balance',
-  'Balance Sheet'               => 'Hoja de balance',
-  'Bcc'                         => '',
-  'Bin'                         => 'Bin',
-  'Books are open'              => 'Los libros están abiertos',
-  'Bought'                      => 'Comprado',
-  'Business Number'             => 'Numero de negocio',
-  'C'                           => '',
-  'COGS'                        => 'Costo de los artículos',
-  'Cannot delete account!'      => '¡No se puede borrar la cuenta!',
-  'Cannot delete customer!'     => '¡No se puede borrar el cliente!',
-  'Cannot delete default account!' => 'No se puede borrar la cuenta por omisión',
-  'Cannot delete invoice!'      => '¡No se puede borrar la factura!',
-  'Cannot delete item already invoiced!' => 'No se puede borrar un artículo ya facturado',
-  'Cannot delete item on order!' => 'No se puede eliminar un elemento presente en una orden',
-  'Cannot delete item which is part of an assembly!' => 'No puede eliminar un artículo que es parte de un compuesto',
-  'Cannot delete item!'         => '¡No se puede borrar el artículo!',
-  'Cannot delete order!'        => '¡No se puede borrar el pedido!',
-  'Cannot delete transaction!'  => '¡No se puede borrar la transacción!',
-  'Cannot delete vendor!'       => '¡No se puede borrar el vendedor!',
-  'Cannot have a value in both Debit and Credit!' => 'No puede tener un valor en débito y crédito simultáneamente!',
-  'Cannot post a transaction without a value!' => '¡No se puede registrar una transacción sin valor!',
-  'Cannot post invoice for a closed period!' => '¡No se puede registrar una factura en un periodo ya cerrado!',
-  'Cannot post invoice!'        => '¡No se puede registrar la factura!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => '¡No se puede registrar un pago en un periodo ya cerrado!',
-  'Cannot post payment!'        => '¡No se puede registrar el pago!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => '¡No se puede registrar una transacción para un periodo cerrado',
-  'Cannot post transaction!'    => '¡No se puede registrar la transacción',
-  'Cannot process payment for a closed period!' => '¡No se puede procesar un pago de un periodo ya cerrado!',
-  'Cannot save account!'        => '¡No se puede guardar la cuenta!',
-  'Cannot save order!'          => '¡No se puede guardar el pedido!',
-  'Cannot save preferences!'    => '¡No se puede guardar las preferencias!',
-  'Cannot stock assemblies!'    => '¡No se pueden almacenar los compuestos!',
-  'Cash'                        => 'Efectivo',
-  'Cash based'                  => 'Efectivo inicial',
-  'Cc'                          => '',
-  'Change Admin Password'       => 'Cambiar la contraseña del administrador',
-  'Change Password'             => 'Cambiar contraseña',
-  'Character Set'               => 'Conjunto de caracteres',
-  'Chart of Accounts'           => 'Cuadro de cuentas',
-  'Check'                       => 'Cheque',
-  'Check printed!'              => '¡Cheque impreso!',
-  'Check printing failed!'      => '¡Fallo al imprimir el cheque!',
-  'Cleared Balance'             => 'Balance cerrado',
-  'Click on login name to edit!' => 'Haga clic en el nombre de usuario por
-editar',
-  'Close Books up to'           => 'Cerrar los libros hasta',
-  'Closed'                      => 'Cerrado',
-  'Company'                     => 'Compañía',
-  'Compare to'                  => 'Comparar con',
-  'Confirm!'                    => 'Confirmar',
-  'Connect to'                  => 'Conectar a',
-  'Contact'                     => 'Contacto',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Copies'                      => 'Copias',
-  'Copy to COA'                 => 'Copiar al catálogo de cuentas',
-  'Create Chart of Accounts'    => 'Crear catálogo de cuentas',
-  'Create Dataset'              => 'Crear base de datos',
-  'Credit'                      => 'Crédito',
-  'Credit Limit'                => 'Limite de credito',
-  'Curr'                        => 'Mon.',
-  'Currency'                    => 'Moneda',
-  'Current'                     => 'Actual',
-  'Customer'                    => 'Cliente',
-  'Customer deleted!'           => '¡Cliente borrado!',
-  'Customer missing!'           => '¡Falta el cliente!',
-  'Customer not on file!'       => '¡El cliente no existe!',
-  'Customer saved!'             => '¡Cliente guardado!',
-  'Customers'                   => 'Clientes',
-  'DBI not installed!'          => 'No se ha instalado DBI',
-  'Database'                    => 'Base de datos',
-  'Database Administration'     => 'Administración de las bases de datos',
-  'Database Driver not checked!' => 'No se ha podido verificar el gestor de la base de datos',
-  'Database Host'               => 'Máquina servidor de base de datos',
-  'Database User missing!'      => 'No se ha definido el usuario de la base de datos',
-  'Dataset'                     => 'Base de datos',
-  'Dataset missing!'            => 'No se ha definido la base de datos',
-  'Dataset updated!'            => 'Base de datos actualizada',
-  'Date'                        => 'Fecha',
-  'Date Due'                    => 'Fecha de vencimiento',
-  'Date Format'                 => 'Formato de fecha',
-  'Date Paid'                   => 'Fecha de pago',
-  'Date missing!'               => '¡Falta la fecha!',
-  'Debit'                       => 'Débito',
-  'Debit and credit out of balance!' => 'Los débitos y créditos están fuera de balance',
-  'Dec'                         => 'Dic',
-  'December'                    => 'Diciembre',
-  'Decimalplaces'               => 'Lugar de los decimales',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Delete Account'              => 'Borrar cuenta',
-  'Delete Dataset'              => 'Borrar base de datos',
-  'Delivery Date'               => 'Fecha de entrega',
-  'Deposit'                     => 'Depósito',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Difference'                  => 'Diferencia',
-  'Directory'                   => 'Directorio',
-  'Discount'                    => 'Descuento',
-  'Done'                        => 'Hecho',
-  'Drawing'                     => 'Reintegro',
-  'Driver'                      => 'Gestor',
-  'Dropdown Limit'              => 'Límite de efectivo',
-  'Due'                         => 'Vence',
-  'Due Date'                    => 'Fecha de vencimiento',
-  'Due Date missing!'           => 'Falta la fecha de vencimiento',
-  'E-mail'                      => 'Correo electrónico',
-  'E-mail Statement to'         => 'Enviar comprobante por correo electrónico a',
-  'E-mail address missing!'     => 'No se ha definido el correo electrónico',
-  'Edit'                        => 'Editar',
-  'Edit Account'                => 'Editar cuenta',
-  'Edit Accounts Payables Transaction' => 'Editar las cuentas de las transacciones a pagar',
-  'Edit Accounts Receivables Transaction' => 'Editar las cuentas de las transacciones a cobrar',
-  'Edit Assembly'               => 'Editar compuesto',
-  'Edit GIFI'                   => 'Editar GIFI',
-  'Edit General Ledger Transaction' => 'Editar transacción del libro mayor general',
-  'Edit Part'                   => 'Editar compuesto',
-  'Edit Preferences for'        => 'Editar preferencias de',
-  'Edit Project'                => 'Editar proyecto',
-  'Edit Purchase Invoice'       => 'Editar factura de compra',
-  'Edit Purchase Order'         => 'Editar pedido',
-  'Edit Sales Invoice'          => 'Edirar factura de venta',
-  'Edit Sales Order'            => 'Editar presupuesto',
-  'Edit Service'                => 'Editar servicio',
-  'Edit Template'               => 'Editar plantilla',
-  'Edit User'                   => 'Editar usuario',
-  'Employee'                    => 'Colaborador/Empleado',
-  'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Forzar la anulación de las transacciones para todas las fechas',
-  'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Introduzca hasta 3 letras separadas por dos puntos (p.e. CAD:USD:EUR) para las monedas locales y las extranjeras',
-  'Equity'                      => 'Balance',
-  'Exch'                        => 'Cambio',
