import sql-ledger 2.4.4
[freeside.git] / sql-ledger / sql-ledger / locale / pl / hr
1 $self{texts} = {
2   'AP'                          => 'Ksiêga Zobowi±zañ',
3   'Above'                       => 'Powy¿szy',
4   'Accounting Menu'             => 'Menu Ksiêgowo¶ci',
5   'Add Deduction'               => 'Dodaj Odliczenie',
6   'Add Employee'                => 'Dodaj Pracownika',
7   'Address'                     => 'Adres',
8   'Administrator'               => 'Administrator',
9   'After Deduction'             => 'Po Odliczeniu',
10   'All'                         => 'Wszystko',
11   'Allowances'                  => 'Dodatki',
12   'Amount'                      => 'Kwota',
13   'Amount missing!'             => 'Brakuje kwoty!',
14   'BIC'                         => 'SWIFT',
15   'Based on'                    => 'Bazowany na',
16   'Before Deduction'            => 'Przed Odliczeniem',
17   'Below'                       => 'Poni¿ej',
18   'City'                        => 'Miasto',
19   'Continue'                    => 'Kontynuj',
20   'Country'                     => 'Kraj',
21   'Deduct after'                => 'Potr±æ po',
22   'Deduction deleted!'          => 'Potr±cenie usuniête',
23   'Deduction saved!'            => 'Potr±cenie zapisane',
24   'Deductions'                  => 'Potr±cenia',
25   'Delete'                      => 'Usuñ',
26   'Description'                 => 'Opis',
27   'Description missing!'        => 'Brak Opisu!',
28   'E-mail'                      => 'E-mail',
29   'Edit Deduction'              => 'Zmieñ Potr±cenie',
30   'Edit Employee'               => 'Zmiany Pracownika',
31   'Employee'                    => 'Pracownik',
32   'Employee Name'               => 'Nazwisko Pracownika',
33   'Employee Number'             => 'Numer Pracownika',
34   'Employee deleted!'           => 'Pracownik usuniêty!',
35   'Employee pays'               => 'Pracownik p³aci',
36   'Employee saved!'             => 'Pracownik zapisany',
37   'Employees'                   => 'Pracownicy',
38   'Employer'                    => 'Pracodawca',
39   'Employer pays'               => 'Pracodawca p³aci',
40   'Enddate'                     => 'Dzieñ Zwolnienia',
41   'Expense'                     => 'Koszt',
42   'Home Phone'                  => 'Telefon domowy',
43   'IBAN'                        => 'IBAN/NRB',
44   'ID'                          => 'Identyfikator',
45   'Include in Report'           => 'Do³±cz w Sprawozdaniu',
46   'Login'                       => 'Zarejestrój siê',
47   'Manager'                     => 'Kierownik',
48   'Maximum'                     => 'Maxymalna',
49   'Name'                        => 'Nazwa',
50   'Name missing!'               => 'Brak Nazwy',
51   'Notes'                       => 'Noty',
52   'Number'                      => 'Numer Katalogu',
53   'Orphaned'                    => 'Zbêdne',
54   'Payroll Deduction'           => 'Lista P³ac - Potr±cenia',
55   'Rate'                        => 'Stawka',
56   'Rate missing!'               => 'Brakuje Stawki',
57   'Role'                        => 'Funkcja',
58   'S'                           => 'S',
59   'SSN'                         => 'PESEL',
60   'Sales'                       => 'Sprzeda¿',
61   'Save'                        => 'Zapisz',
62   'Save as new'                 => 'Zapisz jako nowe',
63   'Startdate'                   => 'Dzieñ Zatrudnienia',
64   'State/Province'              => 'Województwo',
65   'Update'                      => 'Uzupe³nij',
66   'User'                        => 'U¿ytkownik',
67   'Work Phone'                  => 'Telefon-praca',
68 };
69
70 $self{subs} = {
71   'acc_menu'                    => 'acc_menu',
72   'add'                         => 'add',
73   'add_deduction'               => 'add_deduction',
74   'add_employee'                => 'add_employee',
75   'continue'                    => 'continue',
76   'deduction_footer'            => 'deduction_footer',
77   'deduction_header'            => 'deduction_header',
78   'deduction_links'             => 'deduction_links',
79   'delete'                      => 'delete',
80   'delete_deduction'            => 'delete_deduction',
81   'delete_employee'             => 'delete_employee',
82   'display'                     => 'display',
83   'edit'                        => 'edit',
84   'employee_footer'             => 'employee_footer',
85   'employee_header'             => 'employee_header',
86   'employee_links'              => 'employee_links',
87   'list_employees'              => 'list_employees',
88   'menubar'                     => 'menubar',
89   'save'                        => 'save',
90   'save_as_new'                 => 'save_as_new',
91   'save_deduction'              => 'save_deduction',
92   'save_employee'               => 'save_employee',
93   'search'                      => 'search',
94   'search_deduction'            => 'search_deduction',
95   'search_employee'             => 'search_employee',
96   'section_menu'                => 'section_menu',
97   'update'                      => 'update',
98   'update_deduction'            => 'update_deduction',
99   'update_employee'             => 'update_employee',
100   'dodaj_odliczenie'            => 'add_deduction',
101   'dodaj_pracownika'            => 'add_employee',
102   'kontynuj'                    => 'continue',
103   'usuñ'                        => 'delete',
104   'zapisz'                      => 'save',
105   'zapisz_jako_nowe'            => 'save_as_new',
106   'uzupe³nij'                   => 'update',
107 };
108
109 1;