import sql-ledger 2.4.4
[freeside.git] / sql-ledger / sql-ledger / locale / cz / menu
1 $self{texts} = {
2   'AP'                          => 'Závazky',
3   'AP Aging'                    => 'Analýza splatnosti',
4   'AR'                          => 'Pohledávky',
5   'AR Aging'                    => 'Analýza splatnosti',
6   'Accounting Menu'             => 'Menu úèetnictví',
7   'Add Account'                 => 'Zalo¾it úèet',
8   'Add Assembly'                => 'Nový výrobek',
9   'Add Customer'                => 'Nový zákazník',
10   'Add GIFI'                    => 'Doplnit úètovací øetìzec',
11   'Add Part'                    => 'Pøíjem zbo¾í',
12   'Add Service'                 => 'Nový druh slu¾by',
13   'Add Transaction'             => 'Nová transakce',
14   'Add Vendor'                  => 'Nový dodavatel',
15   'Assemblies'                  => 'Výrobky',
16   'Audit Control'               => 'Kontrola pøístupù',
17   'Backup'                      => 'Záloha',
18   'Balance Sheet'               => 'Rozvaha',
19   'Chart of Accounts'           => 'Úètový rozvrh',
20   'Description'                 => 'Popis',
21   'General Ledger'              => 'Hlavní kniha',
22   'Goods & Services'            => 'Zbo¾í a slu¾by',
23   'HTML Templates'              => 'HTML ¹ablony',
24   'Income Statement'            => 'Výsledovka',
25   'Invoice'                     => 'Faktura',
26   'LaTeX Templates'             => 'LaTeX ¹ablony',
27   'Language'                    => 'Jazyk',
28   'List Accounts'               => 'Seznam úètù',
29   'List GIFI'                   => 'Vypsat úètovací øetìzce',
30   'Logout'                      => 'Odhlásit',
31   'Open'                        => 'Otevøené',
32   'Order Entry'                 => 'Zadání objednávky',
33   'Packing List'                => 'Dodací list',
34   'Parts'                       => 'Díly',
35   'Payment'                     => 'Platba',
36   'Payments'                    => 'Platby',
37   'Preferences'                 => 'Nastavení',
38   'Purchase Order'              => 'Vystavená objednávka',
39   'Purchase Orders'             => 'Vystavené objednávky',
40   'Reports'                     => 'Sestavy',
41   'Sales Order'                 => 'Pøijatá objednávka',
42   'Sales Orders'                => 'Pøijaté objednávky',
43   'Save to File'                => 'Ulo¾it do souboru',
44   'Send by E-Mail'              => 'Poslat e-mailem',
45   'Services'                    => 'Slu¾by',
46   'Stock Assembly'              => 'Výrobky',
47   'Stylesheet'                  => 'Stylesheet',
48   'System'                      => 'Systém',
49   'Transactions'                => 'Polo¾ky',
50   'Trial Balance'               => 'Obratová pøedvaha',
51   'Version'                     => 'Verze',
52 };
53
54 $self{subs} = {
55   'acc_menu'                    => 'acc_menu',
56   'display'                     => 'display',
57   'menubar'                     => 'menubar',
58   'section_menu'                => 'section_menu',
59 };
60
61 1;