-  'Exchangerate'                => 'Tasa de cambio',
-  'Exchangerate Difference'     => 'Diferencia en la tasa cambio a moneda extranjera',
-  'Exchangerate for payment missing!' => '¡Falta la tasa de cambio para el pago!',
-  'Exchangerate missing!'       => '¡Falta la tasa de cambio!',
-  'Existing Datasets'           => 'Bases de datos existentes',
-  'Expense'                     => 'Gastos',
-  'Expense Account'             => 'Cuenta de gastos',
-  'Expense/Asset'               => 'Gastos/Activo',
-  'Extended'                    => 'Extendido',
-  'Fax'                         => 'Fax',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Febrero',
-  'File locked!'                => '',
-  'Foreign Exchange Gain'       => 'Ganancia en moneda extranjera',
-  'Foreign Exchange Loss'       => 'Pérdida en moneda extranjera',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'GIFI'                        => 'Código GIFI',
-  'GIFI deleted!'               => '¡Borrado el código GIFI!',
-  'GIFI missing!'               => 'No se ha definido el código GIFI',
-  'GIFI saved!'                 => '¡Guardado el código GIFI!',
-  'GL Transaction'              => 'Transacción en el libro mayor',
-  'General Ledger'              => 'Libro mayor general',
-  'Goods & Services'            => 'Bienes y servicios',
-  'HTML Templates'              => 'Plantillas HTML',
-  'Heading'                     => 'Encabezado',
-  'Host'                        => 'Máquina servidor de base de datos',
-  'Hostname missing!'           => 'No se ha definido la máquina servidor de base de datos',
-  'ID'                          => 'ID',
-  'Image'                       => 'Imagen',
-  'In-line'                     => 'Incrustado',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Include in drop-down menus'  => 'Incluir en menúes desplegables:',
-  'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Mostrar esta cuenta en los formularios de cliente/proveedor para seleccionar si hay que aplicar impuestos al cliente/proveedor?',
-  'Income'                      => 'Ingresos',
-  'Income Account'              => 'Cuenta de ingresos',
-  'Income Statement'            => 'Balance de situación',
-  'Incorrect Dataset version!'  => 'Versión de base de datos incorrecta',
-  'Incorrect Password!'         => 'Contraseña incorrecta',
-  'Individual Items'            => 'Artículos individuales',
-  'Inventory'                   => 'Inventario',
-  'Inventory Account'           => 'Cuenta de inventario',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'La cantidad en inventario debe ser cero antes de cambiar este compuesto a obsoleto',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'La cantidad en inventario debe ser cero antes de cambiar este artículo a obsoleto',
-  'Inventory quantity must be zero!' => 'La cantidad en inventario debe ser cero',
-  'Invoice'                     => 'Factura',
-  'Invoice Date'                => 'Fecha de factura',
-  'Invoice Date missing!'       => 'No se ha definido la fecha de la factura',
-  'Invoice Number'              => 'Número de factura',
-  'Invoice Number missing!'     => 'No se ha definido el número de la factura',
-  'Invoice deleted!'            => '¡Factura borrada!',
-  'Invoice posted!'             => '¡Factura registrada!',
-  'Invoices'                    => 'Facturas',
-  'Is this a summary account to record' => '¿Es esta una cuenta de resumen a registrar?',
-  'Item deleted!'               => '¡Concepto borrado!',
-  'Item not on file!'           => 'El concepto no se encuentra en ningún archivo',
-  'Jan'                         => 'Ene',
-  'January'                     => 'Enero',
-  'Jul'                         => 'Jul',
-  'July'                        => 'Julio',
-  'Jun'                         => 'Jun',
-  'June'                        => 'Junio',
-  'LaTeX Templates'             => 'Plantillas LaTeX',
-  'Language'                    => 'Lenguaje',
-  'Last Cost'                   => 'Ultimo costo',
-  'Last Invoice Number'         => 'Último número de factura',
-  'Last Numbers & Default Accounts' => 'Últimos números y cuentas por omisión',
-  'Last Purchase Order Number'  => 'Último pedido',
-  'Last Sales Order Number'     => 'Número del último presupuesto',
-  'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => 'Deje los campos de máquina servidor de base de datos y puerto vacíos al menos que quiera hacer una conexión remota',
-  'Liability'                   => 'Pasivo',
-  'Licensed to'                 => 'Adaptado para',
-  'Line Total'                  => 'Total de la línea',
-  'Link'                        => 'Enlaces',
-  'Link Accounts'               => 'Enlazar cuentas',
-  'List Accounts'               => 'Listar cuentas',
-  'List GIFI'                   => 'Listar código GIFI',
-  'List Price'                  => 'Precio de lista',
-  'List Transactions'           => 'Listar transacciones',
-  'Login'                       => 'Entrar',
-  'Logout'                      => 'Salir',
-  'Make'                        => 'Marca',
-  'Mar'                         => 'Mar',
-  'March'                       => 'Marzo',
-  'May'                         => 'May',
-  'May '                        => 'Mayo',
-  'Message'                     => 'Mensaje',
-  'Microfiche'                  => 'Microficha',
-  'Model'                       => 'Modelo',
-  'N/A'                         => 'Sin respuesta',
-  'Name'                        => 'Nombre',
-  'Name missing!'               => '¡Falta el nombre!',
-  'New Templates'               => 'Nuevas plantillas',
-  'No'                          => 'No',
-  'No Database Drivers available!' => 'No hay ningún gestor de base de datos disponible',
-  'No Dataset selected!'        => 'No se ha seleccionado ninguna base de datos',
-  'No email address for'        => 'Falta la dirección de correo electrónico de',
-  'No.'                         => '',
-  'Notes'                       => 'Notas',
-  'Nothing applied!'            => '¡No es aplicable a nada!',
-  'Nothing selected!'           => '¡No es seleccionado nada!',
-  'Nothing to delete!'          => '¡No hay nada para borrar!',
-  'Nov'                         => 'Nov',
-  'November'                    => 'Noviembre',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Number Format'               => 'Formato de número',
-  'Number missing in Row'       => 'No se ha definido el número en la fila',
-  'O'                           => '',
-  'Obsolete'                    => 'Obsoleto',
-  'Oct'                         => 'Oct',
-  'October'                     => 'Octubre',
-  'On Hand'                     => 'Disponible',
-  'On Order'                    => 'En pedido',
-  'Open'                        => 'Abierto',
-  'Oracle Database Administration' => 'Administración de la base de datos Oracle',
-  'Order'                       => 'Orden',
-  'Order Date'                  => 'Fecha de elaboración',
-  'Order Date missing!'         => 'No se ha definido la fecha de la elaboración',
-  'Order Entry'                 => 'Presupuestos y pedidos',
-  'Order Number'                => 'Número de orden',
-  'Order Number missing!'       => 'No se ha definido el número de la orden',
-  'Order deleted!'              => '¡Orden borrada!',
-  'Order saved!'                => '¡Orden guardada!',
-  'Ordered'                     => 'Pedido realizado',
-  'Orphaned'                    => 'Huérfano',
-  'Out of balance!'             => '¡Fuera de balance!',
-  'PDF'                         => '',
-  'Packing List'                => 'Albarán',
-  'Packing List Date missing!'  => 'No se ha definido la fecha del albarán',
-  'Packing List Number missing!' => 'No se ha definido el número del albarán',
-  'Paid'                        => 'Pagado',
-  'Paid in full'                => 'Pago al completo',
-  'Part'                        => 'Artículo',
-  'Part Number missing!'        => 'No se ha definido el número del artículo',
-  'Parts'                       => 'Artículos',
-  'Parts Inventory'             => 'Inventario de artículos',
-  'Password'                    => 'Contraseña',
-  'Password changed!'           => '¡Contraseña cambiada!',
-  'Payables'                    => 'Pagos',
-  'Payment'                     => 'Pago',
-  'Payment date missing!'       => 'No se encuentra la fecha de pago',
-  'Payment posted!'             => '¡Pago registrado!',
-  'Payments'                    => 'Vencimientos impagados',
-  'Pg Database Administration'  => 'Administración de la base de datos PostgreSQL',
-  'Phone'                       => 'Teléfono',
-  'Port'                        => 'Puerto',
-  'Port missing!'               => 'No se ha definido  el puerto',
-  'Post'                        => 'Registrar',
-  'Post as new'                 => 'Registrar como nuevo',
-  'Postscript'                  => '',
-  'Preferences'                 => 'Preferencias',
-  'Preferences saved!'          => 'Preferencias guardadas',
-  'Price'                       => 'Precio',
-  'Print'                       => 'Imprimir',
-  'Printer'                     => 'Impresora',
-  'Project'                     => 'Proyecto',
-  'Project Number missing!'     => '¡Falta el número de proyecto!',
-  'Project deleted!'            => '¡Proyecto borrado!',
-  'Project not on file!'        => '¡No se encuentra el proyecto en la base de datos!',
-  'Project saved!'              => '¡Proyecto guardado ',
-  'Projects'                    => 'Proyectos',
-  'Purchase Invoice'            => 'Factura de compras',
-  'Purchase Order'              => 'Pedido',
-  'Purchase Orders'             => 'Pedidos',
-  'Qty'                         => 'Cantidad',
-  'ROP'                         => 'Tope de envio',
-  'Rate'                        => 'Tarifa',
-  'Recd'                        => 'Cobrado',
-  'Receipt'                     => 'Recibo',
-  'Receipts'                    => 'Recibos',
-  'Receivables'                 => 'Cobros',
-  'Reconciliation'              => 'Reconciliación',
-  'Record in'                   => 'Registrar en',
-  'Reference'                   => 'Referencia',
-  'Reference missing!'          => '¡Falta la referencia!',
-  'Remaining'                   => 'Resto',
-  'Report for'                  => 'Informe para',
-  'Reports'                     => 'Informes',
-  'Required by'                 => 'Aceptado el',
-  'Retained Earnings'           => 'Ganacias retenidas',
-  'Sales'                       => 'Ventas',
-  'Sales Invoice'               => 'Facturas de ventas',
-  'Sales Order'                 => 'Presupuesto',
-  'Sales Orders'                => 'Presupuestos',
-  'Save'                        => 'Guardar',
-  'Save as new'                 => 'Guardar como nuevo',
-  'Save to File'                => 'Guardar en un archivo',
-  'Screen'                      => 'Pantalla',
-  'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'Seleccione una base de datos para borrar y presione "Continuar"',
-  'Select all'                  => 'Guardar todo',
-  'Select from one of the items below' => 'Seleccione uno de los artículos siguientes',
-  'Select from one of the names below' => 'Seleccione uno de los nombres de la lista',
-  'Select from one of the projects below' => 'Seleccione uno de los proyectos de la lista',
-  'Select postscript or PDF!'   => '¡Seleccione postscript o PDF',
-  'Sell Price'                  => 'Precio de venta',
-  'Send by E-Mail'              => 'Enviar por correo electrónico',
-  'Sep'                         => 'Sep',
-  'September'                   => 'Septiembre',
-  'Service'                     => 'Servicio',
-  'Service Items'               => 'Servicios',
-  'Service Number missing!'     => 'No se ha definido el número de servicio',
-  'Services'                    => 'Servicios',
-  'Setup Templates'             => 'Configurar plantillas',
-  'Ship'                        => 'Envio',
-  'Ship to'                     => 'Destino',
-  'Ship via'                    => 'Envio por',
-  'Short'                       => 'Corto',
-  'Signature'                   => 'Firma',
-  'Sold'                        => 'Vendido',
-  'Source'                      => 'Fuente',
-  'Standard'                    => 'Estándard',
-  'Statement'                   => 'Estado de cuenta',
-  'Statement Balance'           => 'Balance de cuenta',
-  'Statement sent to'           => 'Estado de cuenta enviado a',
-  'Statements sent to printer!' => '¡Estado de cuenta enviado a la impresora!',
-  'Stock Assembly'              => 'Inventariar compuesto',
-  'Stylesheet'                  => 'Hoja de estilo',
-  'Subject'                     => 'Asunto',
-  'Subtotal'                    => 'Subtotal',
-  'System'                      => 'Sistema',
-  'Tax'                         => 'Impuesto',
-  'Tax Accounts'                => 'Cuentas de impuestos',
-  'Tax Included'                => 'Impuestos incluidos en el precio',
-  'Tax collected'               => 'Impuestos cobrados',
-  'Tax paid'                    => 'Impuestos pagados',
-  'Taxable'                     => 'Impuestos gravables',
-  'Template saved!'             => '¡Plantilla guardada!',
-  'Templates'                   => 'Plantillas',
-  'Terms: Net'                  => 'Crédito',
-  'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'Las siguientes bases de datos no están en uso y se pueden borrar',
-  'The following Datasets need to be updated' => 'Es necesario actualizar las siguientes bases de datos',
-  'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'Esta es una verificacion preliminar de fuentes existentes.  No se creará ni borrará nada durante esta etapa',
-  'To'                          => 'Hasta ',
-  'To add a user to a group edit a name, change the login name and save.  A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => 'Para añadir un usuario a un grupo, edite un nombre, cambie el nombre de usuario (login) y guarde los cambios.  Un nuevo usuario, con las mismas propiedades se guardará bajo el nuevo nombre de usuario (login).',
-  'Top Level'                   => '',
-  'Total'                       => 'Total',
-  'Transaction Date missing!'   => 'No se ha definido la fecha de la transacción',
-  'Transaction deleted!'        => '¡Transacción borrada!',
-  'Transaction posted!'         => '¡Transacción registrada!',
-  'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Se ha forzado la anulación de las transacciones para todas las fechas',
-  'Transaction reversal enforced up to' => 'Se ha forzado la anulación de las transacciones hasta',
-  'Transactions'                => 'Impagados',
-  'Transactions exist, cannot delete customer!' => 'Existen transacciones para este cliente, por tanto, no puede borrarlo',
-  'Transactions exist, cannot delete vendor!' => 'Existen transacciones para este proveedor, por tanto, no puede borrarlo',
-  'Transactions exist; cannot delete account!' => 'Las transacciones existen, no puede suprimir la cuenta!',
-  'Trial Balance'               => 'Balance de comprobación',
-  'Unit'                        => 'Unidad',
-  'Unit of measure'             => 'Unidad de medida',
-  'Update'                      => 'Actualizar',
-  'Update Dataset'              => 'Actualizar base de datos',
-  'Updated'                     => '¡Actualizado!',
-  'Use Templates'               => 'Plantillas de usuarios',
-  'User'                        => 'Usuario',
-  'User deleted!'               => '¡Usuario borrado!',
-  'User saved!'                 => '¡Usuario guardado!',
-  'Vendor'                      => 'Proveedor',
-  'Vendor deleted!'             => '¡Proveedor borrado!',
-  'Vendor missing!'             => '¡Falta el proveedor!',
-  'Vendor not on file!'         => '¡No se encuentra el proveedor en la base de datos!',
-  'Vendor saved!'               => '¡Proveedor guardado!',
-  'Vendors'                     => 'Proveedores',
-  'Version'                     => 'Versión',
-  'Weight'                      => 'Peso',
-  'Weight Unit'                 => 'Unidad de peso',
-  'What type of item is this?'  => '¿De qué tipo es este concepto?',
-  'Year End'                    => 'Fin del año fiscal',
-  'Yes'                         => 'Si',
-  'You are logged out!'         => '¡Ya está desconectado del sistema!',
-  'You did not enter a name!'   => 'No ha introducido el nombre',
-  'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Debe introducir una máquina servidor de bases de datos y un puerto para conexiones locales y remotas',
-  'as at'                       => 'al',
-  'collected on sales'          => 'ingresado en ventas',
-  'days'                        => 'días',
-  'does not exist'              => 'no existe',
-  'ea'                          => 'unid.',
-  'emailed to'                  => 'enviado por correo electrónico a',
-  'for Period'                  => 'para el periodo',
-  'hr'                          => 'hr',
-  'is already a member!'        => 'ya es actualmente un miembro',
-  'is not a member!'            => 'no es miembro',
-  'localhost'                   => 'máquina local',
-  'paid on purchases'           => 'pagado en compras',
-  'sent to printer'             => 'enviado a la impresora',
-  'successfully created!'       => 'creado satisfactoriamente',
-  'successfully deleted!'       => 'borrado satisfactoriamente',
-  'to'                          => 'a',
-  'website'                     => 'sitio web',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/am b/sql-ledger/locale/es/am
deleted file mode 100644 (file)
index a19042d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP'                          => 'Cartera de pagos',
-  'AR'                          => 'Cartera de cobros',
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Account Number'              => 'Número de cuenta',
-  'Account Number missing!'     => 'No se ha definido el número de la cuenta',
-  'Account Type'                => 'Categoría de cuenta',
-  'Account Type missing!'       => 'No se ha definido el tipo de la cuenta',
-  'Account deleted!'            => '¡Cuenta borraba!',
-  'Account saved!'              => '¡Cuenta guardada!',
-  'Add Account'                 => 'Añadir cuenta',
-  'Add GIFI'                    => 'Añadir código GIFI',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Asset'                       => 'Activo',
-  'Audit Control'               => 'Control de auditoría',
-  'Backup sent to'              => 'Copia de seguridad enviada a',
-  'Books are open'              => 'Los libros están abiertos',
-  'Business Number'             => 'Numero de negocio',
-  'COGS'                        => 'Costo de los artículos',
-  'Cannot delete account!'      => '¡No se puede borrar la cuenta!',
-  'Cannot delete default account!' => 'No se puede borrar la cuenta por omisión',
-  'Cannot save account!'        => '¡No se puede guardar la cuenta!',
-  'Cannot save preferences!'    => '¡No se puede guardar las preferencias!',
-  'Character Set'               => 'Conjunto de caracteres',
-  'Chart of Accounts'           => 'Cuadro de cuentas',
-  'Close Books up to'           => 'Cerrar los libros hasta',
-  'Company'                     => 'Compañía',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Copy to COA'                 => 'Copiar al catálogo de cuentas',
-  'Credit'                      => 'Crédito',
-  'Date Format'                 => 'Formato de fecha',
-  'Debit'                       => 'Débito',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Delete Account'              => 'Borrar cuenta',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Dropdown Limit'              => 'Límite de efectivo',
-  'E-mail'                      => 'Correo electrónico',
-  'Edit'                        => 'Editar',
-  'Edit Account'                => 'Editar cuenta',
-  'Edit GIFI'                   => 'Editar GIFI',
-  'Edit Preferences for'        => 'Editar preferencias de',
-  'Edit Template'               => 'Editar plantilla',
-  'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Forzar la anulación de las transacciones para todas las fechas',
-  'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Introduzca hasta 3 letras separadas por dos puntos (p.e. CAD:USD:EUR) para las monedas locales y las extranjeras',
-  'Equity'                      => 'Balance',
-  'Expense'                     => 'Gastos',
-  'Expense Account'             => 'Cuenta de gastos',
-  'Expense/Asset'               => 'Gastos/Activo',
-  'Fax'                         => 'Fax',
-  'Foreign Exchange Gain'       => 'Ganancia en moneda extranjera',
-  'Foreign Exchange Loss'       => 'Pérdida en moneda extranjera',
-  'GIFI'                        => 'Código GIFI',
-  'GIFI deleted!'               => '¡Borrado el código GIFI!',
-  'GIFI missing!'               => 'No se ha definido el código GIFI',
-  'GIFI saved!'                 => '¡Guardado el código GIFI!',
-  'Heading'                     => 'Encabezado',
-  'Include in drop-down menus'  => 'Incluir en menúes desplegables:',
-  'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Mostrar esta cuenta en los formularios de cliente/proveedor para seleccionar si hay que aplicar impuestos al cliente/proveedor?',
-  'Income'                      => 'Ingresos',
-  'Income Account'              => 'Cuenta de ingresos',
-  'Inventory'                   => 'Inventario',
-  'Inventory Account'           => 'Cuenta de inventario',
-  'Is this a summary account to record' => '¿Es esta una cuenta de resumen a registrar?',
-  'Language'                    => 'Lenguaje',
-  'Last Invoice Number'         => 'Último número de factura',
-  'Last Numbers & Default Accounts' => 'Últimos números y cuentas por omisión',
-  'Last Purchase Order Number'  => 'Último pedido',
-  'Last Sales Order Number'     => 'Número del último presupuesto',
-  'Liability'                   => 'Pasivo',
-  'Link'                        => 'Enlaces',
-  'Name'                        => 'Nombre',
-  'No'                          => 'No',
-  'No email address for'        => 'Falta la dirección de correo electrónico de',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Number Format'               => 'Formato de número',
-  'Parts Inventory'             => 'Inventario de artículos',
-  'Password'                    => 'Contraseña',
-  'Payables'                    => 'Pagos',
-  'Payment'                     => 'Pago',
-  'Phone'                       => 'Teléfono',
-  'Preferences saved!'          => 'Preferencias guardadas',
-  'Rate'                        => 'Tarifa',
-  'Receivables'                 => 'Cobros',
-  'Sales'                       => 'Ventas',
-  'Save'                        => 'Guardar',
-  'Service Items'               => 'Servicios',
-  'Ship via'                    => 'Envio por',
-  'Signature'                   => 'Firma',
-  'Stylesheet'                  => 'Hoja de estilo',
-  'Tax'                         => 'Impuesto',
-  'Tax Accounts'                => 'Cuentas de impuestos',
-  'Template saved!'             => '¡Plantilla guardada!',
-  'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Se ha forzado la anulación de las transacciones para todas las fechas',
-  'Transaction reversal enforced up to' => 'Se ha forzado la anulación de las transacciones hasta',
-  'Transactions exist; cannot delete account!' => 'Las transacciones existen, no puede suprimir la cuenta!',
-  'Weight Unit'                 => 'Unidad de peso',
-  'Year End'                    => 'Fin del año fiscal',
-  'Yes'                         => 'Si',
-  'does not exist'              => 'no existe',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_gifi'                    => 'add_gifi',
-  'audit_control'               => 'audit_control',
-  'backup'                      => 'backup',
-  'config'                      => 'config',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'copy_to_coa'                 => 'copy_to_coa',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_account'              => 'delete_account',
-  'delete_gifi'                 => 'delete_gifi',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'display_stylesheet'          => 'display_stylesheet',
-  'doclose'                     => 'doclose',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'edit_gifi'                   => 'edit_gifi',
-  'edit_template'               => 'edit_template',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gifi_footer'                 => 'gifi_footer',
-  'gifi_header'                 => 'gifi_header',
-  'list'                        => 'list',
-  'list_gifi'                   => 'list_gifi',
-  'save'                        => 'save',
-  'save_account'                => 'save_account',
-  'save_gifi'                   => 'save_gifi',
-  'save_preferences'            => 'save_preferences',
-  'save_template'               => 'save_template',
-  'añadir_cuenta'               => 'add_account',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'copiar_al_catálogo_de_cuentas' => 'copy_to_coa',
-  'borrar'                      => 'delete',
-  'editar'                      => 'edit',
-  'editar_cuenta'               => 'edit_account',
-  'guardar'                     => 'save',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/ap b/sql-ledger/locale/es/ap
deleted file mode 100644 (file)
index 1a8f37c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,133 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP Transaction'              => 'Gestión se pago',
-  'AP Transactions'             => 'Gestiones de pagos',
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Add Accounts Payables Transaction' => 'Añadir cuenta de transacciones a pagar',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Amount'                      => 'Total',
-  'Amount Due'                  => 'Cantidad adeudada',
-  'Apr'                         => 'Abr',
-  'April'                       => 'Abril',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => '¿Está seguro de que desea borrar la transacción?',
-  'Aug'                         => 'Ago',
-  'August'                      => 'Agosto',
-  'Cannot delete transaction!'  => '¡No se puede borrar la transacción!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => '¡No se puede registrar un pago en un periodo ya cerrado!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => '¡No se puede registrar una transacción para un periodo cerrado',
-  'Cannot post transaction!'    => '¡No se puede registrar la transacción',
-  'Closed'                      => 'Cerrado',
-  'Confirm!'                    => 'Confirmar',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Currency'                    => 'Moneda',
-  'Customer not on file!'       => '¡El cliente no existe!',
-  'Date'                        => 'Fecha',
-  'Date Paid'                   => 'Fecha de pago',
-  'Dec'                         => 'Dic',
-  'December'                    => 'Diciembre',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Due Date'                    => 'Fecha de vencimiento',
-  'Due Date missing!'           => 'Falta la fecha de vencimiento',
-  'Edit Accounts Payables Transaction' => 'Editar las cuentas de las transacciones a pagar',
-  'Employee'                    => 'Colaborador/Empleado',
-  'Exch'                        => 'Cambio',
-  'Exchangerate'                => 'Tasa de cambio',
-  'Exchangerate for payment missing!' => '¡Falta la tasa de cambio para el pago!',
-  'Exchangerate missing!'       => '¡Falta la tasa de cambio!',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Febrero',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'ID'                          => 'ID',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Invoice'                     => 'Factura',
-  'Invoice Date'                => 'Fecha de factura',
-  'Invoice Date missing!'       => 'No se ha definido la fecha de la factura',
-  'Invoice Number'              => 'Número de factura',
-  'Invoice Number missing!'     => 'No se ha definido el número de la factura',
-  'Jan'                         => 'Ene',
-  'January'                     => 'Enero',
-  'Jul'                         => 'Jul',
-  'July'                        => 'Julio',
-  'Jun'                         => 'Jun',
-  'June'                        => 'Junio',
-  'Mar'                         => 'Mar',
-  'March'                       => 'Marzo',
-  'May'                         => 'May',
-  'May '                        => 'Mayo',
-  'Notes'                       => 'Notas',
-  'Nov'                         => 'Nov',
-  'November'                    => 'Noviembre',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Oct'                         => 'Oct',
-  'October'                     => 'Octubre',
-  'Open'                        => 'Abierto',
-  'Order'                       => 'Orden',
-  'Order Number'                => 'Número de orden',
-  'Paid'                        => 'Pagado',
-  'Payment date missing!'       => 'No se encuentra la fecha de pago',
-  'Payments'                    => 'Vencimientos impagados',
-  'Post'                        => 'Registrar',
-  'Post as new'                 => 'Registrar como nuevo',
-  'Project'                     => 'Proyecto',
-  'Project not on file!'        => '¡No se encuentra el proyecto en la base de datos!',
-  'Purchase Invoice'            => 'Factura de compras',
-  'Select from one of the names below' => 'Seleccione uno de los nombres de la lista',
-  'Select from one of the projects below' => 'Seleccione uno de los proyectos de la lista',
-  'Sep'                         => 'Sep',
-  'September'                   => 'Septiembre',
-  'Source'                      => 'Fuente',
-  'Subtotal'                    => 'Subtotal',
-  'Tax'                         => 'Impuesto',
-  'Tax Included'                => 'Impuestos incluidos en el precio',
-  'To'                          => 'Hasta ',
-  'Total'                       => 'Total',
-  'Transaction deleted!'        => '¡Transacción borrada!',
-  'Transaction posted!'         => '¡Transacción registrada!',
-  'Update'                      => 'Actualizar',
-  'Vendor'                      => 'Proveedor',
-  'Vendor missing!'             => '¡Falta el proveedor!',
-  'Vendor not on file!'         => '¡No se encuentra el proveedor en la base de datos!',
-  'Yes'                         => 'Si',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_subtotal'                 => 'ap_subtotal',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ap_transactions'             => 'ap_transactions',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_links'                => 'create_links',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'gestión_se_pago'             => 'ap_transaction',
-  'añadir_cuenta_de_transacciones_a_pagar' => 'add_accounts_payables_transaction',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'borrar'                      => 'delete',
-  'editar_las_cuentas_de_las_transacciones_a_pagar' => 'edit_accounts_payables_transaction',
-  'registrar'                   => 'post',
-  'registrar_como_nuevo'        => 'post_as_new',
-  'factura_de_compras'          => 'purchase_invoice',
-  'actualizar'                  => 'update',
-  'si'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/ar b/sql-ledger/locale/es/ar
deleted file mode 100644 (file)
index e24b004..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,133 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AR Transaction'              => 'Gestión de cobro',
-  'AR Transactions'             => 'Gestiones de cobros',
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Add Accounts Receivables Transaction' => 'Añadir cuenta de transacciones a cobrar',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Amount'                      => 'Total',
-  'Amount Due'                  => 'Cantidad adeudada',
-  'Apr'                         => 'Abr',
-  'April'                       => 'Abril',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => '¿Está seguro de que desea borrar la transacción?',
-  'Aug'                         => 'Ago',
-  'August'                      => 'Agosto',
-  'Cannot delete transaction!'  => '¡No se puede borrar la transacción!',
-  'Cannot post payment for a closed period!' => '¡No se puede registrar un pago en un periodo ya cerrado!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => '¡No se puede registrar una transacción para un periodo cerrado',
-  'Cannot post transaction!'    => '¡No se puede registrar la transacción',
-  'Closed'                      => 'Cerrado',
-  'Confirm!'                    => 'Confirmar',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Credit Limit'                => 'Limite de credito',
-  'Currency'                    => 'Moneda',
-  'Customer'                    => 'Cliente',
-  'Customer missing!'           => '¡Falta el cliente!',
-  'Customer not on file!'       => '¡El cliente no existe!',
-  'Date'                        => 'Fecha',
-  'Date Paid'                   => 'Fecha de pago',
-  'Dec'                         => 'Dic',
-  'December'                    => 'Diciembre',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Due Date'                    => 'Fecha de vencimiento',
-  'Due Date missing!'           => 'Falta la fecha de vencimiento',
-  'Edit Accounts Receivables Transaction' => 'Editar las cuentas de las transacciones a cobrar',
-  'Employee'                    => 'Colaborador/Empleado',
-  'Exch'                        => 'Cambio',
-  'Exchangerate'                => 'Tasa de cambio',
-  'Exchangerate for payment missing!' => '¡Falta la tasa de cambio para el pago!',
-  'Exchangerate missing!'       => '¡Falta la tasa de cambio!',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Febrero',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'ID'                          => 'ID',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Invoice'                     => 'Factura',
-  'Invoice Date'                => 'Fecha de factura',
-  'Invoice Date missing!'       => 'No se ha definido la fecha de la factura',
-  'Invoice Number'              => 'Número de factura',
-  'Invoice Number missing!'     => 'No se ha definido el número de la factura',
-  'Jan'                         => 'Ene',
-  'January'                     => 'Enero',
-  'Jul'                         => 'Jul',
-  'July'                        => 'Julio',
-  'Jun'                         => 'Jun',
-  'June'                        => 'Junio',
-  'Mar'                         => 'Mar',
-  'March'                       => 'Marzo',
-  'May'                         => 'May',
-  'May '                        => 'Mayo',
-  'Notes'                       => 'Notas',
-  'Nov'                         => 'Nov',
-  'November'                    => 'Noviembre',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Oct'                         => 'Oct',
-  'October'                     => 'Octubre',
-  'Open'                        => 'Abierto',
-  'Order'                       => 'Orden',
-  'Order Number'                => 'Número de orden',
-  'Paid'                        => 'Pagado',
-  'Payment date missing!'       => 'No se encuentra la fecha de pago',
-  'Payments'                    => 'Vencimientos impagados',
-  'Post'                        => 'Registrar',
-  'Post as new'                 => 'Registrar como nuevo',
-  'Project'                     => 'Proyecto',
-  'Project not on file!'        => '¡No se encuentra el proyecto en la base de datos!',
-  'Remaining'                   => 'Resto',
-  'Sales Invoice'               => 'Facturas de ventas',
-  'Select from one of the names below' => 'Seleccione uno de los nombres de la lista',
-  'Select from one of the projects below' => 'Seleccione uno de los proyectos de la lista',
-  'Sep'                         => 'Sep',
-  'September'                   => 'Septiembre',
-  'Source'                      => 'Fuente',
-  'Subtotal'                    => 'Subtotal',
-  'Tax'                         => 'Impuesto',
-  'Tax Included'                => 'Impuestos incluidos en el precio',
-  'To'                          => 'Hasta ',
-  'Total'                       => 'Total',
-  'Transaction deleted!'        => '¡Transacción borrada!',
-  'Transaction posted!'         => '¡Transacción registrada!',
-  'Update'                      => 'Actualizar',
-  'Vendor not on file!'         => '¡No se encuentra el proveedor en la base de datos!',
-  'Yes'                         => 'Si',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_subtotal'                 => 'ar_subtotal',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'ar_transactions'             => 'ar_transactions',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'create_links'                => 'create_links',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'gestión_de_cobro'            => 'ar_transaction',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'borrar'                      => 'delete',
-  'registrar'                   => 'post',
-  'registrar_como_nuevo'        => 'post_as_new',
-  'facturas_de_ventas'          => 'sales_invoice',
-  'actualizar'                  => 'update',
-  'si'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/arap b/sql-ledger/locale/es/arap
deleted file mode 100644 (file)
index be33676..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Customer not on file!'       => '¡El cliente no existe!',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Project not on file!'        => '¡No se encuentra el proyecto en la base de datos!',
-  'Select from one of the names below' => 'Seleccione uno de los nombres de la lista',
-  'Select from one of the projects below' => 'Seleccione uno de los proyectos de la lista',
-  'Vendor not on file!'         => '¡No se encuentra el proveedor en la base de datos!',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'continuar'                   => 'continue',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/ca b/sql-ledger/locale/es/ca
deleted file mode 100644 (file)
index 536d00a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Apr'                         => 'Abr',
-  'April'                       => 'Abril',
-  'Aug'                         => 'Ago',
-  'August'                      => 'Agosto',
-  'Balance'                     => 'Balance',
-  'Chart of Accounts'           => 'Cuadro de cuentas',
-  'Credit'                      => 'Crédito',
-  'Date'                        => 'Fecha',
-  'Debit'                       => 'Débito',
-  'Dec'                         => 'Dic',
-  'December'                    => 'Diciembre',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Febrero',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'GIFI'                        => 'Código GIFI',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Jan'                         => 'Ene',
-  'January'                     => 'Enero',
-  'Jul'                         => 'Jul',
-  'July'                        => 'Julio',
-  'Jun'                         => 'Jun',
-  'June'                        => 'Junio',
-  'List Transactions'           => 'Listar transacciones',
-  'Mar'                         => 'Mar',
-  'March'                       => 'Marzo',
-  'May'                         => 'May',
-  'May '                        => 'Mayo',
-  'Nov'                         => 'Nov',
-  'November'                    => 'Noviembre',
-  'Oct'                         => 'Oct',
-  'October'                     => 'Octubre',
-  'Reference'                   => 'Referencia',
-  'Sep'                         => 'Sep',
-  'September'                   => 'Septiembre',
-  'Subtotal'                    => 'Subtotal',
-  'To'                          => 'Hasta ',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'ca_subtotal'                 => 'ca_subtotal',
-  'chart_of_accounts'           => 'chart_of_accounts',
-  'list'                        => 'list',
-  'list_transactions'           => 'list_transactions',
-  'listar_transacciones'        => 'list_transactions',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/cp b/sql-ledger/locale/es/cp
deleted file mode 100644 (file)
index aa93a34..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Amount'                      => 'Total',
-  'Amount does not equal applied!' => '¡La cantidad no es igual a lo aplicado!',
-  'Amount missing!'             => '¡Falta la cantidad!',
-  'Applied'                     => 'Aplicado',
-  'Cannot post payment!'        => '¡No se puede registrar el pago!',
-  'Cannot process payment for a closed period!' => '¡No se puede procesar un pago de un periodo ya cerrado!',
-  'Check'                       => 'Cheque',
-  'Check printed!'              => '¡Cheque impreso!',
-  'Check printing failed!'      => '¡Fallo al imprimir el cheque!',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Currency'                    => 'Moneda',
-  'Customer'                    => 'Cliente',
-  'Customer not on file!'       => '¡El cliente no existe!',
-  'Date'                        => 'Fecha',
-  'Date missing!'               => '¡Falta la fecha!',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Due'                         => 'Vence',
-  'Exchangerate'                => 'Tasa de cambio',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'Invoice'                     => 'Factura',
-  'Invoices'                    => 'Facturas',
-  'Nothing applied!'            => '¡No es aplicable a nada!',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Paid in full'                => 'Pago al completo',
-  'Payment'                     => 'Pago',
-  'Payment posted!'             => '¡Pago registrado!',
-  'Post'                        => 'Registrar',
-  'Print'                       => 'Imprimir',
-  'Printer'                     => 'Impresora',
-  'Project not on file!'        => '¡No se encuentra el proyecto en la base de datos!',
-  'Receipt'                     => 'Recibo',
-  'Reference'                   => 'Referencia',
-  'Screen'                      => 'Pantalla',
-  'Select from one of the names below' => 'Seleccione uno de los nombres de la lista',
-  'Select from one of the projects below' => 'Seleccione uno de los proyectos de la lista',
-  'To'                          => 'Hasta ',
-  'Update'                      => 'Actualizar',
-  'Vendor'                      => 'Proveedor',
-  'Vendor not on file!'         => '¡No se encuentra el proveedor en la base de datos!',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_form'                  => 'check_form',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_details'            => 'customer_details',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'list_invoices'               => 'list_invoices',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'payment'                     => 'payment',
-  'post'                        => 'post',
-  'print'                       => 'print',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'vendor_details'              => 'vendor_details',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'registrar'                   => 'post',
-  'imprimir'                    => 'print',
-  'actualizar'                  => 'update',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/ct b/sql-ledger/locale/es/ct
deleted file mode 100644 (file)
index e37ddd8..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,69 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Add'                         => 'Añadir',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'All'                         => 'Todos',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Cannot delete customer!'     => '¡No se puede borrar el cliente!',
-  'Cannot delete vendor!'       => '¡No se puede borrar el vendedor!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Contact'                     => 'Contacto',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Credit Limit'                => 'Limite de credito',
-  'Customer deleted!'           => '¡Cliente borrado!',
-  'Customer saved!'             => '¡Cliente guardado!',
-  'Customers'                   => 'Clientes',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Discount'                    => 'Descuento',
-  'E-mail'                      => 'Correo electrónico',
-  'Fax'                         => 'Fax',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Invoice'                     => 'Factura',
-  'Name'                        => 'Nombre',
-  'Name missing!'               => '¡Falta el nombre!',
-  'Notes'                       => 'Notas',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Order'                       => 'Orden',
-  'Orphaned'                    => 'Huérfano',
-  'Phone'                       => 'Teléfono',
-  'Save'                        => 'Guardar',
-  'Ship to'                     => 'Destino',
-  'Tax Included'                => 'Impuestos incluidos en el precio',
-  'Taxable'                     => 'Impuestos gravables',
-  'Terms: Net'                  => 'Crédito',
-  'Transactions exist, cannot delete customer!' => 'Existen transacciones para este cliente, por tanto, no puede borrarlo',
-  'Transactions exist, cannot delete vendor!' => 'Existen transacciones para este proveedor, por tanto, no puede borrarlo',
-  'Vendor deleted!'             => '¡Proveedor borrado!',
-  'Vendor saved!'               => '¡Proveedor guardado!',
-  'Vendors'                     => 'Proveedores',
-  'days'                        => 'días',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'customer_invoice'            => 'customer_invoice',
-  'customer_order'              => 'customer_order',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'delete_customer'             => 'delete_customer',
-  'delete_vendor'               => 'delete_vendor',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'invoice'                     => 'invoice',
-  'list_names'                  => 'list_names',
-  'order'                       => 'order',
-  'save'                        => 'save',
-  'save_customer'               => 'save_customer',
-  'save_vendor'                 => 'save_vendor',
-  'search'                      => 'search',
-  'vendor_invoice'              => 'vendor_invoice',
-  'vendor_order'                => 'vendor_order',
-  'añadir'                      => 'add',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'borrar'                      => 'delete',
-  'factura'                     => 'invoice',
-  'orden'                       => 'order',
-  'guardar'                     => 'save',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/gl b/sql-ledger/locale/es/gl
deleted file mode 100644 (file)
index 10978f9..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,124 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'AP Transaction'              => 'Gestión se pago',
-  'AR Transaction'              => 'Gestión de cobro',
-  'Account'                     => 'Cuenta',
-  'Add General Ledger Transaction' => 'Añadir transacción al libro mayor general',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'All'                         => 'Todos',
-  'Apr'                         => 'Abr',
-  'April'                       => 'Abril',
-  'Are you sure you want to delete Transaction' => '¿Está seguro de que desea borrar la transacción?',
-  'Asset'                       => 'Activo',
-  'Aug'                         => 'Ago',
-  'August'                      => 'Agosto',
-  'Balance'                     => 'Balance',
-  'Cannot delete transaction!'  => '¡No se puede borrar la transacción!',
-  'Cannot have a value in both Debit and Credit!' => 'No puede tener un valor en débito y crédito simultáneamente!',
-  'Cannot post a transaction without a value!' => '¡No se puede registrar una transacción sin valor!',
-  'Cannot post transaction for a closed period!' => '¡No se puede registrar una transacción para un periodo cerrado',
-  'Confirm!'                    => 'Confirmar',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Credit'                      => 'Crédito',
-  'Customer not on file!'       => '¡El cliente no existe!',
-  'Date'                        => 'Fecha',
-  'Debit'                       => 'Débito',
-  'Debit and credit out of balance!' => 'Los débitos y créditos están fuera de balance',
-  'Dec'                         => 'Dic',
-  'December'                    => 'Diciembre',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Edit General Ledger Transaction' => 'Editar transacción del libro mayor general',
-  'Equity'                      => 'Balance',
-  'Expense'                     => 'Gastos',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Febrero',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'GIFI'                        => 'Código GIFI',
-  'GL Transaction'              => 'Transacción en el libro mayor',
-  'General Ledger'              => 'Libro mayor general',
-  'ID'                          => 'ID',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Income'                      => 'Ingresos',
-  'Jan'                         => 'Ene',
-  'January'                     => 'Enero',
-  'Jul'                         => 'Jul',
-  'July'                        => 'Julio',
-  'Jun'                         => 'Jun',
-  'June'                        => 'Junio',
-  'Liability'                   => 'Pasivo',
-  'Mar'                         => 'Mar',
-  'March'                       => 'Marzo',
-  'May'                         => 'May',
-  'May '                        => 'Mayo',
-  'Notes'                       => 'Notas',
-  'Nov'                         => 'Nov',
-  'November'                    => 'Noviembre',
-  'Number'                      => 'Número',
-  'Oct'                         => 'Oct',
-  'October'                     => 'Octubre',
-  'Post'                        => 'Registrar',
-  'Post as new'                 => 'Registrar como nuevo',
-  'Project'                     => 'Proyecto',
-  'Project not on file!'        => '¡No se encuentra el proyecto en la base de datos!',
-  'Purchase Invoice'            => 'Factura de compras',
-  'Reference'                   => 'Referencia',
-  'Reference missing!'          => '¡Falta la referencia!',
-  'Reports'                     => 'Informes',
-  'Sales Invoice'               => 'Facturas de ventas',
-  'Select from one of the names below' => 'Seleccione uno de los nombres de la lista',
-  'Select from one of the projects below' => 'Seleccione uno de los proyectos de la lista',
-  'Sep'                         => 'Sep',
-  'September'                   => 'Septiembre',
-  'Source'                      => 'Fuente',
-  'Subtotal'                    => 'Subtotal',
-  'To'                          => 'Hasta ',
-  'Transaction Date missing!'   => 'No se ha definido la fecha de la transacción',
-  'Transaction deleted!'        => '¡Transacción borrada!',
-  'Transaction posted!'         => '¡Transacción registrada!',
-  'Update'                      => 'Actualizar',
-  'Vendor not on file!'         => '¡No se encuentra el proveedor en la base de datos!',
-  'Yes'                         => 'Si',
-};
-
-$self{subs} = {
-  'add'                         => 'add',
-  'add_transaction'             => 'add_transaction',
-  'ap_transaction'              => 'ap_transaction',
-  'ar_transaction'              => 'ar_transaction',
-  'check_name'                  => 'check_name',
-  'check_project'               => 'check_project',
-  'continue'                    => 'continue',
-  'delete'                      => 'delete',
-  'display_form'                => 'display_form',
-  'edit'                        => 'edit',
-  'form_footer'                 => 'form_footer',
-  'form_header'                 => 'form_header',
-  'form_row'                    => 'form_row',
-  'generate_report'             => 'generate_report',
-  'gl_subtotal'                 => 'gl_subtotal',
-  'gl_transaction'              => 'gl_transaction',
-  'name_selected'               => 'name_selected',
-  'post'                        => 'post',
-  'post_as_new'                 => 'post_as_new',
-  'project_selected'            => 'project_selected',
-  'purchase_invoice'            => 'purchase_invoice',
-  'sales_invoice'               => 'sales_invoice',
-  'search'                      => 'search',
-  'select_name'                 => 'select_name',
-  'select_project'              => 'select_project',
-  'update'                      => 'update',
-  'yes'                         => 'yes',
-  'gestión_se_pago'             => 'ap_transaction',
-  'gestión_de_cobro'            => 'ar_transaction',
-  'continuar'                   => 'continue',
-  'borrar'                      => 'delete',
-  'transacción_en_el_libro_mayor' => 'gl_transaction',
-  'registrar'                   => 'post',
-  'registrar_como_nuevo'        => 'post_as_new',
-  'factura_de_compras'          => 'purchase_invoice',
-  'facturas_de_ventas'          => 'sales_invoice',
-  'actualizar'                  => 'update',
-  'si'                          => 'yes',
-};
-
-1;
diff --git a/sql-ledger/locale/es/ic b/sql-ledger/locale/es/ic
deleted file mode 100644 (file)
index 9db330b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,205 +0,0 @@
-$self{texts} = {
-  'Active'                      => 'Activo',
-  'Add'                         => 'Añadir',
-  'Add Assembly'                => 'Añadir compuesto',
-  'Add Part'                    => 'Añadir artículo',
-  'Add Purchase Order'          => 'Añadir pedido',
-  'Add Sales Order'             => 'Añadir presupuesto',
-  'Add Service'                 => 'Añadir servicio',
-  'Address'                     => 'Dirección',
-  'Apr'                         => 'Abr',
-  'April'                       => 'Abril',
-  'Assemblies'                  => 'Compuestos',
-  'Assemblies restocked!'       => '¡Compuestos actualizados en almacen!',
-  'Assembly Number missing!'    => 'No se ha definido el número de compuesto',
-  'Attachment'                  => 'Adjunto',
-  'Aug'                         => 'Ago',
-  'August'                      => 'Agosto',
-  'BOM'                         => 'Listado de piezas',
-  'Bcc'                         => 'Bcc',
-  'Bin'                         => 'Bin',
-  'Bought'                      => 'Comprado',
-  'COGS'                        => 'Costo de los artículos',
-  'Cannot delete item already invoiced!' => 'No se puede borrar un artículo ya facturado',
-  'Cannot delete item on order!' => 'No se puede eliminar un elemento presente en una orden',
-  'Cannot delete item which is part of an assembly!' => 'No puede eliminar un artículo que es parte de un compuesto',
-  'Cannot delete item!'         => '¡No se puede borrar el artículo!',
-  'Cannot stock assemblies!'    => '¡No se pueden almacenar los compuestos!',
-  'Cc'                          => 'Cc',
-  'Contact'                     => 'Contacto',
-  'Continue'                    => 'Continuar',
-  'Copies'                      => 'Copias',
-  'Dec'                         => 'Dic',
-  'December'                    => 'Diciembre',
-  'Delete'                      => 'Borrar',
-  'Delivery Date'               => 'Fecha de entrega',
-  'Description'                 => 'Descripción',
-  'Drawing'                     => 'Reintegro',
-  'E-mail'                      => 'Correo electrónico',
-  'E-mail address missing!'     => 'No se ha definido el correo electrónico',
-  'Edit Assembly'               => 'Editar compuesto',
-  'Edit Part'                   => 'Editar compuesto',
-  'Edit Service'                => 'Editar servicio',
-  'Expense'                     => 'Gastos',
-  'Extended'                    => 'Extendido',
-  'Fax'                         => 'Fax',
-  'Feb'                         => 'Feb',
-  'February'                    => 'Febrero',
-  'From'                        => 'Desde',
-  'Image'                       => 'Imagen',
-  'In-line'                     => 'Incrustado',
-  'Include in Report'           => 'Incluir en informe',
-  'Income'                      => 'Ingresos',
-  'Individual Items'            => 'Artículos individuales',
-  'Inventory'                   => 'Inventario',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'La cantidad en inventario debe ser cero antes de cambiar este compuesto a obsoleto',
-  'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'La cantidad en inventario debe ser cero antes de cambiar este artículo a obsoleto',
-  'Inventory quantity must be zero!' => 'La cantidad en inventario debe ser cero',
-  'Invoice'                     => 'Factura',
-  'Invoice Date missing!'       => 'No se ha definido la fecha de la factura',
-  'Invoice Number'              => 'Número de factura',
-  'Invoice Number missing!'     => 'No se ha definido el número de la factura',
-  'Item deleted!'               => '¡Concepto borrado!',
-  'Item not on file!'           => 'El concepto no se encuentra en ningún archivo',
-  'Jan'                         => 'Ene',
-  'January'                     => 'Enero',
-  'Jul'                         => 'Jul',<